Teorie a dějiny památkové péče, etika konzervování a restaurování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRPP1 ZK 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává znalosti teorie a dějin památkové péče, zná etické principykonzervování a restaurování

Forma studia

24 p / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cílem předmětu je objasnit posluchačům historický vývoj vztahu člověka k památkám a pozitivně je motivovat k získání zájmu o všechny aspekty oboru památkové péče. Součástí předmětu je vysvětlení základních pojmů a terminologie. Důraz je dále kladen na otázky hodnot a hodnocení památek, jejich autenticitu, originalitu a původnost. Součástí úvodu do studia je rovněž seznámení posluchačů shistorickým vývojem ochrany kulturního dědictví v kontextu světových dějin s důrazem na české země. Závěr je věnován současným problémům památkové péče v dnešní společnosti, mezinárodní spolupráci, osvětě a vytváření pozitivního vztahu veřejnosti k památkám.

Tematické okruhy:

1 Úvodní poznámka

2-3 Památkářská idea, její geneze a vývoj do poloviny 19. století

4-5 Puristická doktrína a její důsledky

6 Nová hodnotová teorie a zrod moderní památkové péče

7 Analytická metoda a modernismus meziválečného období

8 Syntetická metoda Václava Wagnera a jeho střet s Rieglovými žáky

9-10 Památková péče po 2. světové válce – zisky a ztráty totalitních 50. a počátku 60. let

11 Proklamace a realita normalizační éry

12 Po pádu totality: ochrana památek na rozcestí

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Dvořák, M.: Katechismus památkové péče. NPÚ, Praha 2000, ISBN 80-86234-55-X Hobzek, J.: Vývoj památkové péče v Českých zemích. SÚPPOP, Praha 1987

Kroupa, P.: Základní principy památkové péče. Zprávy památkové péče, 61, 2001, s. 301-313

Kroupa, P.: Čas a autenticita památky, Zprávy památkové péče 64, 2004, s. 431-442

Kuča K., Kučová V.: Principy památkového urbanismu. SÚPP, Praha 2001

Láska, V.: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Památky středních Čech, 14/2 2000, str. 1 - 25

Riegel, A.: Moderní památková péče. NPÚ, Praha 2004, ISBN 8086234-34-7

Štorm, B.: Základy péče o stavební památky, 2. doplněné vydání, NPÚ Praha, 2007

Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha, 1947

Doporučená literatura:

Blažíček, O. J.: Slovník památkové péče. SÚPPOP, Praha 1962

Herout, J.: Jak poznávat kulturní památky. Praha 1986.Hlobil, I.: Teorie městských památkových rezervací. Uměnovědná studia VI., ÚTDU ČSAV Praha, Academia 1985.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na jednotlivých přednáškách (minimálně 80 %) a splnění písemného testu. Během semestru se vyžaduje samostatná četba doporučené literatury.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů