Choreografie (B0215A310024)

Od roku 2022/23

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra tance

Garant studijního programu

Václav JANEČEK

Cíle studia ve studijním programu

V bakalářském stupni je program Choreografie zaměřen na poskytnutí základních prvků vzdělání budoucího choreografa. Toto vzdělání zahrnuje seznámení se základními principy a možnostmi choreografického řemesla a jejich aplikaci v samostatné tvůrčí práci na dílech menšího rozsahu a s menším počtem interpretů (včetně organizačních záležitostí a technických prostředků). Choreografické znalosti a dovednosti předvedou veřejně při ročníkových představeních, a především ve své bakalářské absolventské práci. Dále program studia zahrnuje teoretické vzdělání, poskytující studentům zázemí pro pochopení principů tanečního umění a jeho specifik ve vztahu k ostatním uměleckým oborům. Podstatnou součástí kurikula je také přehled o dějinách tance a jeho zasazení do dalšího uměleckého kontextu. Historicko-teoretické vzdělání je oporou pro koncipování písemné bakalářské práce. Student také rozvíjí svoji pohybovou zkušenost tak, aby měl pro kompoziční tvorbu bohatý pohybový materiál a znalosti o principech jednotlivých technik, metod a stylů.

Studium klade důraz na pochopení a ovládnutí choreografických postupů v oblasti dějového i abstraktního tance. Studenti dokáží pracovat s hudební předlohou, vyjádřit vztah mezi taneční a hudební strukturou včetně práce s hudební partiturou, spolupráce s hudebníkem, případně skladatelem, hudebním nebo zvukovým režisérem.

Dokáží vytvořit libreto, na jehož základě rozpracují scénář a získají zkušenosti v práci v tvůrčím týmu. Důraz je kladen na práci s interpretem, poznání a orientaci v pohybovém slovníku rozdílných technik a stylů, pochopení jednotlivých žánrů.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského studia Choreografie si osvojí schopnost vytvořit choreografické kompozice podle různých kritérií budoucí choreografické praxe podle hudebního nebo dramatického zadání a v součinnosti se základy režijního aranžmá a spíše komorního interpretačního obsazení. Je schopen orientace v choreografických přístupech vycházejících z novodobých i tradičních tanečních technik a dokáže vytvořit pohybovou kompozici na základě zkušeností z praktických lekcí.

Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, zejména v jeho umělecké podobě. Má představu o soudobém pojímání tanečního umění a kompozice doma i ve světě, je obeznámen s hlavními proudy, tvůrci a díly minulosti i současnosti. Je vybaven pohybovými, tanečními dovednostmi, má přehled o taneční stylech a jejich principech. Ovládá principy choreografické tvorby a je schopen je samostatně aplikovat ve vlastní tvorbě, volně i na zadané téma, což prokáže absolventskou choreografickou prací. Při tvorbě je schopen samostatně vyhledat inspirační zdroje, zajistit a koncipovat ve spolupráci s odborníky jednotlivé složky choreografické inscenace, ovládá organizační postupy, technologické nástroje pro choreografickou tvorbu.

Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorsko-právně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Pedagogická psychologie a Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje povinně volitelné skupiny předmětů: Výběrový trénink 3, Výběrový trénink 4, Výběrový trénink 5, Výběrový trénink 6. Student musí z každé z těchto skupin získat minimálně 4 kredity. Dále obsahuje skupiny povinně volitelných předmětů Výběrový tanec s partnerem 1 a Výběrový tanec s partnerem 2. Student musí z každé z těchto skupin získat minimálně 1 kredit.

Studijní plán počítá s volitelnými předměty ve druhém a třetím ročníku, volitelné předměty tvoří 13 kreditů z celkových 180. Budou vypsány například předměty: Tanec a kamera, Tanec na špičkách, Repertoár lidového tance, Interpretační praxe, Lidová taneční kultura, Metodika psaní odborných statí a VŠKP, Historické tance, Labanova analýza pohybu, Kinetografie, Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby, Pedagogika, Pedagogická psychologie a další předměty z nabídky AMU.

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpokladem přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací řízení proběhne ve 3 vyřazovacích kolech, body z jednotlivých kol se nesčítají.

Student přiloží k přihlášce minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašle v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz

PRVNÍ KOLO korespondenčně

  1. kolo prezenčně
  2. písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby
  3. praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
  4. praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3 - 6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od kompozic zaslaných v prvním kole.
  5. kolo prezenčně
  6. vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností.
  7. pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje

pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského stupně Choreografie se mají možnost hlásit do navazujícího magisterského programu katedry tance na HAMU v Praze či jiných uměleckých školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon - Choreografické dílo (minimálně 3 interpreti, délka 15 min)

2) Písemná práce v rozsahu min. 20 stran

Státní závěrečná zkouška

(předměty profilujícího základu: Úvod do choreografie, Choreografický proseminář, Základy choreografie, Choreografický seminář)

(předměty profilujícího základu: Bakalářský seminář - Příprava bakalářské práce)

(předměty profilující základu: Přehled dějin tance a baletu, Dějiny tance a baletu v Čechách, Dějiny baletu 20. století, Moderní taneční směry)

Tematické okruhy ústní zkoušky

Dějiny tance a baletu: Tanec v pravěké společnosti, Taneční projevy starověkých civilizací - společné rysy a odlišnosti, Středověká Evropa a tanec, Nové místo tance v renesanční a manýristické kultuře, Choreografické principy doby manýrismu, Baroko a rokoko - vydělení tance jako divadelního umění, Balet v období klasicismu

Balet ovlivněný preromantismem, Balet v období romantismu, Postromantický balet, Počátek 20. století a obroda baletu, Výrazový tanec - negace baletu

Nejstarší zprávy o tanci v Čechách, Formování divadelní taneční kultury v českém prostředí, První stálé divadelní scény v Čechách, Národní obrození a tanec, Formování českého baletního života, Česká umělecká avantgarda a tanec, Taneční umění v Československu po II. světové válce, Čeští choreografové po roce 1945, Česká taneční tvorba 60. a 70. let, Jiří Kylián a jeho choreografická tvorba

Další studijní povinnosti

Návštěva workshopů pořádaných katedrou tance a tanečních představení, sledování současné choreografické scény a tvorba portfolia.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent bakalářského studia Choreografie si osvojí schopnost vytvořit choreografické kompozice podle různých kritérií budoucí choreografické praxe podle hudebního nebo dramatického zadání a v součinnosti se základy režijního aranžmá a spíše komorního interpretačního obsazení. Je schopen orientace v choreografických přístupech vycházejících z novodobých i tradičních tanečních technik a dokáže vytvořit pohybovou kompozici na základě zkušeností z praktických lekcí.

Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, zejména v jeho umělecké podobě. Má představu o soudobém pojímání tanečního umění a kompozice doma i ve světě, je obeznámen s hlavními proudy, tvůrci a díly minulosti i současnosti. Je vybaven pohybovými, tanečními dovednostmi, má přehled o taneční stylech a jejich principech. Ovládá principy choreografické tvorby a je schopen je samostatně aplikovat ve vlastní tvorbě, volně i na zadané téma, což prokáže absolventskou choreografickou prací. Při tvorbě je schopen samostatně vyhledat inspirační zdroje, zajistit a koncipovat ve spolupráci s odborníky jednotlivé složky choreografické inscenace, ovládá organizační postupy, technologické nástroje pro choreografickou tvorbu.

Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorsko-právně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Pedagogická psychologie a Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
2. 12. 2020 2. 12. 2030

Studijní plány programu