Restaurátorský projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KRRP1 Z 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná pravidla a postupy restaurátorské dokumentace.

Forma studia

24 s / semestr

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Seminář je věnován průběžným konzultacím praktické části diplomové práce zejména k náležitostem restaurátorské dokumentace. Kombinuje představení základních požadavků, postupů a přístupů garantem s individuálními konzultacemi se školiteli.

1 Doporučení k vypracování dokumentace restaurování

2 Základní údaje o památce

3 Popis stavu památky před restaurováním

4 Náležitosti a pravidla pro fotodokumentaci stavu památky před restaurováním

5 Grafická část dokumentace - zakreslení odběru vzorků, druhu poškození, druhů materiálů, starých a nových doplňků atd.

6 Dokumentace provedených průzkumů

7 Komplexní vyhodnocení průzkumů a z toho vyplývající závěry

8 Formulování koncepce restaurování

9-12 Individuální konzultace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Profesní etický kodex konzervátora-restaurátora AMG ČR. Praha 2009.

Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv. Národní památkový ústav. Metodický list č. 4/2006 Doporučení Komise konzervátorů–restaurátorů AMG pro zadávání veřejných zakázek na konzervátorskorestaurátorský zásah. Asociace muzeí a galerií ČR [online]. 2015 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: https://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komisekonzervatoru-restauratoru/dokumenty

Doporučení k vypracování dokumentace restaurování předložené podle § 14a odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Praha: Komise MK pro restaurování, 2009.

ČERNÁ, Alena a kol. Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu: v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 139 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 89. ISBN 978-80-7480-077-1.

APPELBAUM, Barbara. Conservation treatment methodology. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2007. xxix, 437 p. ; 22 cm. ISBN 978-0-7506-8274-9.

The AIC Wiki [online]. Washington: AIC, 2019 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z:http://www.conservation- wiki.com/wiki/Main_Page

Topics in Photographic preservation [online]. Washington: American Institute for Conservation Photographic Materials Group, 2015 [cit. 2020-01-08]. Dostupné z: http://resources.conservationus.org/pmg-topics/

Doporučená literatura:

The Conservator. [London]: IIC United Kingdom Group, 1977-2008. ISSN 0140-0096.

Journal of paper conservation: IADA reports = Mitteilungen der IADA. Stuttgart: FOTOTEXT Verlag Wolfgang Jaworek, 2009- . ISSN 1868-0860.

The Paper conservator: the journal of the Institute of Paper Conservation. [London]: Institute of Paper Conservation, 1976-2007. ISSN 0309-4227.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání projektu restaurátorského průzkumu a návrh na restaurování.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů