Stáž na výzkumném pracovišti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380DSVY ZK 3 75 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 0 až 15 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnost spolupráce s vědeckovýzkumným týmem

Forma studia

Stáž na výzkumném pracovišti

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Student absolvuje stáž na vědecko-výzkumném pracovišti v rozsahu odpovídajícím kreditové zátěži.Možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Česká a zahraniční odborná literatura z oblasti filmových a mediálních teorií, relevantní tituly závisí na konkrétním tématu disertační práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou, klasifikovanou prospěl/neprospěl. Student specifikuje povahu stáže ve svém ročním plánu činnosti a dokládá písemnou zprávu o průběhu stáže a jejím přínosu pro svůj výzkum, též písemné potvrzení o absolvování stáže od hostující instituce.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů