Seminář diplomové práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SEDP2 Z 5 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zná základní literaturu k SZZ, o jednotlivých tématech umí hovořit a samostatně dohledávat doplňující informace.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické diplomové práce a přípravě na státní zkoušky z dějin a teorie fotografie. Kombinuje individuální konzultace se školiteli a semináře ke státnicovým okruhům pod vedením garanta.

1.Specifičnost fotografie a intermedialita

2.Reprodukovatelnost (grafické, fotografické a digitální techniky reprodukce; problém reprodukce a dokumentace umění)

3.Fotografický portrét a problém identity v moderní a současné době

4.Objektivita jako epistemický ideál: vědecká fotografie

5.Fotograf coby svědek: etické a politické rozměry fotografován

6.Vernakulární (amatérská a komerční) fotografie

7.Aparáty a stroje vidění: technické podmínky fotografie

8.Umění jako postprodukce: fotografie nalezené, přisvojené, recyklované, archivované

9.Fotografický kánon a jeho institucionalizace (historiografie, výstavnictví, trh)

10.Fotografie a nová média (remediace, vypočítané a operativní obrazy, technologická konvergence)

Výsledky učení: Student se orientuje v tematických okruzích teoretické části SZZ zaměřené na dějiny a teorii fotografie.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Barthes, Roland. Světlá komora: vysvětlivka k fotografii. Bratislava: Archa 1994 a Praha: Agite/Fra, 2005. Batchen, Geoffrey. Obraz a diseminace. Za novou historii pro fotografii. Praha: NAMU, 2016.

Berger, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.

Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004.

Edwards, Steve. Photography: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2006. Flusser, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994.

Sontag, Susan. O fotografii. Praha: Paseka, 2002.

Sturken, Marita – Lisa Cartwright. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. Studijní opora pro předmět Seminář diplomové práce 2.

Doporučená:

Anděl, Jaroslav (ed.). Myšlení o fotografii I. Průvodce modernitou v antologii textů. Praha: NAMU, 2012. Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

Batchen, Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001. Batchen, Geoffrey. Burning with Desire. The Conception of Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1997. Bendová, Helena – Matěj Strnad (eds.), Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.

Benjamin, Walter. Dílo a jeho zdroj, Praha: ODEON 1979, s. 7–128.

Birgus, Vladimír – Jan Mlčoch. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2010.

Crary, Jonathan. Techniques of the Observer. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1990. Durden, Mark (ed.). Fifty Key Writers on Photography. London: Routledge, 2013.

Dvořák, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, 2010. Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. Flusser, Vilém. Moc obrazu. Výtvarné umění 3-4/1996.

Foster, Hal a kol. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 2015. Freund, Gisèle. Photography & Society. Boston: David R. Godine, 1980.

Frizot, Michel a kol. A New History of Photography. Köln: Könemann, 1998.

Goldberg, Vicki (ed.). Photography in Print: Writings from 1816 to the Present. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981.

Hannavy, John (ed.). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2008.

Larsen, Jonas, Sandbye, Mette (eds.). Digital Snaps. The New Face of Photography. London: I. B. Tauris, 2014. Lister, Martin (ed.), 2013. The Photographic Image in Digital Culture. London: Routledge, 2013.

Mrázková, Daniela (ed.). Co je fotografie: 150 let fotografie. Praha: Videopress, 1989.

Sekula, Alan. Photography Against the Grain. Halifax: The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984. Sontag, Susan. S bolestí druhých před očima. Praha: Paseka, 2011.

Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988.

Warren, Lynne (ed.). Encyclopedia of Twentieth-Century Photography. Vol. 1+2. New York – London: Routledge, 2006.

Wells, Liz (ed.). Photography: A Critical Introduction. London: Routledge, 2015. Zylinska, Joanna. Nonhuman Photography. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2017.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání diplomové práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů