Ateliér dokumentární fotografie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ADF6 zkouška 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači prvního ročníku pracují pod vedením vedoucího ateliéru s častými konzultacemi s asistenty. Učí se definovat svůj záměr a najít nejvhodnější audiovizuální prostředky pro jeho prezentaci, v explikaci kladou důraz na reflexi svého tvůrčího procesu.

Posluchači druhého ročníku rozvíjejí svá témata a zvolená média, důraz je kladen na práci v kontextu současného vizuálního umění a společenských věd. V explikaci projektu je projekt zařazen jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současných tendencí.

Posluchači 3. ročníku pracují v rámci ateliéru na společném i individuálním projektu, hledají způsoby možné prezentace či zapojení do širších platforem, seznamují se s galerijním provozem a současným prezentačními platformami. V zimním semestru mohou absolvovat stáž v rámci programu Erasmus. V letním semestru pracují na své kvalifikační práci, kterou u klauzurní zkoušky představují v procesu. Rozšiřují si adjustační techniky a další způsoby sdílení svých výsledků.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Dokumentární fotografie zahrnuje širokou škálu výkladů a přístupů. Počínaje snahou o zachycení reality, důrazem na realismus nebo podřízení záměru určité koncepci nebo ideologii. Dokumentární fotografie prošla obrovským vývojem zejména v minulém století a v české tradici se zároveň může opírat o skutečně výrazné milníky. Je podstatné tuto tradici zahrnout mezi zdroje, vzácně mezi aktuální východiska. Allan Sekula již před 40 lety upozornil ve vztahu k fotografickému dokumentu neboli sociální fotografii na selhání estetiky realismu, která paradoxně staví zobrazované jedince do role pasivních obětí, vůči čemuž jsme vlivem médií již mnoho desetiletí jako diváci a přijímatelé těchto vizuálních zpráv poměrně úspěšně rezistentní. Toho hledisko je potřeba znovu otevřít, revidovat a nacházet nová východiska a způsoby

Hlavní témata

1-2/ definice hlavního semestrálního tématu na základě semináře (může být doplněno diskusí s pozvaným hostem

3/ definice individuálních úkolů či specifikace části úkolů a role v týmu, pokud se jedná o společný projekt

4-6/ pravidelné ateliérové setkání, referáty, společné konzultace o procesu výzkumu tématu, individuální konzultace

7-8/ společné návštěvy festivalů, přednášek, výstav, přednášky a semináře pozvaných hostů

9 – 10/ volba finálního média a zpracování projektu

11/ individuální a společné konzultace projektů před dokončením

12/ řešení adjustace, technických problémů, konzultace explikací, finální instalace

Doporučená nebo povinná literatura

povinná literatura

AZOULAY, Ariella: The Civil Contract of Photography, Zone Books, 2008

COTTON Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames Hudson, 2004

CÍSAŘ, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

SEKULA, Allan: Photography Against the Grain: Essays and Photo Works, 1973–1983, London, Mack Books, 2016

Doporučená literatura:

AZOULAY, Ariella: Civil Imagination. A Political Ontology of Photography, New York, Verso Books, 2012

ALBERRO, Alexander, BUCHMANN, Sabeth: Art After ConceptualArt, MIT Press, Cambridge and London, 2006

FRIED Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University, Press, New Haven 2008

BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

FOSTER, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

LÁBOVÁ, Alena a Filip LÁB. Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009.

LATOUR, Bruno. Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. Přeložil Čestmír PELIKÁN. V Praze: Neklid, 2020

LATOUR, Bruno, WEIBEL, Peter (ed): Critical Zones: The Science and Politics of Landing on Earth, Cambridge, MIT Press, 2020

PATEL, Raj a Jason W. MOORE. Dějiny světa na příkladu sedmi laciných věcí: průvodce kapitalismem, přírodou a budoucností naší planety. Přeložil Michal JURZA. V Praze: Neklid, 2020

PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

WELLS , Liz. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

STALLABRAS, Julian (ed.): Documentary (Whitechapel: Documents of Contemporary Art), Cambridge, MIT Press, 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou klauzurní zkouškou. Předpokladem absolvování je pravidelná účast v rámci konzultací a dalších aktivit ateliéru, samostatná tvůrčí činnost, příprava a prezentace požadovaných tematických prezentací a referátů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů