Bicí nástroje (B0215A310027)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra bicích nástrojů

Garant studijního programu

Daniel MIKOLÁŠEK

Cíle studia ve studijním programu

Studium v bakalářském programu Bicí nástroje je zaměřeno na doplnění a prohloubení technických dovedností získaných na středním stupni vzdělávání, kultivování individuálního hudebního projevu studenta, a to především v oblasti užití bicích nástrojů v klasické hudbě s možností kvalifikovaného vhledu do specifik hry na bicí nástroje v oblastech hudby jazzové, populární a etnické.

Studium v bakalářském stupni se věnuje všem podoborům hry na bicí nástroje, včetně melodických bicích nástrojů i multipercussion – sestavy bicích nástrojů. I když výuka poskytuje rozvoj interpretačních dovedností v celém širokém slohovém spektru, přesto je základní akcent položen na interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky i techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století zcela nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.

Dále studium nabízí zprostředkování teoretických znalostí o dějinách a teorii hudby a její interpretaci. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a orchestrální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a nástrojových technik spojených s různými typy repertoáru.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského programu Bicí nástroje kvalitně ovládá široké spektrum repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl, a to na všechny obvyklé bicí nástroje symfonického orchestru a základní nástroje sólových a komorních skladeb. V průběhu studia se student obvykle dle zamýšleného budoucího profesního zaměření specializuje na určitý segment širokého spektra bicích nástrojů, například na sólovou hru na marimbu, na hru na tympány, hru na multipercussion. Je schopen inovativním způsobem komunikovat se skladateli při vzniku kompozic včetně fundovaného hledání nových zvukových možností, a to s využitím zkušeností s vlastní výrobou nástrojů.

Je otevřený experimentu a novým trendům. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru a orientuje se v umělecké praxi. Absolvent disponuje technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Odborné znalosti

Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Obecné způsobilosti

Absolvent studijního programu Bicí nástroje

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů „Teoretický základ pro 3. ročník“ s předměty: Historicky poučená interpretace 1 a 2, Hudební dramaturgie 1 a 2, Hudební kritika a popularizace hudby 1 a 2. Student musí z této skupiny získat minimálně 2 kredity.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Jazzové konzultace, Jazzová improvizace na melodické bicí nástroje, Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů, Pedagogika, Psychologie, Pohybová a relaxační výchova a další předměty z nabídky AMU. Student musí během celého bakalářského studia získat z volitelných předmětů minimálně 8 kreditů.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro bakalářský studijní program Bicí nástroje je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol. Obě kola probíhají prezenční formou.

 1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
 2. kolo – talentová zkouška

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.) Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studiu na HAMU.

Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje posuzování výrazného talentu, smyslu pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, ovládání techniky hry.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Bicí nástroje.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského programu Bicí nástroje mají možnost se přihlásit do navazujícího magisterského programu Bicí nástroje na HAMU v Praze či na jiných uměleckých školách v České republice i zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – sólový recitál v rozsahu 65 minut, z toho případně s komorním souborem v rozsahu do 20 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Bicí nástroje 1–6, Melodické bicí nástroje 1–6, Malý buben 1–4, Tympány 1–4, Komorní hra na bicí nástroje 1–6, Hra v orchestru 1–6)
 2. Písemná práce v rozsahu minimálně 20 NS

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu
 2. Obhajoba písemné práce
 3. Teoretická ústní zkouška: příslušné předměty profilující základu (Dějiny a literatura bicích nástrojů 1–6)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

 1. Úloha bicích nástrojů v počátcích lidské civilizace, diluviální hudební formy; hudební minimalismus 20. století
 2. Bicí nástroje světových etnik, archetypy dnešních melodických bicích nástrojů.
 3. Tradiční a moderní latinsko-americká hudba (hudební formy, sociální souvislosti, instrumentář).
 4. Bicí nástroje v jazzu, popu, rocku, country, world music. Vývoj bicí soupravy.
 5. Bicí nástroje v období od antiky po impresionismus. Přehled, jednoho autora dle vlastního výběru podrobně.
 6. Základní bicí nástroje symfonického orchestru. Tympány.
 7. Malý buben – historie, technický vývoj, uplatnění v orchestru, sólová literatura, specifické žánry (marching apod.)
 8. Janičářské hudby, evropské vojenské kapely, lidové dechové hudby, folklor.
 9. Nástroje symfonického orchestru v hudbě 20. a 21. století.
 10. Komorní skladby s výraznou účastí bicích nástrojů, komorní skladby pouze pro bicí nástroje. Přehled, jednoho autora dle vlastního výběru podrobně.
 11. Sólové skladby pro bicí nástroje. Přehled, jednoho autora dle vlastního výběru podrobně.
 12. Význační světoví interpreti v oboru bicí nástroje.
 13. České a světové hudební školství v oboru bicí nástroje. Mezinárodní soutěže.
 14. Vibrafon. (Historie, vývoj, uplatnění, literatura, interpreti.)
 15. Marimba. (Historie, vývoj, uplatnění, literatura, interpreti.)
 16. Multiperkuse. (Historie, vývoj, základní druhy sestav, příklady kuriózních a experimentálních sestav, literatura, interpreti.)

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent nachází profesní uplatnění jako samostatný umělec ve svobodném povolání nebo člen komorních a orchestrálních těles, ve kterých je schopen zastávat funkci vedoucího nástrojové skupiny. Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele hudby na základních uměleckých školách a konzervatořích. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe bicích nástrojů.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
2. 12. 2020 2. 12. 2030

Studijní plány programu