Czech for Cinematographers 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702CC1 ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Basic language course, does not require any previous knowledge of Czech. This course is tailored to International students of various linguistic and cultural backgrounds, studying cinematography at FAMU. The course begins on the level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages. The outcome of the course is active knowledge of A1 level (Reading, Listening, Speaking and Writing).

Základní jazykový kurz, nevyžaduje žádnou vstupní znalost češtiny. Kurz je koncipován tak, aby odpovídal potřebám zahraničních studentů z různých jazykových a kulturních prostředí, kteří studují kameru na FAMU. Kurz začíná na úrovni A1 podle SERRJ. Po absolvování kurzu student aktivně ovládá úroveň A1 (tzn. čtení, poslech, mluvení i psaní).

Forma studia

Seminar: individual, pair and team work;

Seminář: individuální práce, ve dvojicích i v týmu

Předpoklady a další požadavky

No previous knowledge of Czech is required

Žádná vstupní znalost jazyka se nevyžaduje.

Obsah kurzu

Czech pronunciation; Greetings; Basic phrases and questions; Question words: pronouns, adverbs; Yes/No questions, Wh-questions; Negation

Verbs: The verb to be and 1st– 4th conjugation of verbs in present tense; Modal verbs; Verbs to know; Repeated actions; Verbs of motion; Past tense; Basic imperatives

Nouns: Gender of nouns; Singular and plural of nouns; Cases: Masculine, feminine and neutral nouns, adjectives and pronouns in the Subject position (Nominative); Masculine inanimate, feminine and neutral nouns, adjectives and pronouns in the Direct object position (Accusative); Locative of places

Adjectives: Adjective in a nominal phrase, Agreement; Difference between Adjective and Adverb in Czech

Pronouns: Personal, Declarative, Reflexive, Possessive modifiers; Personal pronoun in direct (Accusative) and indirect (Dative) object position

Adverbs: Adverbs of position and motion, other adverbs

Prepositions: Position and motion; Basic prepositions

Word order, Position of Clitics in Present and Past tenses

Vocabulary: Film-related terminology; Phrases and idioms used on set; Vocabulary for A1 level according to Common European Framework of Reference for Languages;

Topics: School; Film; Photography; Shooting; Counting: Numbers 1 – 1 000 000; Cardinal and Ordinal Numerals; Calendar, Time, Times of the day, Days of the week, Months, Seasons of the year; Weather; Basic orientation in the school and in the city; Shopping; Restaurant; Bank; Renting an apartment; Travelling; Public transport; Parts of the body; Health; Feelings; Likes and dislikes, Rád and its constructions;

česky

Výslovnost českých hlásek; Pozdravy; Základní fráze a otázky; Tázací adverbia a zájmena; Otázky zjišťovací a doplňovací; Negace

Slovesa: Být a slovesa 1. až 4. konjugace v prézentu; Modální slovesa; Znát, vědět, umět; Opakované činnosti; Slovesa pohybu; Minulý čas; Základní imperativy

Substantiva: Rod podstatných jmen; Jednotné a množné číslo; Pády: Nominální fráze (podstatné jméno, přídavné jméno a zájmeno) maskulin, feminin a neuter v subjektové pozici (nominativ); Maskulina neživotná, feminina a neutra, přídavná jména a zájmena v pozici přímého objektu (akuzativ); Lokál názvů míst

Adjektiva: Adjektivum v nominální frázi, shoda; Rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci

Zájmena: Osobní, ukazovací, reflexivní a přivlastňovací zájmena; Osobní zájmena v pozici přímého (akuzativ) a nepřímého (dativ) objektu

Příslovce: Pozice a pohyb, ostatní adverbia

Předložky: Pozice a pohyb; Základní předložky

Slovosled, postavení klitik v prézentu a v préteritu

Slovní zásoba: Filmová terminologie; Fráze a idiomy používané na place; slovní zásoba A1 podle SERRJ;

Témata: Škola; Film; Fotografie; Natáčení; Počítání; Čísla 1 až 1000; Základní a řadové číslovky; Kalendář, hodiny, části dne, dny v týdnu, měsíce, roční období; Základní orientace ve škole a ve městě; Nakupování; Restaurace; Banka; Najímání bytu; Cestování; Veřejná doprava; Části těla; Zdraví; Pocity; Výrazy obliby; Konstrukce s rád;

Doporučená nebo povinná literatura

I. Starý Kořánová: Film Czech. Praha: NAMU 2016.

Hodnoticí metody a kritéria

Grading:

Class participation, homework – 50%

Vocabulary and grammar quizzes – 10%

Final exam: Oral and written part – 40%

Hodnocení:

Účast na semináři, domácí úkoly – 50%

Testy slovní zásoby a gramatiky – 10%

Závěrečná zkouška: Ústní a písemná část – 40%

Poznámka

on-line course

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 3122
Studio FAMU učebna 3122

()
STARÝ KOŘÁNOVÁ I.
09:50–11:25
(paralelka 1)
The class takes place at Studio FAMU (address: Klimentská 4, room no. 3122)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–11:25 Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ Studio FAMU učebna 3122
The class takes place at Studio FAMU (address: Klimentská 4, room no. 3122) paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů