Ateliéry katedry fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ATKF2 ZK 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí zpřesňovat a prohlubovat svůj záměr autorské tvorby a realizace výstavního projektu.

Specifika – ateliérová výuka 2: V druhém semestru je posluchač důkladně obeznámen s cíli a koncepcí magisterského studia. V ateliérové výuce využívá a rozvíjí znalosti a zkušenosti získané v dalších předmětech, především v magisterských praktikách, verbalizuje svoje záměry a zapojuje se do širšího dění v rámci školy i mimo ni. V rámci ateliérové výuku se kromě společných témat soustředí na reprezentativní výstavní projekt, v němž formuluje svoje autorská stanoviska a směřování. Jasně pracuje s doprovodným textem – explikace je shodná s realizací, používá práci s názvem, doprovodným textem, anotací a další individuální prezentací. Využívá znalostí v komunikaci s divákem i kulturními institucemi. V rámci ateliérové práce je schopen spolupracovat a pomáhat studentům bakalářského stupně.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Ateliérová výuka je koncipována tak, aby ve specializovaných ateliérech pokrývala všechna odvětví současného použití fotografie a technického obrazu s možným přesahem do dalších oborů vizuálního umění a použití v příbuzných odvětvích. Do specializovaného ateliéru je posluchač přijímán na základě svého magisterského projektu, který je součástí přijímacího řízení a v němž posluchač formuluje své záměry pro svojí autorskou tvorbu v rámci magisterského studia. Na základě společných a individuálních konzultací svoje záměry zpřesňuje a rozvíjí. Výuka v ateliéru je připravována vedoucím ateliéru většinou v semestrálních cyklech a obsahuje práci na společném tématu, k němuž se vztahuje společná část konzultací, a které je doplněno návštěvami hostů, kteří se ve své práci tématem zabývají. Většinou je doplněna jedním až dvěma speciálními workshopy, které prohlubují znalosti a vhled do problematiky či rozšiřují celkový přehled. Druhým úkolem práce v ateliéru je příprava a realizace výstavního projektu, který je prezentován v rámci semestrálních klauzur. Ve výstavním projektu se posluchač soustředí na realizaci vlastních autorských záměrů, a ke kvalitativnímu zlepšení využívá všech prostředků, které mu ateliérová výuka umožňuje - velký časový rozsah, pravidelné konzultace, kombinace individuálních a společných konzultací, doplňkové aktivity, individuální podněty k rozvoji - historický a současný přehled, technické rady a odkazy, které využívá nejen v realizaci práce, ale i v explikaci, technickém provedení, inovaci adjustace a prezentace a dalším uplatnění svým projektů.

Výuka je doplňována společnou aktivitou v rámci výjezdů, plenérů, návštěvou výstav či kulturních institucí. Ateliérové schůzky a společné konzultace jsou nedílnou součástí akcelerace výuky, kde dochází k výměně zkušeností a sdílení inspiračních zdrojů a podnětů napříč ročníky a provázání českého a anglického programu.

Individuální konzultace slouží k hlubšímu pochopení a proniknutí do vlastního tvůrčího procesu, formulování a zpřesňování cílů a směřování, osobnímu rozvoji v rámci zapojení se do výstavního a kulturního procesu v rámci školy, dalších institucí, které pracují s mladými umělci, vytváření vlastních projektů a kulturních platforem.

Po ukončení semestru může posluchač dle své úvahy specializovaný ateliér změnit. Obvykle tak činí po dohodě či na doporučení vedoucího ateliéru.

Student má v každém semestru na výběr z pěti ateliéru, přičemž si vždy volí právě jeden ateliér na daný semestr. Jedná se o následující ateliéry: Ateliér klasické fotografie (vedoucí doc. Mgr. Martin Stecker), Intermediální ateliér (vedoucí doc. Mgr. Štěpánka Šimlová), Ateliér dokumentární fotografie (vedoucí MgA. Markéta Kinterová, Ph.D.), Ateliér nové estetiky (vedoucí doc. MgA. Hynek Alt) a Ateliér imaginativní fotografie (vedoucí prof. Mgr.

Rudolf Prekop).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley, Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After Conceptual Art, MIT Press, Cambridge and London, 2006 Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven 2008 Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004 Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris, 1996 Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009 Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002 Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern Art, 2007

Wells, Liz. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Doporučená literatura:

Vždy v závislosti na daném ateliéru a semestrálním tématu.

Hodnoticí metody a kritéria

Na konci každého semestru skládá posluchač zkoušku, jejíž formu určuje vedoucí ateliéru. Většinou se jedná o hodnocení v rámci společné prezentace. V hodnocení se přihlíží k intenzivnímu osobnímu rozvoji v rámci umělecké praxe, využití a zhodnocení všech doplňkových aktivit, aktivnímu přístupu ke studiu, schopnosti reflexe vlastní tvorby.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů