Seminář k bakalářské teoretické práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SBP1 Z 1 13S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář je určen pro studenty připravující své bakalářské práce. Má pomoci studentovi zejména po stránce ideové a metodologické. Je platformou pro diskuzi nad zvoleným tématem či způsobem zpracování.

Cílem předmětu je příprava k závěrečné teoretické práci bakalářského stupně studia, volba vhodných tematických okruhů a společné diskuse nad oborovou problematikou.

Forma studia

Kontaktní výuka. V průběhu semestru posluchači sbírají podklady a materiály, jež jim mají pomoci při psaní. S pedagogem konstruktivně konzultují, předkládají k posouzení úvodní části bakalářské práce. Po zadání témat sice konzultují již hlavně s vedoucím práce, ale v semináři mohou nalézt a často i nalézají další inspirační zdroj.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování oborových předmětů v předchozích ročnících.

Obsah kurzu

Základní používanou metodou pro výběr námětu pro bakalářskou práci je využívání starších bakalářských i magisterských prací - z jejich kladů a chyb si posluchači berou ponaučení pro vlastní práci. Posluchači mají za úkol prostudovat vybrané texty z okruhu jejich zájmu. Z těchto poznatků a vlastních nápadů, jakož i z potřeb katedry se postupně vykrystalizují jednotlivá témata, jejichž obsah je průběžně společně diskutován a upřesňován. Návrhy témat a nástin osnovy bakalářských prací se na zasedání katedry posoudí a po diskusi a ev. doplnění, či dílčích změnách jsou na konci ZS témata bakalářských prací posluchačům oficiálně zadána. Zároveň jsou určeni vedoucí a oponenti bakalářských prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Teoretické práce vzniklé na katedře zvukové tvorby a další odborná literatura, volená z okruhu uvažované tematiky bakalářské práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě hodnocení aktivity studenta při výuce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů