Ateliér klasické fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AC2 ZK 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Forma studia

Atelierové cvičení letní semester 2022

Masky, maskování a kamufláže

Člověk je nejméně on sám, když hovoří o sobě.

Dej mu masku, a poví pravdu.

(Oscar Wilde)

Využívání masek je úzce provázáno s historií umělecké praxe, od animisticko-spirituálního využití domorodými kmeny, přes kolonialistické apropriace africké estetické tradice fauvisty a kubisty až po rozmanité současné trendy zpochybňující nastavení geopolitické infrastruktury.

V základním smyslu lze masku vnímat jako převlek, který zakrývá obličej nebo jeho část za účelem ochrany zdraví, skrytí identity, rituálních účelů, pobavení nebo odstrašení ostatních. Existují také masky, které prozradí více, než skryjí. Masky jsou v tomto smyslu úžasně paradoxní, protože kromě zakrytí fyzické reality mohou ukazovat i to, jak někdo chce být viděn. Takové masky mohou být zdánlivě neviditelné. Jsou něčím, co metaforicky nosíme proto, abychom se nějak prezentovali světu a přitom zakryli to,

co si doopravdy myslíme nebo cítíme. Jak lze pod takovou masku nahlédnout a co

se stane, když taková maska spadne?

Kromě zmíněné významové roviny je pro účely ateliérového cvičení vhodné vnímání masek rozšířit na oblast kamufláží a maskování. V tomto smyslu nemusí masky zahalovat pouze obličej, ale mohou jako kamufláž zakrývat celé předměty, budovy

a krajiny za účelem vytvoření dojmu tajuplnosti, změnění či zpochybnění jejich funkce

či prozkoumání jejich forem. Maskování pak může představovat proces vykrývání nebo ochránění určitých partií obrazu nebo plochy před změnami, za účelem vytvoření nových vrstev nebo přímo k separování a zdůraznění určité části obrazu. V nejpřímějším významu představuje maskování činnost, při níž se osoba nebo objekt přizpůsobuje svému okolí tak, aby nebylo snadné ho zpozorovat či odhalit.

Cílem ateliérového cvičení pro letní semestr 2021/22 je hledání nových možností využití masek, kamufláží a maskování prostřednictvím média fotografie nejen

v tradičním slova smyslu, ale především ve významech přenesených a obecnou rovinu chápání významů těchto slov přesahujících. Vaše práce není omezená žánrově ani technicky. Máte možnost zvolit nebo objevit takový autorský přístup, se kterým se jako fotografové ztotožníte umělecky i řemeslně. Vlastní práce na úkolu bude předmětem pravidelných konzultací, výsledné dílo musí být ukotveno v médiu fotografie a mělo by se skládat z minimálně šesti jednotlivých fotografických obrazů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30x40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů.

Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk, mokrý kolodiový proces či práce s želatinou a její přenos na jiné materiály. U fotografií, kde je nositelem pozitivního obrazu negativ, je výsledkem pouze jediný originál.

V atelieru se však věnujeme i současné technologické inovaci., zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie nových světelných zdrojů, pořizování letecké fotografie pomocí dronu, či získávání extremně kvalitních snímků skládáním obrazu pomocí různých robotických zařízení.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci atelieru.

Doporučená nebo povinná literatura

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 80% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů