Produkce (B0215A310007)

Bakalářský program produkce připravuje studenty na dráhu organizátorů inscenačních projektů, festivalů a dalších eventů, vedoucích produkčních týmů, manažerů souborů nebo dalších složek v kulturních organizacích. Ve výuce kombinujeme podporu kreativních schopností s výukou teorie zejména v oblasti divadla, managementu, marketingu, ekonomiky nebo práva. Podstatnou součástí studia je praxe ve fakultním divadle DISK a při pořádání fakultního festivalu Zlomvaz.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra produkce

Garant studijního programu

David MÍREK

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu v obecné rovině je připravit budoucí absolventy oboru na pracovní dráhu v oblasti performing arts na úrovni středního managementu nebo v pozici manažera divadelních projektů nebo souboru.

Obor produkce na divadelní fakultě AMU připravuje studenty na profesionální působení v rámci provozování různých forem divadla, a to nejen ve znalostní rovině, ale i ve smyslu rozvoje kreativního přístupu k této profesi, schopností potřebných k úspěšnému zapojení se do stávající organizace budoucích zaměstnavatelů, ale i schopnosti iniciace umělecké činnosti, její reflexe a konstruktivní oponentury.

Studijní plán bakalářského studia nabízí přednášky a (v převážné míře) semináře z oblasti teorie a historie divadla, ekonomie, práva, řízení a provozování divadelních projektů i organizací, fundraising, marketing, kulturní politika apod. Velký důraz je kladen na způsoby a možnosti praktického využití těchto znalostí v kontextu provozování umělecké činnosti, samozřejmě především divadla. Teorie a její aplikace je tedy buď vyučována v rámci jednoho předmětu, nezřídka ale na teoretický předmět navazují předměty aplikované teorie nebo přímo praxe. Vedle toho je nemalá část výuky věnována osvojování tzv. soft skills, tedy organizačních, komunikačních i tvůrčích dovedností. Součástí studijního plánu je i výuka cizích jazyků zajišťovaná Centrem jazykové přípravy AMU.

Praktická část výuky má těžiště v druhém ročníku, ale prolíná se celým studiem, a je přímo navázána na uměleckou činnost ostatních kateder Divadelní fakulty AMU. Probíhá z převážné části v divadle DISK, fakultní divadelní scéně, kde se posluchači seznamují s přípravou divadelní inscenace a s každodenním provozem divadla. Posluchači působí jako produkční zejména absolventských projektů, které připravují se studenty oborů herectví, režie, dramaturgie a scénografie. Nedílnou a zásadní součástí studia je částečně samostatná a v řadě teoretických předmětů intenzivně reflektovaná příprava fakultního divadelního festivalu Zlomvaz, při jehož přípravě mají studenti možnost využít teoretické znalosti při přípravě, řízení a realizaci divadelního eventu.

Formulace studijních plánů zohledňuje skutečnost, že české divadlo, stejně jako kultura vůbec, prochází neustálými změnami z pohledu financování, legislativních podmínek a v případě divadel provozovaných neziskovou formou i z pohledu veřejnoprávního „zadání".

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studijního programu má odborné znalosti zejména z oblasti práva, managementu, marketingu, ekonomie a dějin a teorie divadla. Detailně je seznámen s těmi specifiky jmenovaných oborů, které se týkají provozování divadelní činnosti. Orientuje se ve všech aspektech činnosti různých typů divadelních organizací běžných v České republice a jejich existující síti.

Absolvent je na základě uměleckého zadání schopen samostatně plánovat a řídit veškeré neumělecké procesy nutné k vytvoření a provozování divadelní inscenace v kontextu divadelní instituce i jako samostatného ad hoc projektu. Samostatně zajišťuje plán a kontrolu plnění činností a úkolů, rozpočet a vyúčtování, marketingovou strategii a její realizaci, smluvní ošetření všech práv a závazků apod.

V oblasti práva, ekonomie a marketingu má absolvent kompetenci samostatně plánovat a realizovat úkony potřebné k běžné přípravě, realizaci a vykazování výsledků projektů a činnosti divadelních úseků. Dokáže připravit podklady a erudovaně zadávat zakázky a přejímat dodávky specializovaných odborných profesí, např. autorsko-právních nebo daňových specialistů.

Klíčové znalosti:

Klíčové dovednosti:

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu oborových povinně volitelných předmětů, která nabízí 19 předmětů o celkovém rozsahu 32 ECTS, z nichž je posluchač povinen získat alespoň 12 ECTS.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty z nabídky ostatních studijních programů AMU. Mezi doporučené patří např.:

Studijní program nemá specializace.

Obecné informace o přijímacím řízení

Nároky na uchazeče o bakalářské studium:

Akademie múzických umění v Praze je přední vzdělávací institucí v oblasti umění. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč prokázat mimořádné intelektuální, osobnostní a talentové předpoklady, vědomosti i zaujetí a motivaci ke studiu.

Z vrozených předpokladů přijímací řízení zkoumá kromě intelektu i kreativitu, míru temperamentu, sebevědomí, komunikativnosti a přirozené autority, syntetické i analytické schopnosti atd.

Testují se též základní znalosti z oblasti umění, zejména divadla (historie i současnosti), zájem o současné kulturní dění a schopnost reflexe společenské situace a minimum ekonomických a právních vědomostí využívaných v běžném občanském životě.

Případná praxe v divadle či jiném kulturním zařízení může být výhodou vzhledem ke zkušenostem, které v jejím průběhu může uchazeč získat, rozhodně ale není nutnou podmínkou přijetí ke studiu.

Průběh přijímacích zkoušek:

a) Počet kol:

Přijímací zkoušky jsou tříkolové. Všechna kola jsou vyřazovací.

b) Časové rozpětí jednotlivých kol:

I. kolo – cca 3 hodiny

II. kolo – cca 4 hodiny

III. kolo – max 30 minut na uchazeče

c) Rámcový obsah přijímacích zkoušek:

První kolo tvoří písemný test z všeobecných vědomostí z dějin i současnosti kultury a umění (převážně divadla). Součástí zadání budou i otázky testující logické a koncepční uvažování nebo porozumění odbornému textu.

Druhé kolo prověří talentové, intelektuální, logické a osobnostní předpoklady uchazečů, a to formou řízené skupinové hry.

Uchazeči také znovu podstoupí písemný test, který prověří i orientaci uchazečů v sociálně-politické situaci a v obecné rovině i v problematice ekonomie, práva a zakládání, zřizování a provozování kulturních institucí. Schopnost tvořivého uvažování a kultivovaného písemného projevu je prověřována zpracováním úvahy na aktuální téma.

V ústním pohovoru ve třetím kole dostane uchazeč prostor pro sebeprezentaci a následuje diskuze na témata z oblasti osobních zájmů a uvažovaného profesního směřování uchazeče, případně doplňující otázky z oblastí vymezených u popisu předchozích kol.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program produkce navazuje magisterský program, který se zaměřuje na prohloubení znalostí a jejich rozšíření a doplnění tak, aby jeho budoucí absolventi byli připraveni zastávat pozice ve vrcholném managementu v oblasti performing arts a v různých pozicích v oblasti kulturní politiky.

Studijní plán bakalářského studijního programu produkce je provázán s ostatními, zejména bakalářskými studijními programy Divadelní fakulty AMU (DAMU) a se studijními programy produkce na Hudební a taneční (HAMU) a Filmové a televizní fakultě (FAMU). V rámci DAMU sdílí studenti studijních programů zejména předměty v oblasti historie, teorie a uměleckých trendů a tendencí divadla, ale k propojení dochází zejména u prakticky zaměřených předmětů, kdy studenti různých oborů tvoří ve vzájemné spolupráci samotné divadelní dílo. S obdobnými studijní programy na FAMU a HAMU pak tento studijní program sdílí některé předměty společného teoretického základu, zejména v oblasti práva nebo ekonomie.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. V bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti historie a teorie divadla, produkce a managementu divadelní činnosti, práva, ekonomie a marketingu a médií. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší.

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU.

Státní závěrečná zkouška:

  1. Obhajoba VŠKP
  2. Teoretická ústní zkouška

a. Historie a teorie divadla

Návaznost na předměty profilového a teoretického základu:

i. Dějiny divadla z pohledu produkce 1

ii. Dějiny divadla z pohledu produkce 2

iii. Divadlo v české kultuře 1

iv. Divadlo v české kultuře 2

v. Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1

vi. Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2

vii. Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1

viii. Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 2

ix. Seminář historie a teorie divadla 1

x. Seminář historie a teorie divadla 2

b. Produkce a management divadelní činnosti

Návaznost na předměty profilového a teoretického základu:

i. Produkční tvorba I.

ii. Produkční tvorba II. 1

iii. Produkční tvorba II. 2

iv. Produkční tvorba II. 3

v. Projekt I.

vi. Projekt II.

vii. Základy managementu a marketingu

viii. Základy provozování divadla

ix. Provozování divadla 1

x. Provozování divadla 2

xi. Evropské festivaly a export divadla

xii. Infrastruktura umění

xiii. Kultura jako součást rozvoje města

xiv. Řízení uměleckého provozu

xv. Management v informační společnosti 1

xvi. Produkční stáž

c. Právo

Návaznost na předměty profilového a teoretického základu:

i. Autorské právo 1

ii. Autorské právo 2

d. Ekonomie

Návaznost na předměty profilového a teoretického základu:

i. Daně a účetnictví 1

ii. Daně a účetnictví 2

iii. Ekonomika divadelního provozu 1

iv. Ekonomika divadelního provozu 2

e. Marketing a média

Návaznost na předměty profilového a teoretického základu:

i. Média a komunikace 1

ii. Média a komunikace 2

iii. Marketing divadla 1

iv. Marketing divadla 2

Další studijní povinnosti

Studijní program nestanoví žádné další studijní povinnosti. Praktické stáže a úkoly jsou součástí studijního plánu v podobě předmětů.

Charakteristika odborné praxe

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu

V době podání akreditační žádosti má KP DAMU uzavřenou smlouvu o spolupráci při zajištění praktické stáže s následujícími organizacemi:

Jednání o budoucí spolupráci při zajištění pracovní stáže od akademického roku 2020/2021 probíhají nebo se připravují s např. s následujícími organizacemi:

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolventi nacházejí uplatnění nejen v divadlech, ale v různých kulturních institucích jako vedoucí produkčních týmů, manažeři divadelních souborů nebo projektů, vedoucí obchodních nebo kontaktních (marketingových) oddělení nebo fundraiseři, ale i jako iniciátoři, manažeři a administrátoři nezávislé divadelní tvorby (producenti).

Potenciální zaměstnavatelé (příkladový výčet):

● soukromá divadla

● neziskový sektor

● nadace, fondy

● OSVČ

● zřizovatelé, zakladatelé veřejnoprávních kulturních organizací

● stavovské organizace

● produkční agentury

● festivaly

● kulturní instituty

● evropské instituce v kultuře

● státní správa - orgány a úřady s agendou v oblasti kultury

● samospráva - orgány a úřady s agendou v oblasti kultury

Potenciální pracovní pozice (příkladový výčet):

● Produkční

● Projektový manažer v kultuře

● Výkonný producent (vedoucí produkce)

● Vedoucí / ředitel obchodního oddělení

● Fundraiser

● Vedoucí marketingového oddělení

● Vedoucí pracovník pro oblast kultury ve státní správě / samosprávě

● Producent (podnikatel)

● Administrátor grantové agendy

● Grantový specialista a analytik

● PR manažer v kultuře

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
14. 1. 2020 14. 1. 2030

Studijní plány programu