Producentská dílna 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PDI1 zápočet 3 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Klíčové dovednosti a znalosti předmětu:

●rozbory aktuálních kulturních událostí

●rozbory praktických cvičení, analýza scénářů, tvorba rozpočtu, složek a harmonogramu výroby

●plánování a strategie výroby (time management), případné koprodukční a sponzorské vztahy

●kontrola výroby v hlavních fázích

●filmové a televizní technologie

●kontrola úplnosti administrativních požadavků

●společné konzultace a rozbory projektů v přítomnosti autora a režiséra

●konzultace ostatních projektů studentů

●definování a možnosti naplňování producentských záměrů

●výběr projektu

●definice developmentu filmového projektu (obsah, fáze a možnosti vývoje)

●definice cíle a strategie developmentu

●úloha a práce producenta v období developmentu

●finanční plán jako součást developmentu (odhad nákladů, strategie financování, varianty řešení)

●formální podoby projektu

●způsoby prezentace projektu

●příprava a prezentace vlastních projektů studentů

●rozbory a srovnání projektů z praxe vedoucího dílny

●komunikace s režisérem a tvůrčím štábem

●komunikace s obchodními partnery

●štáb produkce jako nástroj producenta

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi pre-production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi production

●způsoby a metody ovlivňování výroby ve fázi post-production

●finanční toky, práce s rozpočtem

●příklady a analýzy způsobů spolupráce a komunikace z praxe vedoucího dílny a hostů dílny

●definice a nástroje filmového marketingu (EU, ČR, Svět)

●stanovení distribuční a marketingové strategie a cíle (odhad potenciálu filmu)

●role a možnosti producenta pro optimální uvedení filmu v distribuci

●rozpočet na marketing a distribuci

●kreativita

●sales agent a distributor - definice, ukázky a analýzy smluv

●finanční toky a dlouhodobá práce s filmem

●distribuce a marketing krátkých a dokumentárních filmů

Student si na počátku nového akademického roku volí v rámci předmětu Producentská dílna 1 svého vedoucího dílny (tzv. dílnaře). Student si může 2. rok vybrat stejného dílnaře a navázat na předchozí ročník, nebo si v rámci 2.ročníku Magisterksého studia vedoucího dílny změnit.

Dílna - MgA. Ing. Jiří Konečný:

Dílna se zaměřením na producentství celovečerních filmů. Dílna se zaměřuje na všechny aspekty práce filmového producenta celovečerních filmů. Prohlubuje znalosti studentů a rozvíjí jejich praktické dovednosti potřebné pro zvládnutí této profese na vysoké úrovni. Důraz je kladen na tvůrčí, individuální a aktivní přístup k řešení pracovních situací, na přemýšlení o oboru v širším kulturním a společenském kontextu a na koncipování záměru vlastního profesního rozvoje a nástrojů k jeho naplnění.

Dílna – Mgr. Kateřina Ondřejková:

Dílna se zaměřuje na všechny aspekty televizní producentské práce a její jednotlivé fáze od vyhledání látky, přes development, produkci, postprodukci, až po PR a marketingovou komunikaci související s uvedením díla. Poukazuje na specifika producentské práce v rámci širokého multižánrového rozpětí a rozvíjí univerzálně platné schopnosti a dovednosti napříč žánry. Zvláštní pozornost věnuje vývoji AVD v rozdílných žánrech. Rozvíjí znalosti studentů a producentské dovednosti v rozdílných způsobech výroby AVD od výroby vlastní, zakázkové či koprodukční. Důraz je kladen na tvůrčí producentskou dramaturgii, na přemýšlení o každém projektu v širších kulturních a společenských a souvislostech a o koncipování vlastního „producentského rukopisu“ napříč žánry. Dílna ukazuje, jak aplikovat producentskou praxi do projektového managementu různých kulturních eventů.

Dílna - MgA. Michal Reitler:

Dílna se zaměřením na efektivní producentství. Chování producenta, aby byl důvěryhodný partner, vyhledávaný kolega a šéf. Sociální dovednosti producenta - znát sebe, své možnosti a omezení, od toho odvozovat volbu spolupracovníků, případně látek.

Zaměření na projekty, které mohou a mají mít široký divácký dopad s důrazem na chápání chování a potřeb diváka.

Televize jako potenciální největší klient, jako důležitý koproducent, jako překážka, jako příležitost. Jak funguje poptávka televizí, jak s ní tvořivě pracovat - specifika dramaturgie a výroby seriálů, minisérie, producentsko-scenáristické projekty.

Výsledky učení

Producentská dílna je vyučována formou dialogu mezi studentem a vyučujícím. Cílem předmětu je rozvoj kulturního rozhledu studenta a získání teoretických znalostí a praktických zkušeností ve vývoji, samotné výrobě/produkci a následném šíření audiovizuálního díla nebo obecně kulturního projektu. V neposlední řadě Producentská dílna slouží ke konzultacím praktických cvičení. Součástí jsou tedy i porady, společně s vedoucí katedry, směřující k realizaci společných praktických cvičení studentů FAMU.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

PARDO, Alejandro; et al.The audiovisual management handbook: an in-dephth look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002. ISBN 978-84-8877-309-8.

YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.

KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.

POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.

DEVALCK, Marijke, KREDELL, Brendan, LOIST, Skadi. Film Festivals: History, Theory, Method, Practice. London: Routedge, c2016.

Webové stránky:

https://fondkinematografie.cz

https://asociaceproducentu.cz

https://www.filmovaakademie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://ufd.cz

https://www.mediar.cz/

https://www.mediaguru.cz/

https://www.filmneweurope.com/

https://www.efp-online.com/en/

https://www.europeanfilmacademy.org/

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/

https://www.screendaily.com/

https://variety.com/

aj.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení kreditů (zápočtu) je:

●aktivní účast v jednotlivých hodinách

●kvalitní práce na společných praktických cvičeních, zejména pak na absolventských filmech a vlastním magisterském projektu

●splnění všech úkolů zadaných vedoucím dílny

●prezentace vlastních rozsáhlých kulturních aktivit (kino, divadlo, literatura atd. dle požadavků vedoucího dílny)

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů