Manažer v informační společnosti 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MVS2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

OSNOVA

  1. Úvod do strategického řízení. Pojem strategie. Strategické cíle. Vize, mise, firemní hodnoty a kréda. Hierarchie firemních strategií. Vymezení SBU. Strategická analýza okolí firmy, s.a. vnitřního prostředí firmy. Tržní nika aneb strategie modrého oceánu.
  2. Řízení financí. Zvyky a praxe účetních při přípravě finančních výkazů (výkaz zisků a ztrát, peněžních toků, rozvaha). Provozní kapitál. Manažerské účetnictví. Kalkulace nákladů. Rozpočet jako řídící prvek.
  3. Řízení financí II. Transakční náklady, relevantní a irelevantní náklady, náklady obětovaných příležitostí, vázané náklady, cílové náklady, náklady životního cyklu, společenské náklady, negativní a pozitivní externality.
  4. Řízení výroby neboli operací. Operace. 3Ú - účinnost, účelnost a úspornost. Produktivita a hospodárnost. Moderní přístupy k řízení výroby. Moderní přístupy k řízení výroby - Just In Time, řízení štíhlé výroby, agilní řízení. Uspořádání pracovišť, kusová, sériová, hromadná a proudová výroba
  5. Kvalita aneb jakost. Operační, finanční a zákaznické ukazatele kvality. Náklady na kontrolu, na prevenci a na selhání. Techniky plánování, řízení a neustálého zvyšování kvality. Norma kvality ISO 9000, Six Sigma a EFQM.
  6. Řízení změny. Pochopení organizační změny jako procesu, který je třeba se pokoušet řídit. Vnější a vnitřní faktory vyvolávající změnu. Reakce na změnu. Systémový přístup ke změnám. Lewinova analýza silových polí. Úvod do projektového plánování a řízení podle IPMA.
  7. Organizační učení, inovace, řízení znalostí. Tvořivost, invence, inovace. Ideál učící se organizace. Informace, znalost, dovednost, kompetence a organizační učení. Knowledge Management. Vlastnictví znalosti, cena znalosti.
  8. Tvorba byznys plánu. Byznys plán jako investiční projekt – realizační resumé, charakteristika firmy a jejích cílů, organizace řízení a manažerský tým, technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study). Analýza citlivosti vůči rizikům.
  9. Projektové řízení. Hlavní zásady plánování a řízení projektů. Trojimperativ. Projektové cíle, plánování, realizace, ukončení, vyhodnocení projektu. Metoda logického rámce. Ganttovy diagramy a kritická cesta.
  10. Hospodářská etika. Image / reputace firmy, důvěra jako kapitál. Etický kodex. Společenská odpovědnost organizací (CSR) a její certifikace SA 8000 aj.. Firemní Public Relations a stakeholder management.

Výsledky učení

Cílem interaktivní přednášky je seznámit studenty s terminologií teorie managementu a řízení a na praktických příkladech z oboru kulturních a kreativních průmyslů vysvětlit nejdůležitější přístupy a modely.

Absolvent předmětu pochopí problematiku, již řeší producent jako podnikatel: strategie, řízení financí, řízení výroby, řízení kvality, projektové řízení, organizačního učení a v neposlední řadě hospodářská etika. Studenti si osvojí široké základy znalostí, jež poté v praxi budou moci uplatnit v konkrétních dovednostech.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

1.KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

2.DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

3.NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.

4.JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0.

5.KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2018. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-547-6.

6.SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428

7.KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ, přeložil Michal ČAKRT. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.

8.ŠAFRÁNEK, Jiří. Podnikatelský plán: [praktická příručka pro začínající podnikatele]. Brno: Konvoj, 2007. ISBN 978-80-7302-141-2.

9.KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2

10.STEJSKALOVÁ, Dita, Iveta HORÁKOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, zkouškový test. Povinná docházka 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů