Podnikání v komerčních médiích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PVKM ZK 3 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru jsou studenti schopni sestavit kompletní Business plán.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Principy podnikání v oblasti tisku, rozhlasu, televizi, internetu

OSNOVA

1.Současný reklamní trh. Ceník x skutečná cena

2.Jiné možnosti financování

3.Příklady úspěšných tv projektů

4.Jakým způsobem se bude rozvíjet terestrická televize?

5.Lineární vysílání x sám sobě programovým ředitelem

6.Tematické stanice, okruhy Novy a Primy. Zahraniční mutace tematických stanic.

7.Situační analýza. Který žánr a cílová skupina chybí na trhu?

8.Rozbor možností podle cílových skupin, jejich síla

9.Business plán – osnova

10.Potřebné analýzy pro sestavení BP – SWOT, Porter, SLEPT, Logframe...

11.Základní programový koncept, na základě předešlých analýz, na základě vybrané cílové skupiny

12.Sestavení týdenního plánu, ustanovení procent pořadů vlastních a akvizice. Práce s rotací pořadů

13.Potřebné prostory. Zaměstnanci, svobodná povolání, OSVČ. Technické zabezpečení. Distribuce signálu

14.Žádost o licenci. Programová specifikace, dohoda s majitelem multiplexu a další náležitosti

Doporučená nebo povinná literatura

CZECHINVEST. Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k úspěchu. Praha: CzechInvest, 2005

KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. Vyd. 2. Praha: C. H. Beck, 2006

JELEN, Václav. Média jako subjekt tržního prostředí, Praha 207, diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Barbora Kopplová

NOVÁK, Petr. Komerční média a jejich regulace v ČR, Brno 2007, diplomová práce, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, vedoucí práce Jiří Kroupa

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti ve skupinkách cca 3–4 vypracují Business plán nové terestrické televize (cca 35 stran) a představí jej formou prezentace. Povinná docházka 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů