Zahraniční spolupráce 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ZS1 zkouška 10 160 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 130 až 180 hodin domácí příprava anglicky, česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra DOMINKOVÁ

Obsah

Aktivní zapojení do zahraniční spolupráce je klíčovým segmentem DSP, podporuje nastavení měřítek vlastní práce ve srovnání s jinými kontexty, podporuje rovněž koncipování vlastních umělecko-výzkumných úkolů v širším mezinárodním kontextu a dialogu. Vlastní podoba zahraniční spolupráce může mít několik podob:

  1. Tematická stáž – hostování v umělecké, umělecko-výzkumné, či akademické instituci anebo samostatný výzkumný pobyt v prostředí praxe (s předem jasně definovanou metodologií a vztahem k disertačnímu projektu studenta). Minimální časový rozsah stáže je 15 pracovních dní. Příklady institucí – produkční společnost, umělecká rezidence, distribuční společnost, výzkumné instituce, ad.
  2. Zapojení do mezinárodního uměleckého, či umělecko-výzkumného projektu – smluvně zakotvená spolupráce na projektu, na kterém se účastní umělci/výzkumníci minimálně ze dvou zemí a jehož povaha směřuje k internacionální perspektivě zkoumaného fenoménu (obecnější jevy s průkaznou relevancí ve více teritoriích) a/nebo k mezinárodnímu umělecko-výzkumnému výsledku (typu publikace, konference apod.). Příkladem může být účast na mezinárodní výstavě, koprodukční film, mezinárodní umělecko-výzkumný projekt (podpořený zdroji z více zemí), mezinárodní publikace, účast na symposiu, ad.

Konkrétní obsah a strukturu zahraniční spolupráce se studentem konzultuje vyučující předmětu Mgr. Petra Dominková, Ph.D. a schvaluje školitel. Financování zahraniční mobility probíhá skrze Studentskou grantovou soutěž, Grantovou soutěž Excellent a další podpůrné nástroje.

Výsledky učení

Student prochází zkušeností zahraniční stáže nebo spolupráce, získává cenné poznatky o zahraniční scéně příslušného oboru, konfrontuje svoji umělecko-výzkumnou práci v mezinárodním prostředí, případně si přímo doplňuje znalosti díky působení ve vybrané instituci.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vychází z individuálního obsahu konkrétní zahraniční spolupráce.

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná zpráva ze zahraniční spolupráce o rozsahu minimálně 2 normostrany, kterou ověřuje vyučující předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů