Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307LMPVA zkouška 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Tématem, cílem a obsahem letního magisterského praktika jsou způsoby instalace výtvarného díla v galerijním prostoru, podoby webových prezentací a podoby autorských knih. V tomto semestru se posluchač zaměřuje na rozšiřování představ a znalostí o možnostech praktické instalace a jejich významu pro celkové vyznění díla a komunikaci s divákem. V oblasti autorského výzkumu se na společných seminářích rozebírají aktuální a ikonické způsoby instalace či autorské knihy s ohledem na rozbor technického řešení a použitých technologií.

1– úvod do tématu, rozbor vlastní práce s přihlédnutím k použitým instalačním způsobům a technologiím, rozbor potřeb posluchačů s ohledem na přípravu realizace finálního ročníkového projektu a záměru zamýšlené části umělecké práce pro státní závěrečnou zkoušku

2– představení hlavních principů a přelomových či ikonických způsobů řešení instalace – zadání úkolu – rozbor jednotlivých určených projektů či autorů

3– prezentace rozboru určených projektů, diskuze

4– prezentace výsledků vlastního výzkumu a vlastní rešerše tématu

5– reflexe společně či individuálně navštívených výstav, dílen či institucí

6– společná prezentace počátku autorského výzkumu založená na vizuálních příkladech a referátu

Výsledky učení

Student umí zcela samostatně vyhledávat, analyzovat a rozvíjet inspirační zdroje jeho vlastní tvorby. Student zná způsoby instalace výtvarného díla v galerijním prostoru, je obeznámen s podobami webových prezentací umění a s podobami autorských knih. Student zná principy komunikace s divákem ve výstavním prostoru galerie, tyto principy umí prakticky využít.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Povinná literatura:

Odvíjí se vždy od určeného tématu praktika.

Studijní opora pro předmět Letní magisterské praktikum: Autorský výzkum a analýza Doporučená literatura:

Cotter, Lucy, Lawrence Abu Hamdan, and Hatje-Cantz-Verlag. Reclaiming Artistic Research. Hate Cantz, 2019. Borgdorff, Henk, Peter Peters, and Trevor Pinch, eds. Dialogues between Artistic Research and Science and Technology Studies. Routledge Advances in Art and Visual Studies. New York: Routledge, 2020.

Borgdorff, Henk. The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia. Amsterdam: Leiden University Press, 2012.

Schwab, Michael, ed. Transpositions: Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Orpheus Institute Series. Leuven (Belgium): Leuven University Press, 2018.

Mersch, Dieter et al. Manifesto of Artistic Research. Diaphanes 2020.

Butt, Danny. Artistic Research in the Future Academy. Bristol, UK Chicago, USA: Intellect, 2017.

Schwab, Michael, and Henk Borgdorff, eds. The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden:

Leiden University Press, 2014.

Hannula, Mika, Juha Suoranta, and Tere Vadén. Artistic Research Methodology: Narrative, Power and the Public. Critical Qualitative Research, Vol. 15. New York: Peter Lang, 2014.

Szendy, Peter, and Jan Plug. The Supermarket of the Visible: Toward a General Economy of Images, 2019. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=186 3970.

Bridle, James. New Dark Age: Technology, Knowledge and the End of the Future. London ; Brooklyn, NY: Verso, 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen klasifikovanou zkouškou. Předpokladem absolvování předmětu je pravidelná účast na semináři, příprava a prezentace požadovaných tematických prezentací nebo referátů, (pokud není určeno jinak jedná se o jednu tematickou prezentaci na počátku tematického cyklu a jednu prezentaci doplněnou písemným referátem o rozsahu 2-3 normostran, který je zároveň podkladem pro explikaci vlastního projektu. Zkouška probíhá formou společné konzultace nad dosaženými výsledky.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)
ALT H.
12:20–17:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–17:00 Hynek ALT Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů