Elementární skladebné cvičení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306ESK Z 4 80 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 60 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získané znalosti a dovednosti:

ve vyprávění (analýza)

Forma studia

cvičení, dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Úkolem studenta je vytvořit krátký příběh dle tradiční struktury dramatu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) s využitím těchto skladebných postupů: paralelní montáž, křížový střih, elipsa, významový detail, navázání pohybu střihem (např. kopání krumpáčem ve 2 a více záběrech apod.).

Cílem cvičení je praktické osvojení základů filmového vyprávění z hlediska dramaturgického (protagonista, konflikt, hlavní motiv, křížový motiv atd.), pravidel filmové řeči a podmínek skladebného snímání (předsnímací jednoty, pravidlo osy), při střihu pak osvojení základních principů skladby záběrů (výběr, pořadí a délka záběrů) a střihové vazby (plynulost, kontinuita a diskontinuita času a prostoru apod.), včetně práce se synchronním i asynchronním zvukem.

Cvičení je realizováno kompletně technologií 16mm filmu včetně práce na střihacím stole a finální projekce. Student realizuje cvičení samostatně v profesích námět, scénář, režie, střih a zvuk.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Student realizuje cvičení samostatně (námět, scénář, režie, kamera, střih, zvuk) a dodrží technologický postup (zejména si nepomáhá přepisem materiálu a pomocným digitálním střihem).

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů