Manažer v informační společnosti 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MVS2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem interaktivní přednášky je seznámit studenty s terminologií teorie managementu a řízení a na praktických příkladech z oboru kulturních a kreativních průmyslů vysvětlit nejdůležitější přístupy a modely.

Absolvent předmětu pochopí problematiku, již řeší producent jako podnikatel: strategie, řízení financí, řízení výroby, řízení kvality, projektové řízení, organizačního učení a v neposlední řadě hospodářská etika. Studenti si osvojí široké základy znalostí, jež poté v praxi budou moci uplatnit v konkrétních dovednostech.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OSNOVA

  1. Úvod do strategického řízení. Pojem strategie. Strategické cíle. Vize, mise, firemní hodnoty a kréda. Hierarchie firemních strategií. Vymezení SBU. Strategická analýza okolí firmy, s.a. vnitřního prostředí firmy. Tržní nika aneb strategie modrého oceánu.
  2. Řízení financí. Zvyky a praxe účetních při přípravě finančních výkazů (výkaz zisků a ztrát, peněžních toků, rozvaha). Provozní kapitál. Manažerské účetnictví. Kalkulace nákladů. Rozpočet jako řídící prvek.
  3. Řízení financí II. Transakční náklady, relevantní a irelevantní náklady, náklady obětovaných příležitostí, vázané náklady, cílové náklady, náklady životního cyklu, společenské náklady, negativní a pozitivní externality.
  4. Řízení výroby neboli operací. Operace. 3Ú - účinnost, účelnost a úspornost. Produktivita a hospodárnost. Moderní přístupy k řízení výroby. Moderní přístupy k řízení výroby - Just In Time, řízení štíhlé výroby, agilní řízení. Uspořádání pracovišť, kusová, sériová, hromadná a proudová výroba
  5. Kvalita aneb jakost. Operační, finanční a zákaznické ukazatele kvality. Náklady na kontrolu, na prevenci a na selhání. Techniky plánování, řízení a neustálého zvyšování kvality. Norma kvality ISO 9000, Six Sigma a EFQM.
  6. Řízení změny. Pochopení organizační změny jako procesu, který je třeba se pokoušet řídit. Vnější a vnitřní faktory vyvolávající změnu. Reakce na změnu. Systémový přístup ke změnám. Lewinova analýza silových polí. Úvod do projektového plánování a řízení podle IPMA.
  7. Organizační učení, inovace, řízení znalostí. Tvořivost, invence, inovace. Ideál učící se organizace. Informace, znalost, dovednost, kompetence a organizační učení. Knowledge Management. Vlastnictví znalosti, cena znalosti.
  8. Tvorba byznys plánu. Byznys plán jako investiční projekt – realizační resumé, charakteristika firmy a jejích cílů, organizace řízení a manažerský tým, technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study). Analýza citlivosti vůči rizikům.
  9. Projektové řízení. Hlavní zásady plánování a řízení projektů. Trojimperativ. Projektové cíle, plánování, realizace, ukončení, vyhodnocení projektu. Metoda logického rámce. Ganttovy diagramy a kritická cesta.
  10. Hospodářská etika. Image / reputace firmy, důvěra jako kapitál. Etický kodex. Společenská odpovědnost organizací (CSR) a její certifikace SA 8000 aj.. Firemní Public Relations a stakeholder management.

Doporučená nebo povinná literatura

1.KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.

2.DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

3.NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.

4.JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0.

5.KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2018. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-547-6.

6.SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428

7.KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ, přeložil Michal ČAKRT. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.

8.ŠAFRÁNEK, Jiří. Podnikatelský plán: [praktická příručka pro začínající podnikatele]. Brno: Konvoj, 2007. ISBN 978-80-7302-141-2.

9.KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2

10.STEJSKALOVÁ, Dita, Iveta HORÁKOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, zkouškový test. Povinná docházka 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů