Ateliér klasické fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AC1 zkouška 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30x40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů.

Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk, mokrý kolodiový proces či práce s želatinou a její přenos na jiné materiály. U fotografií, kde je nositelem pozitivního obrazu negativ, je výsledkem pouze jediný originál.

V atelieru se však věnujeme i současné technologické inovaci., zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie nových světelných zdrojů, pořizování letecké fotografie pomocí dronu, či získávání extremně kvalitních snímků skládáním obrazu pomocí různých robotických zařízení.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci atelieru.

Výsledky učení

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Předpoklady a další požadavky

Pomíjivost ve fotografii

„Všechny fotografie jsou memento mori. Fotografovat znamená účastnit se na smrtelnosti, zranitelnosti a nestálosti někoho (či něčeho) jiného. Právě vyjmutím tohoto momentu a jeho znehybněním vypovídají všechny fotografie o neúprosném plynutí času."

(Susan Sontag: O fotografii)

Příroda, hmotné věci a lidský život, tedy vše co nás obklopuje, jsou předmětem vývoje, zániku a transformace. Jediné, co lze považovat za zaručeně trvalé, je změna. Nejen viditelný svět okolo nás, ale i naše mysl podléhá pomíjivosti. Neustále se přetváří ukládáním nánosů nových myšlenek a prožitých událostí a důsledkem toho se neustále proměňují i naše vzpomínky.

Žádné jiné médium nereflektuje všudypřítomnou změnu tak viditelně jako právě fotografie. Odhaluje, jak se vše kolem nás stává obětí času a vnějších podmínek. Má schopnost zachytit procesy objevování, mizení, přetváření, degradace a destrukce. Otisknout nějaký jev nebo událost na fotografický film znamená vdechnout jim důležitost a nesmrtelnost, bez které by jinak přestaly existovat.

Pomíjivost ve fotografii, téma ateliérového cvičení pro zimní semestr 2021/22, je záměrně významově vrstevnaté. Tvůrčí okruhy uvedené níže mohou sloužit jako ilustrativní příklady pro vaší inspiraci:

Vaše práce není omezená žánrově ani technicky. Máte možnost zvolit nebo objevit takový autorský přístup, se kterým se jako fotografové ztotožníte umělecky i řemeslně. Výsledné dílo musí být ukotveno v médiu fotografie a skládat se minimálně z šesti jednotlivých fotografických obrazů.

Vydejte se na cestu zkoumání pomíjivosti a zkuste ji svou fotografickou prací zvěčnit!

Literatura

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 80% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů