Akademické psaní

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380AP ZK 1 4 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět přispívá k osvojení si zásad akademického způsobu práce s texty a odborného stylu psaní, a také k porozumění důvodům, pro které je nutné (i výhodné) tyto zásady dodržovat. Umožňuje doktorandům získat nejen širší orientaci, ale i praktické dovednosti potřebné pro přípravu a prezentaci odborné studie, recenzního posudku, konferenčního příspěvku. Doktorandi získají nové odborné kompetence pro vědecky (žánrově, argumentačně, metodologicky, terminologicky, koncepčně, inovativně) přijatelné řešení zkoumaných problémů.

Forma studia

Jedno blokové soustředění o rozsahu 4 vyučovacích hodin.

První dvě vyučovací hodiny budou koncipovány formou přednášky a věnovány komplexnímu vysvětlení pracovních postupů a záměrů, které jsou důležité pro vědecky kvalitní, originální a přesvědčivé akademického psaní. Součástí přednášky bude ilustrace a demonstrace všech akademických zásad na vybraných příkladech.

Druhé dvě vyučovací hodiny budou koncipovány formou semináře a věnovány praktickým cvičením. Kromě tréninku oponentury a obhajoby akademických textů budou mít studenti možnost diskutovat o všech zmíněných zásadách z hlediska vlastních zkušeností s akademickým psaním, přednášením, publikováním a vykazováním publikačních výsledků.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Obsah kurzu

Předmět je kombinací přednášky a semináře. Jeho záměrem je vysvětlit studentům hlavní důvody a zásady akademického způsobu psaní a hodnocení odborných textů. Přednášková část kurzu uvádí do problematiky nejdůležitějších principů akademického pracovního postupu, odborného stylu a formálních náležitostí vědeckých textů, včetně formulace názvu, anotace, obsahu, hypotézy, metodologie, argumentace, bibliografického odkazování. Seminární část kurzu umožňuje studentům prakticky si vyzkoušet a procvičit uplatnění zmíněných principů

Doporučená nebo povinná literatura

TURABIAN, K. (2013): Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Chicago Guides to Writing, Editing, and Dissertations. Chicago: The Chicago University Press.

EVANS, D., GRUBA, P., ZOBEL, J.
(2014): How to Write a Better Thesis. London: Springer.

DUNLEAVY, P. (2003): Authoring a PhD. New York: Palgrave Macmillan.

HENNING, E., GRAVETT, S., VAN RENSBURG, W.: (2005): Finding Your Way in Academic Writing. Pretoria: Van Schaik.

VYDRA, A. (2010): Akademické písanie. Ako vzniká filozofický text. Trnava: FF TU.

STOCKELOVÁ, T. (2009): Akademické poznávání, vykazování a podnikání. Praha: Slon.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů