Digitální animace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIGAN2 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

Studenti:

znají a základně se orientují v problematice standardizovaných audiovisuálních formátů a digitálních výstupů.

Ovládají základní funkce nástroje Adobe After Effects a Toon Boom Harmony.

umí používat a aplikovat pokročilé funkce nástroje TV Paint Animation professional.

Forma studia

Přednáška, seminář, cvičení.

Předpoklady a další požadavky

. Předmět je provázán s praktickými cvičeními a obsahem předmětu Animace kreslená 2.

Obsah kurzu

Obsah výuky

Navazující předmět digitální animace sestává z přednášek, seminářů a cvičení, které se více zaměřují na praktickou práci s danými digitálními nástroji. Důraz je kladen na rozvoj znalostí a dovedností z předchozího předmětu. Předmět je provázán s praktickými cvičeními a obsahem předmětu Animace kreslená 2.

Teoretická část (přednášková) se věnuje standardizovaným formátům videa a základní problematice exportu a kódování audiovisuálních dat (codec).

V rámci cvičení a seminářů jsou studenti dále seznámeni s pokročilými funkcemi bitmapového animačního nástroje TV Paint Animation Professional. Dále pokračuje v rozšíření osvojených praktických znalostí Adobe After Effects. V závěrečné části předmětu jsou studenti seznámeni s primárně vektorovým animačním nástrojem Toon Boom Harmony.

Studium je tvořeno přednáškami, semináři, cvičeními a individuální prací studentů na zadaných úkolech. Přednášky jsou zaměřeny na teorii a příklady z praxe. Zbylá část tvořená semináři a cvičeními je naplněna výukou daných digitálních nástrojů. Cvičení a semináře jsou zpravidla členěny do větších časových bloků. Předpokládá se individuální práce a studium mimo dobu rozvrhované výuky.

Cíl výuky

Seznámit studenty se standardizovanými formáty videa a základní problematikou digitálního audiovisuálního výstupu s důrazem na praxi. Osvojení základů nástroje Toon Boom Harmony, rozšíření praktických znalostí Adobe After Effects a nástroje TV Paint Animation Professional.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

Literatura doporučená:

Toon Boom Harmony user guide / https://docs.toonboom.com/help/harmony-15/premium/book/about-user-guide.html

TV Paint 11 user guide / https://www.tvpaint.com/v2/content/article/downloads/manual.php

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: HarperPerennial. ISBN 0-06-097625-X.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na semináři a cvičeních. Průběžné plnění jednotlivých úkolů provázaných s předmětem Animace kreslená 2. Hodnocení výstupů tohoto předmětu je součástí zkoušky.

Poznámka

Žádné poznámky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů