Dílna 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DIL2 Z 3 4DT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem práce na dílně je individuální rozvoj praktické tvůrčí práce studentů, formou dílčích úkolů, jejich reflexe a reflexe doplňkových zkušeností.

Forma studia

  1. Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studentem (tzv. volné práce).
  2. Na poli umění obecně platí, že dílo může být materiální i imateriální povahy, nutnost jeho vnímání může být závislá na čase (díla temporální jako např. hudba, film či video) nebo atemporální (obrazy, tradiční sochy ap.). Tato dílna je zaměřena především na tvorbu s materiálním výstupem a především audio/vizuální mediaci - digitální a analogové video a zvuk.
  3. Optimální proces na dílně vyžaduje „přetlakový“ způsob práce - studenti přinášejí náměty, podněty, východiska, libovolně surový či zpracovaný materiál, zformulované koncepty, popis situace, obrazu či zvuk, který je předmětem zájmu, fascinace, nutnosti se jimi dále zabývat a podobně. Na jedné straně platí, že východiskem tvorby nemusí být vždy nějaký koncept, výchozí popis a pod. (byť z pedagogického hlediska je tato forma nejpřístupnější společnému sdílení), na druhé straně si zde zaveďme pravidlo, že každé z vážnějších průběžných východisek, kde padne rozhodnutí k realizaci, bude existovat minimálně ve formě stručného písemného popisu tohoto východiska a záměru jeho rozpracování.
  4. Přestože v 1. ročníku je kladen důraz zejména na výstupy v podobě videa, výsledná prezentace - která často spoluurčuje vlastní povahu díla - může být širší, a tak povinnou součástí úvahy o díle musí být úvaha o tom, zda dílo:

(v každém případě mít jasno v tom proč).

Předpoklady a další požadavky

Rámcovým předpokladem je připravenost na průběžnou praktickou práci, je vhodné, pokud student tváří v tvář rozvrhu úkolů celého semestru střádá tvůrčí nápady, které může následně přinést do procesu práce na dílně.

Obsah kurzu

Dílna je společným prostorem pro studenty oboru napříč ročníky. Je prostorem diskuse, společných konzultací a reflexe tvůrčí aktivity jednotlivých studentů. Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláváním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních pracích studentů (umělecké dílo z oblasti audiovizuálních médií).

Dílna 1. ročníku ve druhém semestru směřujeme ke klauzurám, kde výstupem jsou tři artefakty s částečně volitelným rámcem.

V 1. ročníku se jedná o tři oddělená cvičení:

  1. Transpozice /Remediace

2a. Za fotografii: intermediální prohloubení fragmentu reprezentace reality (video, fotosérie nebo interaktivní dílo na základě fotografie / série fotografií)

2b. Inspirace textem - audiovizuální řešení epického nebo dramatického textu volná práce

  1. Video/film „Potřebuji vám ukázat toto“

Charakteristika cvičení:

Transpozice + explikace

Východiskem je analýza audiovizuálního díla, fragment je přetvořené do nového, vyššího celku. Práce zaměřená na kombinaci tvůrčího a analytického přístupu, výsledkem je zpravidla video do 10 minut příp. AV instalace. Východiskem může být libovolný audiovizuální artefakt, fragment (found footage) nebo program AV media (například TV vysílání). Výsledný tvar přetváří a reflektuje vybrané motivy, témata a východiska obsažená ve výchozím artefaktu.

Za fotografii + explikace

Práce spočívající ve východisku statické fotografie (či jiného statického fragmentu vizuální reality), jejímž konceptem je tvůrčí rozvedení hlubších vrstev nebo kontextuálních spojnic s tímto fragmentem do nového díla. Výsledkem může být video do 10 min. nebo instalace.

Inspirace textem + explikace

Na rozdíl od jakéhokoli typu adaptace jde v této práci o intertextuální, příp. intermediální uchopení výchozího textu (literárního, básnického, dramatického, vědeckého, publicistického etc.) coby inspirativního východiska nového díla. Výsledkem může být zpravidla video do 10 min. nebo instalace.

Video/film „Potřebuji vám ukázat toto“

Doporučená nebo povinná literatura

Otevřený soubor literatury, s níž budeme pracovat, bude určen na začátku akademického roku, při tvorbě konkrétní náplně dílny. Školní multimediální knihovna.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Poznámka

Ve struktuře školy hraje institut dílny roli podstatného průsečíku mezi tvůrčí praxí a teoretickým vzděláním. Tento speciální typ předmětu je určen na rozvoj individuálního talentu a jeho primárním cílem je tvůrčí a reflexivní práce na konkrétních úkolech studentů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů