Úvod do historie, teorie a etiky konzervování a restaurování

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRHTE zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ČERNOHORSKÝ, Lenka LESENSKÁ

Obsah

Účelem předmětu je předložit studentům základní přehled o dříve a dnes uplatňovaných teoriích konzervování a restaurování a etice v péči o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k volbě přístupu při obnově a restaurování památek a jejich prezentaci.

Pro orientaci v oboru jim budou představeny základní oborová terminologie a základní legislativní normy, tak aby porozuměli roli a úloze muzejnictví a restaurátorství v současném světě.

Hlavní témata:

1 Úvod do teorie památkové péče

2 Úvod do legislativy památkové péče, právní předpisy a normativní akty

3 Úvod do teorie a dějiny restaurování

4 Pohled a uznání hodnoty historického díla

5 Originalita a intence umělce

6 Vznik moderních teorií konzervování

7-8 Historické perspektivy v konzervování památek

9 Restaurování a antirestaurátorská hnutí

10-11 Reintegrace ztrát, problematika doplňků a retuší

12 Památkový dohled při restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl

Výsledky učení

Na základě studia teorie, významných textů a následné diskuze získají studenti ucelený přehled o přístupech ke konzervování a restaurování památek v minulosti. Studenti budou schopni se zorientovat v požadavcích na současné restaurátorské zásahy a uplatnit a obhájit různé názorové roviny v diskuzi nad vhodným postupem s majiteli/správci restaurovaných objektů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Blažíček, O. J.: Slovník památkové péče. SÚPPOP, Praha 1962

Bobek K. a kol.: Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací.NPÚ Praha, 2011

Dvořák, M.: Katechismus památkové péče. NPÚ, Praha 200, ISBN 80-86234-55-X

Herout, J.: Jak poznávat kulturní památky. Praha 1986.

Hlobil, I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia 1985.

Kubů N, Kadlec, M., Faměrová D., Holub J., Wagner P.: Metodika průvodcovské činnosti na hradech a zámcích a dalších zpřístupněných památkách. NPÚ, Praha 2014, ISBN 978-80-7480-007- 8

Kuča K., Kučová V.: Principy památkového urbanismu. SÚPP, Praha 2001

Láska, V.: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Památky středních Čech, 14/2 2000, str. 1 - 25

MELLUCO VACCARO, Alessandra, ed., STANLEY PRICE, Nicholas, ed. a TALLEY, Mansfield Kirby, ed. Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 1996. xvii, 500 s. Readings in conservation. ISBN 0-89236-398-3.

Riegel, A.: Moderní památková péče. NPÚ, Praha 2004, ISBN 8086234-34-7

Štorm, B.: Základy péče o stavební památky, 2. doplněné vydání, NPÚ Praha, 2007

Štulc, J.: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek. Památky a příroda, 1987, č. 3, str. 129-149

Štulc, J.: Moderní urbanismus a památkové péče, I. Památky a příroda, 12. 1987, s. 557-589, II. Památky a příroda, 13, 1988. s. 65-77

Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky 2010

Vinter, V.: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Díl I. a II. Skripta FF UK. Praha 1971

Vinter, V.: Stručný slovník památkové péče. Ústí n. L., 1983

Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha, 1947

Žalman, J.: Příručka muzejníkova I. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010

Žalman, J.: Příručka muzejníkova II. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na jednotlivých přednáškách (minimálně 80 %) a splnění seminární práce. Během semestru se vyžaduje samostatná četba doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LESENSKÁ L.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Lenka LESENSKÁ PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů