Příprava diplomové práce 1 - teze

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PDPR1 zápočet 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Náplní semináře je příprava a odborná podpora vypracování teoretické magisterské diplomové práce se zaměřením na obor produkce. V průběhu semináře studentky a studenti prokáží schopnosti literární a pramenné rešerše ke zvažovanému tématu vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP), přípravy tezí VŠKP a sepsání první části odborného textu vědeckého charakteru.

OSNOVA

1)Seznámení se s požadavky na obsah a formu magisterské diplomové práce (např. výnos rektora č. 4/2006 – Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu VŠKP na AMU; výnos rektora č. 4/2009 – Metodika jednotné úpravy, zpracování, ukládání a zpřístupňování VŠKP na AMU; Studijní a zkušební řád AMU ze dne 3. července 2019 atd.)

2)Pravidla práce s odborným textem – jednotlivé druhy odborných textů (přehledové studie, výzkumné studie, recenze, polemiky aj.), problematika formulace výzkumných otázek a hypotéz (odlišnosti a shody s bakalářskou prací), výstavba odborného textu (tzn. německý styl, francouzský styl, anglosaský styl aj.), odkazování a práce s poznámkovým aparátem apod.

3)Přehled výzkumných metod vhodných pro vznik VŠKP v oboru produkce – metody kvantitativní a kvalitativní, příklady jejich uplatnění. Specifika uměleckého výzkumu a jeho metod.

4)Literární a odborná rešerše – jednotlivé typy zdrojů pro vznik VŠKP a práce s nimi.

5)Formulování individuálních osnov, na nichž bude vystavěn text VŠKP (prezentace v rámci semináře). Volba vedoucích VŠKP a případných konzultantů VŠKP. Příprava založení tezí VŠKP do KOSu.

6)Konzultace a rozbory zaměřené na výběr zdrojů, práci s nimi a na samotné psaní textu (skupinové konzultace a vzájemné oponentury).

7)Založení a kontrola tezí v rámci KOS, příprava na atestaci předmětu.

Výsledky učení

---

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Oikoymenh, 2016. 78 s. ISBN 978-80-7298-212-7.

FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. 368 s. ISBN 80-200-1304-0.

KLEIN, Julian. What is Artistic Research? [online]. Research Catalogue 2011. Accessed on 30 December 2016. http://www.researchcatalogue. net/view/15292/15293.

OCHRANA, František. Metodologie vědy: (úvod do problému). Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. 548 s. ISBN 978-80-247-3568-9.

ŠANDEROVÁ, Jadviga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009. 209 s. ISBN 978-80-86-429-40-3.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.

VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. 68 s. ISBN 978-80-246-1365-9.

WESSELING, Janneke (ed.). See it Again, Say it Again: The Artist as Researcher. Amsterdam: Antennae Valiz, 2011. 304 s. ISBN 978-90-780-8853-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro úspěšnou atestaci předmětu je po konzultaci se zvažovaným vedoucím práce vypracování tezí VŠKP a jejich zápis do KOS, aktivní účast na semináři, přednesení nejméně jedné zprávy (prezentace) k tématu diplomové práce s písemně zpracovaným resumé a seznamem pramenů a literatury (tři normostrany textu) k diskusi v rámci seminární společné konzultace.

Poznámka

Kvůli kompaktní výuce dvou seminárních hodin je předmět vyučován se čtrnáctidenní periodicitou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů