Dramaturgická analýza příběhů a postav v náboženstvích 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306DAN1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

výsledky učení:

Nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu je základní orientace studentů v moderní filmové tvorbě a samostatná práce v hodinách, včetně schopnosti reflexe vlastních motivací a jednání. Vítány jsou elementární znalosti z oblasti náboženství, naopak vlastní konfese (náboženské vyznání a příslušnost k církvi) není podmínkou.

Ví, co jsou předpoklady pro vznik postavy, zná její odlišení od figury a dokáže podrobně popsat prvky, které tvoří protagonistu. Dokáže rozlišit, kdy komunikuje postava, vypravěč a kdy autor. Má znalosti odborné literatury v oblasti aplikované teorie filmu i z jeho historie. Ovládá psaní odborného textu na úrovni magistra.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Záměrem je představit ve formě introduktorního studia současnou západní kulturu nejen jako společnost výhradně křesťanskou, ale především jako společnost multikulturní, multi-etnickou a multi-náboženskou a to tak, jak je reflektována v rámci současné filmové umělecké tvorby. Snahou je také naznačit perspektivy tohoto předmětu, včetně možností interdisciplinární spolupráce s ostatními uměleckými a humanitními vědami.

Obsah kurzu:

 1. Adam a Eva. Stvoření člověka a pád člověka. Dobro a zlo. Vzdor a vzpoura.
 2. Symbol ráje ve filmové tvorbě 1

křesťanské pojetí ráje - Adam a Eva, stvoření a pád člověka, dobro a zlo, vzdor a vzpoura, emancipace

 1. Symbol ráje ve filmové tvorbě
 2. Obraz ráje v jiných náboženstvích - posmrtný život, pohřební rituály, obraz ideálního místa

Koncept ráje v reklamní tvorbě

 1. Smrt Jana Křtitele. Vina a poslušnost. Vinen a nevinen. Síla moci. Zákon a právo.
 2. Kain a Ábel. Bolest a hněv. Oběť . Spravedlnost a trest.
 3. Ježíš a Hříšnice ve farizeově domě. Dítě - rodič - dospělý. Rozum a cit.
 4. Abraham, Sára a Hagar. Vnitřní svět člověka. Emoce. Krajní meze. Dominance a submisivita.
 5. Josef a Potífarova žena. Zranění ega. Sen a realita jako touha a její uskutečnění. Žárlivost. Milostný vztah.
 6. Desatero přikázání.
 7. Desatero přikázání ve filmové tvorbě.

autorský kontext zpracování tématu

křesťanství versus judaismus

dobový kontext zpracování tématu - morální imperativy doby

interkulturalita - dekalog jako společný prvek judaismu a křesťanství

 1. Povolání Saula za krále. David a Goliáš. Hrdina a antihrdina.
 2. Zobrazení Boha ve filmu. Pašije jako dramatický příběh.
 3. Zobrazení Boha ve filmové tvorbě. Pašije jako dramatický příběh.

nábožensko-společenský kontext tvorby filmů s touto tematikou

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Císař, Jan. Základy dramaturgie 1 Situace. Praha: DAMU, 1999. ISBN 80-85883-49-X.

Císař, Jan. Základy dramaturgie 2 Dramatická postava. Praha: DAMU, 2002. ISBN 80-7331-903-9.

Bible: český ekumenický překlad: Písmo svaté Starého i Nového zákona včetně deuterokanonických knih. 24. (15. opravené) vydání. Praha: Česká biblická společnost, 2018. 1498 stran. ISBN 978-80-7545-077-7.

Remeš, Prokop a Halamová, Alena. Nahá žena na střeše: psychoterapeutické aspekty biblických příběhů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 197 s. ISBN 80-7178-921-6.

Doporučené filmy:

I Confess, režie Alfred Hitchcock, 1953.

Rosemary´s Baby, režie Roman Polanski, 1968.

Angel Heart, režie Alan Parker, 1987.

Dead Man, režie Jim Jarmusch, 1995.

The Last Temptation of Christ, režie Martin Scorsese, 1988.

Hodnoticí metody a kritéria

70% účast

absolvování závěrečné zkoušky

Poznámka

Studijní předmět s názvem „Dramaturgická analýza biblických příběhů a postav“ byl nahrazen obsahově širším blokem „Reflexe multi-kulturality a náboženské plurality v současné filmové umělecké tvorbě“. Inovace studijního předmětu KSS je součástí grantového projektu číslo 741/2010 FRVŠ.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů