Chemické základy fotografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHEZ1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu :

Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a manuálních dovedností tak, aby studenti byli v průběhu dalšího studia schopni uplatnit získané poznatky ve vlastní, výtvarně orientované, tvorbě.

V teoretických přednáškách se studenti seznámí s teorií fotografického procesu. Získají znalosti o principu záznamu fotografického obrazu, typech a stavbě fotografických materiálů, o jejich zpracování a hodnocení.

V průběhu praktických cvičení potom naváží na teoretické znalosti a osvojí si manuální zručnost při zpracování fotografických materiálů; seznámí se a v praxi se naučí používat některé specifické zpracovatelské techniky černobílého zpracovatelského procesu.

V souhrnu tak studenti získají ucelený přehled o vzniku fotografického obrazu, jeho modifikaci a aplikaci. Budou tak v plném rozsahu schopni vlastní fotografické tvorby.

Jméno přednášejícího: Ing. Jiří Petera, 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Výsledky učení

Přednášky jsou zaměřeny na seznámení se základy chemických postupů ve fotografii.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam doporučené literatury:

Šimek J., Základy fotochemie, Praha AMU 1983

C.E.Kenneth Mees, The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945.

Junge K.W., Hubner G. Fotografická chemie, český překlad, Praha SNTL 1983

Šimková M., Šimek J. Kvalifikační příručka pro fotografa a laboranta, Praha Práce 1973

Šimek J. Fotografické techniky, Praha Práce 1969

Souček L., Speciální fotografické techniky, Praha Orbis 1967

Tomášek Z., Fotografické chemikálie, Merkur, 1982

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zápočet: udělený na základě ohodnocení odevzdaného praktického cvičení a účastí minimálně 75%.

Ústní zkouška zahrnuje následující tematické okruhy:

•Princip fotografického záznamu obrazu.

•Obecné schéma zpracování černobílých fotografických materiálů.

•Vyvolávání negativních materiálů (formáty 135, 120 a listové filmy)

•Faktory ovlivňující míru vyvolávání.

•Typy fotografických pozitivních materiálů (podložky, povrchy, gradace, spektrální citlivost)

•Zpracování pozitivních černobílých materiálů

•Záznam na barevné materiály a jejich zpracování.

•Retuš a finalizace černobílých kopií.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů