Sociologie médií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380SM zkouška 4 2 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 98 až 118 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměří na seznámení studentů s hlavními směry sociologických analýz moderních komunikačních médií.

Program přednášek je rozdělen na dvě části. V první, kratší části kurzu (blok I) je představeno zformování sociologie médií

v návaznosti na ustavování masové společnosti a masové kultury na počátku 20. století. V této obecné části jsou představeny

tři určující směry studia médií ve 20. století: tzv. Frankfurtská, Torontská a Birminghamská škola. Ve druhé části kurzu (blok

II) jsou vybrána specifická témata sociologie médií, která jsou zvláště relevantní pro audiovizuální studia. Studenti budou

seznámeni s teoretickým uchopením (a jeho empirickým fundamentem) u těchto témat: televizní dramata a seriálová

dramata, sociologie dokumentárního filmu, factual entertainment (Reality TV a non-fiction televizní zábava), quality

television a kontext jejího nástupu, digitální televizní kultura (produkce a recepce včetně principů VOD), audiovizuální

publika/uživatelé a jejich dynamika, audiovizuální produkce jako sociologické téma.

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu disponuje teoretickým backgroundem umožňujícím aplikovat metody sociologického

výzkumu (včetně empirických) specificky na pole audiovize. Současná témata a problémy audiovize dokáže reflektovat a

chápat ze sociologického úhlu pohledu v jejich dějinném kontextu i v příčných souvislostech.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Dunleavy, Trisha (2018) Complex Serial Drama and Multiplatform Television. London: Routledge.

Gillan, Jennifer (2011) Television and New Media. Must-Click TV. London: Routledge.

Johnson, Catherine (2019) Online TV. London: Routledge.

Kavka, Misha (2012) Reality TV. Edinburgh: Edinburgh University Press.

McQuail, Denis (2007) Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

Mittel, Jason (2015) Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: New York University

Press.

Strinati, D. (1995) An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.

Thompson, J. B. (2004) Média a modernita: sociální teorie médií. Praha: Karolinum.

Nichols, Bill (2010) Úvod do dokumentárního filmu. Praha: JSAF a NAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Je požadována účast na přednáškách a zpracování jednotlivých průběžných úkolů

navázaných na klíčové tituly zadané studijní literatury. Závěrečná zkouška má

formu individuální rozpravy mezi pedagogem a studentem nad závěrečným esejem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů