Blok technických cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373BTCV2 Z 3 5CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

  1. Porozumění filmovému jazyku a jeho použití při natáčení a střihu.
  2. Porozumění významu kompozice obrazu a výběru záběrů.
  3. Porozumění základům filmového zvuku, včetně zvukového záznamu a střihu.
  4. Pochopení toho, jak uspořádat, popsat a archivovat vlastní práci.

Forma studia

Série praktických cvičení

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno pro všechny studenty, povinně v 1. ročníku.

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámení se základními produkčními a postprodukčními nástroji audiovizuální tvorby. Studenti se mají stát samostatnými, co se týče rozvoje myšlenky, jejího rozpracování, samotné produkce, střihové skladby, masteringu, možností prezentace, tvorby synopse a anotace a archivování svých audiovizuálních děl na poli audiovizuálních médií.

  1. Kamera a střih, kompozice a dramaturgie přednáší Ondřej Vavrečka.

Klauzurní cvičení „Potřebuji vám ukázat toto“. Cvičení slouží jako úvod do filmové řeči. Student si připraví jednoduché téma, se kterým je osobně vnitřně spojen a o kterém chce informovat diváka filmovým sdělením. Výsledným dílem bude uzavřené sdělení v řeči obrazů (dokumentárního, hraného či jakéhohokoli jiného charakteru). Student musí artikulovat pozici, kterou k tématu zaujímá. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla, tak na jeho schopnost komunikovat s druhými. Kurz je rozložen do dvou semestrů, zimního a letního. Délka filmu: 3-6 min.

  1. Úvod do percepce a fenomenologie přednáší Eric Rosenzveig

Obsahem kurzu je probuzení studentovy percepce světa, cesta k subjektivnímu vnímání prostoru a vztahů, které jej určují. Jde o to nevnímat své okolí, ať již městské či přírodní jako kulisy či pozadí, ve kterých či v rámci kterého se nacházíme. Studentovi bude vysvětlena je vnitrosvětskost (In-der-Welt-sein), situovanost a zprostředkovanost jeho vnímání světa.

Výuka je doprovázena praktickými úkoly, které mají studenta dovést k participaci ve světě a jeho aktivnímu vnímání.

Cíle: Se vzrůstajícím vstupem technologií do lidské percepce jde o to, aby (si) student začal uvědomovat, tématizovat zprostředkovanost své percepce světa. Tedy na té nejzákladnější úrovni jde o návrat ke smyslovosti, nastolení situace, kdy přestávají existovat symboly, znaky, jazyk a zůstává nám pouze tělesná orientace v prostoru: pohyb v prostoru jako výraz nejprimitivnějšího myšlení. Dalším, následujícím cílem je praktické zakoušení Heisenbergova principu neurčitosti: svou přítomností, byť třeba jen pasivní, měníme jak sebe, tak svět kolem nás. Pozorování je vždy zasahováním.

  1. Zvuk pro cvičení Kamera a střih, přednáší Sara Pinheiro.

Zásady střihu zvuku včetně použití ruchů, ambientních zvuků, hudby, dialogu.

  1. Archiv, anotace, dokumentace přednáší Eric Rosenzveig

Seznámení archivními a formálními technickými požadavky archivu CASu a obecné zásady archivace médií včetně organizace médií, názvů souborů, metadat. Jak napsat anotaci. Jak dokumentovat vlastní díla, včetně fotografií, výběru náhledů, popisů pro galerii nebo katalog.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní opora 2 bloku technického cvičení CAS 2: http://cas.famu.cz/wiki/doku.php?id=studijni_opora_2_bloku_technickeho_cviceni_cas_2

RINEHART, Richard, IPPOLITO, Jon. Re-collection: Art, New Media, and Social Memory. Cambridge: Leonardo Series, MIT Press, 2014. 312 s. ISBN 978-0262027007

BACHELARD, Gaston, Poetika prostoru. Dolní Břežany: Malvern, 2009. 248 s. ISBN 978-80-86702-61-2

FULFORD, Jason, HALPERN, Gregory (eds.), The Photographer's Playbook: 307 Assignments and Ideas. New York: Aperture, 2014. 427 s. ISBN 978-1597112475

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je atestován na základě dostatečné docházky, písemného testu a/nebo samostatně realizovaného projektu, který dle zadání bude rekapitulovat všechna probíraná témata.

Klauzurní film 3-6 min.

Poznámka

Vznik tohoto předmětu reaguje na dlouhodobě se objevující mezery či závažné disproporce v základních uživatelských i kontextových znalostech studentů stran audiovizuálních technologií. Je určen primárně pro studenty prvního ročníku oboru Audiovizuální studia, v rámci kapacitních možností jsou vítani i ostatní studenti.

Výuka je zaměřena na pochopení souvislostí i získání výchozích praktických dovedností při práci s HW i SW při zpracování obrazu a zvuku. K této tematice existuje nespočet názorných výkladů na internetu, pro výuku jsme vybrali ty nejvhodnější z hlediska potřeb našich studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů