Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373KLZK3 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

David KOŘÍNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David KOŘÍNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Klauzurní zkouška sestává z prezentace klauzurních prácí studenta, obhajoby formou kolokvia a následné diskuse nad dílem. Podmíkou přistoupení ke klauzurní zkoušce je splnění cvičení, která jsou uloženy v rámci realizační dílny.

  1. Zpověď

Dokumentární videocvičení, které využívá principů orální historie. Student se učí dívat se otevřenýma očima kolem sebe a tuto nově nalézanou skutečnost vtělit do pohyblivých obrazů a zvukových záznamů.

  1. ?Potřebuji vám sdělit toto?

Cvičení slouží jako úvod do filmového jazyka. Student si připraví jednoduché téma, se kterým se osobně vnitřně spojen a o kterém by chtěl zpravit diváka užitím filmového vyjádření. Výsledným dílem by měl ukázat svou pozici k tématu, vytvořit sdělení užitím obrazové řeči. Důraz je kladen jak na proces vzniku díla tak na jeho schopnost komunikovat s druhými.

  1. Tematicky a formálně volné dílo, které zhodnocuje poznatky osvojené během 1. ročníku a které vzniklo na základě společné práce v realizační dílně

Zadání ostatních klauzurních prací, hledání tématu a jeho postupně krystalizující forma jsou volné a tvoří součást studentovy individuální práce i společné práce, kterou prezentuje na dílně či na jiných předmětech. Jde o kontinuální práci, která pokrývá minimálně horizont jednoho roku. V případě Absolventského projektu se jedná o delší časový horizont. Klauzurní díla mají tvůrčím způsobem prozkoumávat audio(/)vizualitu a při tom se držet vytyčeného tematického rámce. Cílem je prohloubení znalostí a dovedností samostatnou tvorbou a pracní nad vlastním tématem a využití zkušenosti nabitých během výuky.

Způsob prezentace děl zahnuje širokou paletu možností: od tradiční filmové projekce, videoinstalace a fyzické instalace, přes performance až k virtuálním způsobům prezentace. Je kladen důraz na volbu média, kontextu, ve kterém dílo působí, a volbu adekvátních výrazových prostředků. Důležitým aspektem je uzavřenost, hotovost prezentovaného díla, samostatnost jeho působení. Výjimku tvoří klauzurní zkouška ve 4. ročníku, v jejímž rámci je možné prezentovat rozpracovaný Absolventský projekt.

Forma studia

Obhajoba projektu před komisí pedagogů, studenty a veřejností.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška sestává z obhajoby předložených klausurních prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle povahy práce

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se kvalita předkládaného projektu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů