Produkce (B0211A310009)

Katedra produkce vychovává odborníky pro řídicí funkce v audiovizi a pro management v kulturní oblasti obecně.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra produkce

Garant studijního programu

Ivo MATHÉ

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl a nových médií, včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, divadlo, hudba, výstavy, muzejnictví či online platformy a reklamy).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce-šíření audiovizuálních děl. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti produkce (teorie a historie), kde se posluchači seznamují s problematikou financování, fondů a veřejnoprávních i soukromých podpor, s postupy a technologiemi výroby a se způsobem řízení.

Povinnou výukou anglického jazyka a jeho aktivního využívání v rámci povinné účasti na praktických cvičení se studenty zahraničních oborů si program dává za cíl naučit studenty odbornou angličtinu, která je nezbytná pro uplatnění v oboru.

Přednášky z audiovizuálního průmyslu pronikají do základů pracovních procesů ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU. Program Produkce je tak koncipován, aby aktivně zapojil studenty do praxe a výroby praktických cvičení (tj. natáčení filmových a televizních projektů Studia FAMU vč. mimořádných cvičení) na různých pozicích společně se studenty ostatních kateder, které je naučí uměleckému a výrobnímu procesu audiovizuálního díla.

Nedílnou součástí studia je příprava fakultního festivalu FAMUFEST, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v rámci přípravy, řízení a realizaci této studentské filmové události.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami - stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, a cílem je tuto skutečnost zachovat.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského programu Produkce umí výkonně vést produkci audiovizuálního díla na základě zadaných parametrů, včetně sestavení štábu a základního financování projektu. Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce umělecké/kreativní (ví proč a jaký projekt chce dělat a s kým - umí sestavit kreativní štáb, umí projekt vyvinout a zná jeho možnosti financování a exploatace), tak po stránce výkonné (zná možnosti svého štábu a jejich požadavků, zná celý výrobní proces audiovizuálního díla, ví jak nejlépe rozpočtovat a rozumí cashflow, zvládá stresové situace a je komunikativní). Studijní plán bakalářského programu Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu a znalostí angličtiny na komunikativní úrovni.

Absolvent je osobnost, která má širokou možnost uplatnění v oboru – kromě výroby audiovizuálního díla si absolvent umí poradit s produkcí jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), s organizací filmového festivalu, obstojí na manažerských pozicích ve filmovém, televizním, reklamním průmyslu či online platformách nebo v kulturních či neziskových institucích včetně samosprávy. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti:

-znalost uměleckého a výrobního procesu audiovizuálního díla

-znalost filmových a televizních technologií

-přehled o zdrojích podpory relevantních pro audiovizi

-právní principy (zejména autorské a mediální právo)

-porozumění právním a ekonomickým doporučením a jejich řádnému aplikování

-teorie řízení a vedení, včetně zásad efektivního time managementu

Klíčové dovednosti:

-proces přípravy, výroby a distribuce audiovizuálního projektu:

a)vývoj projektu včetně dramaturgie a sestavení kreativního štábu

b)plánování a strategie výroby - strategická rozhodnutí, finanční plánování, rozpočtování, cash flow a provádění finanční analýzy

c)prezentace projektu - formulace projektu (po umělecké a finanční stránce), pitching a podání žádosti pro grantová a dotační řízení

d)řízení realizace a kontrola výroby ve všech fázích (vývoj, příprava, natáčení, postprodukce) - koordinace řízení činnosti týmu, analýza a řízení workflow štábu a realizačního týmu

e)uvedení a šíření - premiéra, festivalové uvedení a distribuce

-stanovení obchodní strategie projektu

-vyjednávání s obchodními partnery

-komunikace s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)

-smluvní a finanční zajištění projektu

-evaluace průběhu a výsledků projektu (závěrečná zpráva, finální verze projektu na příslušném nosiči, finanční vyúčtování, souhrnná kontrola a evidence smluvního a finančního zajištění a vypořádání projektu)

Obecné kompetence:

-umělecké a organizační zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, pořady, reklama, hudební videoklip, aj.)

-umělecké a organizační zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová, aj.)

-organizace filmového festivalu

-manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (180 ECTS za bakalářské studium) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých studijních programů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské unii.

Předměty zakončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, praxe, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN A PŘEDMĚTY

Předměty nebo skupiny předmětů jsou ve studijním plánu děleny podle kategorií.

Povinné předměty hlavní:

Klauzurní zkouška - klíčový umělecký (resp. talentový) předmět, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.

Studijní plán obsahuje 2 povinné předměty hlavní, které musí student během bakalářského programu Produkce absolvovat, z nichž získá dohromady 2 ECTS.

Klauzurní zkouška 1

Klauzurní zkouška 2

Oba předměty se konají v letním semestru I. a II. ročníku a jejich úspěšné splnění je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.

Povinné předměty:

Studijní plán obsahuje 62 povinných předmětů, v jejichž rámci je student povinen získat 127 ECTS.

Povinně volitelné předměty:

Studijní plán obsahuje 7 skupin povinně volitelných předmětů studijního programu, z nichž je student povinen získat alespoň 40 ECTS.

1. Film Industry - nabízí 13 předmětů o celkovém rozsahu 13 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 3 ECTS

- studentům je doporučeno splnit 1 předmět v hodnotě 1 ECTS v každém studijním ročníku

2. Praktická cvičení Bc. - nabízí 33 předmětů o celkovém rozsahu 143 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 23 ECTS

3. Praktická cvičení Bc. - AJ - nabízí 5 předmětů o celkovém rozsahu 20 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 3 ECTS

K realizaci praktických cvičení slouží studentům tzv. BÍLÁ KNIHA, což je soubor výrobních listů (parametrů) oborových a praktických cvičení.

4. Dějiny kultury - nabízí 12 předmětů o celkovém rozsahu 21 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 3 ECTS

5. Druhý cizí jazyk - student je povinen získat alespoň 3 ECTS

6. Spektrum audiovize - nabízí 27 předmětů o celkovém rozsahu 54 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 4 ECTS

7. Tělesná výchova - student je povinen získat alespoň 1 ECTS

Volitelné předměty

Studijní plán programu produkce obsahuje volitelné předměty, z nichž je student povinen získat alespoň 11 ECTS.

- Ekonomie 2 Makroekonomie

- Přímé daně

- Nepřímé daně

- Specifika výroby animovaného a dokumentárního filmu

- Rozmluvy na (o) produkci

- Produkce virtuální tvorby

- Filmový masterclass

- Praxe v audiovizi

Studijní plán obsahuje také volitelné předměty z nabídky ostatních studijních programů AMU, z nichž může student vybírat k získání 11 ECTS za volitelné předměty. Mezi doporučené patří např.:

- Dramaturgická analýza scénáře 1

- Dramaturgická analýza scénáře 2

- Úvod do filmové scénografie

- Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1

- Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2

- Festivalové strategie a základy know-how film industry

- Praktická filmová řeč

- Praktická dramaturgie 1

- Praktická dramaturgie 2

- Psychologie osobnosti

Povinné předměty hlavní 2 ECTS

Povinné předměty 127 ECTS

Povinně volitelné předměty 40 ECTS

Volitelné předměty 11 ECTS

SOUČET ECTS 180 ECTS

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpoklady ke studiu

Úspěšný uchazeč musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, audiovizi obecně, nová média, literaturu a divadlo.

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním průmyslu v ČR i zahraničí, včetně základní odborné terminologie z oblasti audiovize. Dále předpokládáme základní orientaci v otázkách všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a solidní jazykové znalosti.

Úspěšný uchazeč musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem úspěchu.

Průběh přijímacího řízení

Předmětem přijímacího řízení jsou, vedle ověření základních středoškolských vědomostí, především znalosti vycházející z intenzivního zájmu o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, nová média, literaturu, divadlo. Ověřujeme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním světě (v tuzemsku i zahraničí), včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize a nových médií a dále celkovou orientaci uchazeče v kulturně politických, ekonomických a společenských oblastech.

Úspěšné zvládnutí přijímacího řízení předpokládá vysokou úroveň znalostí a odpovídající charakter osobních schopností a vlastností.

Přijímací řízení je dvoukolové:

I. kolo - písemné - uchazeč absolvuje testy z různých oblastí a zpracuje zadaný úkol.

II. kolo - ústní - pohovor před přijímací komisí.

V písemné části se zjišťují vedle všeobecně kulturních znalostí, znalostí z oblasti audiovize, filmové a televizní problematiky a terminologie, filmové a televizní historie i současnosti a také základní ekonomické a právní pojmy, schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test cizího jazyka a matematiky na úrovni středoškolských znalostí.

V další části písemného kola přijímacího řízení píše uchazeč dle zadání úvahu nad vlastním navrhovaným producentským projektem z oblasti audiovize.

V ústní části se upřesňují výsledky písemné části s cílem získání co nejkomplexnějšího pohledu na každého uchazeče. Zkoumají se hlubší znalosti, schopnosti a osobnostní předpoklady, samostatný úsudek, vlastní obhajitelný názor, případně osobní zkušenosti s organizační prací nebo prací přímo v oboru.

Návaznost na další typy studijních programů

Na bakalářský studijní program Produkce navazuje magisterský studijní program, který se zaměřuje na prohloubení znalostí a jejich rozšíření a doplnění tak, aby jeho budoucí absolventi byli připraveni zastávat pozice ve vrcholném managementu v oblasti audiovize, zejména filmového a televizního producentství včetně vlastního podnikání.

Studijní plán bakalářského studijního programu Produkce je provázán s ostatními studijními programy Filmové a televizní fakulty AMU (FAMU), včetně užšího předmětového propojení s ostatními programy (zejména Scenáristika a dramaturgie - Showrunners, Kamera a Zvuková tvorba - Postupy a technologie, FAMU International), ale i s DAMU (Autorské právo a Scénografie) a HAMU (Ekonomie).

V rámci celé FAMU sdílí studenti studijních programů hlavně předměty v oblasti historie a teorie, ale k propojení dochází zejména u společných praktických cvičení, které propojují jednotlivé studijní programy v rámci FAMU - zejména hranou a dokumentární režii, animovanou tvorbu, scenáristiku a dramaturgii, kameru, zvukovou tvorbu a střihovou skladbu, ale také FAMU International v rámci společných cvičení, které jsou výrobně pod Studiem FAMU, kdy produkce zastřešuje celkový výrobní proces audiovizuálních a kulturních projektů obecně.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. VŠKP se skládá ze dvou písemných prací. V teoretické i praktické bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti filmové produkce a distribuce, televizní produkce a nových médií a práva. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší.

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU a skládá ze dvou písemných prací:

1) Teoretická písemná práce - bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši a případnou reflexi se směřováním k jasnému cíli práce

2) Praktická písemná práce - zpracování literárního scénáře do technického scénáře, scénosledu, výrobního plánu, natáčecího plánu, rozpočtu, včetně realizační úvahy

Obě práce mají vlastní vedoucí práce i oponenty.

Teoretická písemná práce a praktická písemná práce na sebe z pravidla nenavazují.

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba teoretické písemné práce

2) Obhajoba praktické písemné práce

3) Teoretická ústní zkouška

a. Filmová produkce a distribuce

i. Dílna 1. ročníku 1-2

ii. Dílna produkce 1-4

iii. Filmová produkce 1-5

iv. Fondy a veřejná podpora kinematografie 1-2

v. Šíření audiovizuální tvorby 1-2

Rámcové okruhy:

b. Televizní produkce a nová média

i. Dílna 1. ročníku 1-2

ii. Dílna produkce 1-4

iii. Fondy a veřejná podpora kinematografie 1-2

iv. Šíření audiovizuální tvorby 1-2

v. TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1-3

Rámcové okruhy:

c. Právo

i. Autorské právo 1-2

ii. Právo 1-4

iii. Mediální právo

Rámcové okruhy:

Další studijní povinnosti

Kromě úvodního seznamovacího soustředění/kurzu 1. ročníků bakalářských studijních programů v ÚVS AMU Poněšic nestanoví studijní plán žádné další studijní povinnosti. Praktické stáže a úkoly jsou součástí studijního plánu v podobě předmětů.

Charakteristika odborné praxe

---

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent bakalářského studijního programu Produkce je schopen vyrobit po stránce umělecké i výrobní audiovizuální dílo na základě zvolených parametrů, včetně sestavení štábu a základního financování projektu. Absolvent má širokou možnost uplatnění v oboru – produkce jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, eventy), organizace filmového festivalu, manažerské pozice v audiovizuálním průmyslu, uplatnění v oblasti PR, v kulturních či neziskových institucích, reklamních agenturách apod. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Potenciální zaměstnavatelé (příkladový výčet):

● Soukromé produkční společnosti

● Veřejnoprávní a soukromé televizní společnosti

● OSVČ

● Neziskový sektor

● Festivaly

● Kulturní instituty (České filmové centrum, Czech Film Commission, Česká centra)

● Regionální filmové kanceláře a fondy

● Samospráva (kraje, města)

● Evropské instituce v kultuře

● Ministerstvo kultury

● Státní fond kinematografie

● NFA (Národní filmový archiv)

● APA (Asociace producentů v audiovizi)

Potenciální pracovní pozice (příkladový výčet):

● Vlastní soukromá produkční společnost (jednatel a/nebo společník)

● Producent (podnikatel)

● Výkonný producent

● Produkční (vedoucí produkce)

● Vedoucí manažer v TV/online platformě

● Projektový manažer v kultuře

● Manažer distribuce

● Vedoucí obchodního oddělení

● Vedoucí pracovník pro oblast kultury ve státní správě/samosprávě

● PR manažer v kultuře/audiovizi

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
7. 4. 2020 6. 4. 2030

Studijní plány programu