Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ODPD1 ZK 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu reflektuje pojmy a představy o učení a vzdělanosti v oblasti audiovize a má jasnou představu o

různých pedagogických přístupech. Zároveň disponuje teoretickým základem z oblasti didaktiky pro vlastní

pedagogickou činnost v oblasti audiovize v prostředí vysoké školy.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i

mimo ni. Jejich agenda v oblasti teorie, praxe a výzkumu sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového

vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních

procesů při zohledňování psychických, sociálních a dalších předpokladů na straně žáků i učitelů. Cílem kurzu je formou

přednášky podat přehled o teoretických východiscích pedagogiky a didaktiky. Hlavní pozornost bude věnována

otázkám výuky na vysoké škole.

Tematická struktura jednotlivých přednášek:

  1. Význam a obsah didaktiky (pedagogika a její obsahová náplň, pedagogická věda, teorie vzdělávání a vyučování)
  2. Vyučovací proces (pojem a podstata vyučovacího procesu, činnost učitele a činnost žáků/studentů ve vyučovacím

procesu, teoretické základy vyučovacího procesu)

  1. Osobnost vyučujícího a základy komunikace se studenty, jak řešit konfliktní či problematické situace
  2. Vyučovací metody používané v e-learningové a kombinované formě výuky (Teams, Moodle, aj.) I
  3. Vyučovací metody používané v e-learningové a kombinované formě výuky (Teams, Moodle, aj.) II
  4. Didaktická technika a učební pomůcky používané při výuce, rétorické a řečové dovednosti

Doporučená nebo povinná literatura

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny.

Pedagogika, 50(1), 23–37.

Cirbes, M. Didaktika dospělých. Bratislava: Vydavatelstvo Obzor, 1989.

ČAPEK, V. Metodologické otázky didaktik vědních, uměleckých a technických oborů. In Speciální didaktiky jako

vědní obory a jako studijní předměty. Sb. z konf. Praha : UK.

Gundem, B., & Hopmann, S. (Eds). (1995). Didaktik and/or curriculum. An international dialogue. New York: Peter

Lang.

Hník, O., & Klumparová, Š. (2012). European framework for literary education on lower and upper secondary

school (LIFT-2 Project). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1(2), 32–35.

Horák, F. a kol. Didaktika základní a střední školy. Olomouc: UP, 1985.

Howard-Jones, P. (2010). Introducing neuroeducational research. London: Routledge.

Hudson, B., & Meyer, M. A. (Eds.). (2011). Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe.

Opladen:

Verlag Barbara Budrich & Farmington Hills.

Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů.

Pedagogika, 54(3), 243–250.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské

vzdělávání. Brno: Paido

Janík. T.; Stuchlíková I. (2016). Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzity.

Jůva, V.sen.& jun. Úvod do pedagogiky. Brno, Paido 1995.

ŠVEC, V. (ed.) (2000). Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno : Paido.

Hodnoticí metody a kritéria

Formou ústní zkoušky nad tematickými okruhy dle anotace předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů