Doktorský seminář 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DSD3 ZK 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní dovednosti a kompetence v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, seznámí se s možnostmi a podmínkami výzkumu v ČR i zahraničí. Získají schopnost plánovat výzkumnou činnost a získávat zdroje pro její realizaci, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v rámci vědecké komunity i širší veřejnosti a hodnotit vědeckou práci svých kolegů.

Forma studia

Seminář doplněný příležitostnými přednáškami s diskusí

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předchozího ročníku

Obsah kurzu

Seminář probíhá 1x měsíčně (říjen, listopad, prosinec, březen, duben, květen), vždy v rozsahu 4 hodin. V rámci semináře studenti představují průběžný stav svého bádání a konzultují jej s ostatními studenty, vedoucím pedagogem a hostujícími pedagogy a odborníky. Náplň předmětu je zčásti dána (zahrnuje uvedení do základů vědecké práce, grantových příležitostí, výzkumných metod, technik psaní a prezentačních dovedností, přípravu na doktorskou státní zkoušku a obhajobu disertace), zčásti se odvíjí od problémů, jež studenti řeší při realizaci svých výzkumných projektů. Důraz je kladen na sdílení zkušeností mezi studenty různých ročníků i akademickými pracovníky FAMU a dalších vědeckých organizací. Studenti na semináři představují výsledky své publikační a grantové činnosti a předkládají rukopisy k peer review.

Doporučená nebo povinná literatura

Wendy Laura Belcher, Writing Your Journal Article in Twelve Weeks. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Linda Candy, Practice Based Research: A Guide. Sydney: University of Technology 2006 (https://www.creativityandcognition.com/resources/PBR%20Guide-1.1-2006.pdf)

Hilary Collins, Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Praha: Institut umění – Brno: Barrister & Principal 2017.

Jadwiga Šanderová, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2006.

Jan Široký a kol., Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges 2019.

Jan Široký a kol., Tvoříme a publikujeme odborné texty. Praha: Computer Press 2011.

Kate Turabian, Student’s Guide to Writing College Papers. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago: The University of Chicago Press 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Její získání předpokládá aktivní účast na semináři a splnění docházky – tolerována 1 neomluvená absence za rok, student je omluven z účasti na semináři v případě zahraniční stáže či konference.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů