Publikace odborného článku v recenzovaném časopise

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380PORC zkouška 15 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět má za cíl motivovat doktorské studenty k publikování odborných studií v recenzovaných časopisech.

Z česko-slovenských se může jednat kupříkladu o periodika jako Iluminace, Mediální studia, Kino-ikon, ArteActa, Sešit

pro umění, teorii a příbuzné zóny apod., případně může jít o zahraniční recenzovaný časopis. V rámci úvodní

instruktáže bude s doktorandy diskutována problematika open access.

Student v rámci individuální výuky, pod dohledem svého školitele, zpracuje výsledek svého výzkumu do odborné statě

a projde úspěšně procesem recenzního řízení a odborné redakce, ústící nakonec v publikaci daného textu (popřípadě

bude k době ukončení předmětu ve stádiu „přijat k publikování“). Student v rámci předmětu rozvíjí své akademické,

badatelské a prezentační dovednosti, stejně jako se seznamuje s principy publikování ve vědeckém tisku – jak

v domácím, tak světovém kontextu.

Výsledky učení

Absolvent předmětu

kontextu odborné komunity na mezinárodní úrovni

aplikuje na svůj výzkum

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Literatura je individuální, v souvislosti s konkrétními tématy a metodami výzkumu jednotlivých studentů.

Reference k zásadám akademického publikování:

Elsevier Submission Guideline

Springer Book manuscript guidelines

Taylor and Francis instructions for authors

Wiley Author Resources

Peter Lang Publishing with us Guidelines

instrukce pro autory v částečně/zcela open-access periodicích, např. International Journal of Film and Media Arts,

IAFOR Journal of Media, Communication & Film, Open Screen, Film-Philosophy

V rámci předmětu se studenti rovněž obeznámí s různými podobami referenčních služeb a k nalezení relevantních

odborných publikací některou z nich využijí (např. Oxford Bibliographies in Cinema and Media Studies) a dále

s postupy a standardy publikování v režimu open access.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena za text přijatý k vydání ve vědeckém recenzovaném časopise

o rozsahu nejméně 10 normostran.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů