Autorský magisterský film KSS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306AFK Z 10 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

Absolvent je při obhajobě schopen vyjadřovat se na úrovni formálně správného akademického textu. Dílo předkládá při státní závěrečné zkoušce a musí prokázat zvládnutí praktických odborných dovedností potřebných k výkonu povolání filmového střihače – ke zkoušce musí také odevzdat toto dokončené autorské filmové dílo (vlastní snímek nebo střihačova verze školního filmu).

Forma studia

cvičení, dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Absolventský film je volným počinem a možností svobodného uměleckého vyjádření. Dává příležitost k osobnímu tvůrčímu rozvoji i možnost experimentovat. Volba tématu a jeho pojetí, volba žánru i formálních prostředků je na svobodném rozhodnutí studenta, na něm ale leží i autorská odpovědnost za výsledné dílo.

Pod pedagogickým vedením prochází student cestou tvorby již od geneze námětu, student činí rozhodnutí, která ho učí uvědomělé práci a schopnosti sebereflexe při naplňování tvůrčího záměru. Pro střihače, který se tentokrát ocitá v roli hlavního zodpovědného autora díla a ke svému materiálu má intimnější vazbu, je taková zkušenost zvláště důležitá - učí ho empatii a porozumění vůči autorským záměrům druhých.

V případě, že student takovýto film nedokáže sám natočit, je ke státním zkouškám možné dodat vybranou střihovou spolupráci v takové formě, že si student stojí za každým skladebným rozhodnutím a může jej obhájit.

Doporučená nebo povinná literatura

vlastní materiál

Hodnoticí metody a kritéria

Dílo je kriticky zhodnoceno komisí, rekrutující se vesměs z filmových střihačů a dalších filmových odborníků či vědců.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů