Chemické základy fotografie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307CHEZ2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří PETERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PETERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky jsou zaměřeny na seznámení se základy chemických postupů ve fotografii.

Forma studia

viz. metody a kritéria honocení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 307CHEZ1

Obsah kurzu

Popis předmětu : Předmět je zaměřen na získání základních teoretických znalostí a manuálních dovedností tak, aby studenti byli v průběhu dalšího studia schopni uplatnit získané poznatky ve vlastní, výtvarně orientované, tvorbě. V teoretických přednáškách se studenti seznámí s teorií fotografického procesu. Získají znalosti o principu záznamu fotografického obrazu, typech a stavbě fotografických materiálů, o jejich zpracování a hodnocení. V průběhu praktických cvičení potom naváží na teoretické znalosti a osvojí si manuální zručnost při zpracování fotografických materiálů; seznámí se a v praxi se naučí používat některé specifické zpracovatelské techniky černobílého zpracovatelského procesu. V souhrnu tak studenti získají ucelený přehled o vzniku fotografického obrazu, jeho modifikaci a aplikaci. Budou tak v plném rozsahu schopni vlastní fotografické tvorby. Jméno přednášejícího: Ing. Jiří Petera, 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam doporučené literatury:Šimek J., Základy fotochemie, Praha AMU 1983C.E.Kenneth Mees, The Theory of the Photographic process, The Macmillan Comp., New York 1945. Junge K.W., Hubner G. Fotografická chemie, český překlad, Praha SNTL 1983Šimková M., Šimek J. Kvalifikační příručka pro fotografa a laboranta, Praha Práce 1973Šimek J. Fotografické techniky, Praha Práce 1969Souček L., Speciální fotografické techniky, Praha Orbis 1967Tomášek Z., Fotografické chemikálie, Merkur, 1982

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení: Zápočet: udělený na základě ohodnocení odevzdaného praktického cvičení (kinetika vyvolávání), úspěšného splnění písemného testu a účastí minim. 75%. Ústní zkouška zahrnuje následující tematické okruhy: -Princip záznamu obrazu pomocí halogenidu stříbrného---Role halogenidu stříbrného - teorie latentního obrazu---Základní schéma zpracování ---Fotochemické zákony (z. Grotthus-Draperův, z. Bunsen-Roscoevův, z. Einsteinův, Schwarzschildův efekt)-Fotografická emulse---Fotografická emulse jako soubor mikrokrystalů halogenidu stříbrného---Vliv velikosti emulsních mikrokrystalů na citlivost, zrnitost a gradaci fotografických materiálů---Zlepšování poměru citlivost - zrnitost cestou struktury emulsních mikrokrystalů, pomocí poruch krystalové mřížky---Tabulární krystaly---Kompozitní krystaly (shell-core; epitaxiální krystaly)---Výroba fotografické emulse a fotografických materiálů-Zpracování fotografických materiálů-Černobílé materiály systém pozitiv-negativ---Vyvolávání: -----Chemické vyvolávání (chem. podstata, vyvolávací látky, složení vývojek pro čb. fotografii)-----Fyzikální vyvolávání (chem. podstata, složení vývojek)-----Kinetika vyvolávání---Ustalování (chem. podstata, typy ustalovačů)---Praní---Speciální fotografické techniky-----Difusní jevy a jejich využití-----Zesilování negativů-----Zeslabování negativů-----Rehalogenace-----Tónování-Černobílý inversní proces ---Struktura čb.inversních materiálů---Zpracování -Barevné fotografické materiály ---Světlo a barva (aditivní a subtraktivní míchání barev)---Fyzikální princip záznamu barevného obrazu---Chemický princip záznamu barevného obrazu---Hodnocení barevných fotografických materiálů---Typy barevných fotografických materiálů-----Systém pozitiv-negativ (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Barevný inversní proces (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Kodachrom (princip záznamu a zpracovatelský proces)-----Barevné materiály založené na difusních pochodech (princip záznamu a zpracovatelský proces)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů