Zahraniční spolupráce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ZS ZK 15 160 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 255 až 330 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

mezinárodní úrovni i vůči široké veřejnosti

Forma studia

stáž, cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Aktivní zapojení do zahraniční spolupráce je klíčovým segmentem DSP, podporuje nastavení měřítek vlastní práce ve srovnání

s jinými kontexty, podporuje rovněž koncipování vlastních výzkumných úkolů v širším mezinárodním kontextu a dialogu.

Vlastní podoba zahraniční spolupráce může mít primárně dvě podoby:

  1. Tematická stáž – hostování v jiné akademické / výzkumné instituci anebo samostatný výzkumný pobyt v prostředí praxe (s

předem jasně definovanou metodologií a vztahem výzkumu k disertační práci studenta). Minimální časový rozsah stáže je 30

pracovních dní.

  1. Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu – smluvně zakotvená spolupráce na výzkumném projektu, na kterém se

účastní výzkumníci minimálně ze dvou zemí a jehož povaha směřuje k internacionální perspektivě zkoumaného fenoménu

(obecnější jevy s průkaznou relevancí ve více teritoriích) a k mezinárodnímu vědecko-výzkumnému výsledku (typu publikace,

velké konference apod.).

Konkrétní obsah a strukturu zahraniční spolupráce se studentem konzultuje vyučující předmětu Mgr. Petra Dominková, Ph.D. a

schvaluje školitel. Financování zahraniční mobility probíhá skrze Free mover, Studentskou grantovou soutěž a další podpůrné

nástroje.

Doporučená nebo povinná literatura

Vychází z individuálního obsahu konkrétní zahraniční spolupráce.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná zpráva ze zahraniční spolupráce o rozsahu minimálně 4

normostrany, kterou ověřuje vyučující předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů