Produkce (N0211A310013)

Navazující magisterský program katedry produkce vychovává odborníky pro řídicí funkce v audiovizi a pro management v kulturní oblasti obecně.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra produkce

Garant studijního programu

Ivo MATHÉ

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro vytvoření vlastní právní subjektivity (producentské společnosti, společnost v oblasti umění se zaměřením na audiovizi) a také odborníky pro vysoké stupně řídících a manažerských prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl (AVD) a nových médií, včetně možnosti působení v řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, festival, divadlo, hudba, výstava, muzejnictví či online platforma a reklama).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti vedení, řízení, organizace, financování, ekonomie, public relations, marketingu, práva a distribuce-šíření. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti audiovizuální produkce, kde se posluchači seznamují s problematikou producentství v komplexním smyslu.

Program je koncipován tak, aby aktivně zapojil studenty do praxe na vedoucích pozicích ve spolupráci se studenty ostatních kateder, kde se naučí komplexnímu procesu vedení audiovizuálního díla, festivalu, či událostí spojených s audiovizí.

Nedílnou součástí studia je, že se uchazeč hlásí s vlastním producentským projektem a poté v průběhu dvou let magisterského studia pracuje na vývoji tohoto magisterského projektu, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami – stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, cílem je tuto skutečnost zachovat.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent navazujícího magisterského programu (NMSP) Produkce je osobností, která pokrývá široké spektrum uplatnění v oboru – ve vlastní produkční společnosti / jako producent nezávislého filmu, producent audiovizuálního díla, nebo ve vysokých řídících / manažerských postech ve veřejnoprávních i soukromých médiích, filmovém, televizním či online a reklamním průmyslu.

Absolvent umí iniciovat, vést a řídit na vlastní odpovědnost produkci audiovizuálního díla, včetně zajištění mezinárodního financování a prezentace díla v zahraničí.

Absolvent je také schopen iniciovat, vést a řídit festival (audiovizuální sféra), kulturní akci (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), včetně neziskových institucí a samosprávy.

Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce kreativní (iniciuje projekt, kompletně jej vyvine, stanoví kreativní tým projektu), tak po stránce organizační (zajistí finanční a právní stránku projektu, včetně mezinárodní úrovně, a věnuje se exploataci a obchodování díla).

Studijní plán NMSP Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu i v kontextu mezinárodní spolupráce. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti:

-znalost vedení uměleckého a řídícího procesu audiovizuálního díla, televizního či online projektu a festivalu

-porozumění oblastí producentství díla ze všech hledisek

-přehled o žánrech, formátech audiovize

-právní a finanční aspekty domácí i mezinárodní spolupráce

-znalost z oblasti prezentace, marketingu a distribuce

-znalost a přehled fondů, trhů a festivalů

-teorie mediálního managementu, komerčních médií, manažerství

Klíčové dovednosti:

-audiovizuální producentství – proces vývoje, výroby a distribuce audiovizuálního projektu z pohledu producenta

-stanovení a zajištění financování AVD na tuzemské i mezinárodní úrovni

-smluvní aspekty mezinárodní spolupráce

-komunikace s odbornými profesemi (distributor, PR manager, trhy, festivaly)

-obchodní zajištění projektu a jeho exploatace a šíření včetně festivalové strategie

-mediální management a obchodní manažerství

Obecné kompetence:

-iniciace, vedení a umělecká zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, minisérie, televizní/online pořad, reklama, hudební videoklip, multimediální díla...)

-iniciace, vedení a umělecké zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová...)

-iniciace a vedení filmového festivalu

-vrcholná/vedoucí manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU, který stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem (SZŘ) AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty zakončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A až E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací jednotky je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, praxe, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN A PŘEDMĚTY

Předměty nebo skupiny předmětů jsou ve studijním plánu děleny podle kategorií.

Povinné předměty hlavní:

Klauzurní zkouška - klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.

Studijní plán obsahuje 1 povinný předmět hlavní, který musí student během magisterského programu produkce absolvovat, z něhož získá 1 ECTS.

Klauzurní zkouška 3

Předmět se koná v letním semestru I. ročníku a jeho úspěšné splnění je podmínkou pro postup do dalšího ročníku.

Povinné předměty:

Studijní plán obsahuje 42 povinných předmětů, v jejichž rámci je student povinen získat 95 ECTS.

Povinně volitelné předměty:

Studijní plán obsahuje 3 skupiny povinně volitelných předmětů studijního programu, z nichž je student povinen získat alespoň 21 ECTS.

1. Film Industry - nabízí 16 předmětů o celkovém rozsahu 20 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 2 ECTS

○ Studentům je doporučeno splnit 1 předmět v hodnotě 1 ECTS v každém studijním ročníku.

2. Praktická cvičení - nabízí 31 předmětů o celkovém rozsahu 149 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 15 ECTS

○ K realizaci praktických cvičení slouží studentům tzv. BÍLÁ KNIHA, což je soubor výrobních listů (parametrů) oborových a praktických cvičení.

3. Dějiny a teorie umění, společenské vědy - nabízí 35 předmětů o celkovém rozsahu 63 ECTS, z nichž je student povinen získat alespoň 4 ECTS

Volitelné předměty

Studijní plán programu produkce obsahuje volitelné předměty, ze kterých je student povinen získat alespoň 3 ECTS.

● Producentská dramaturgie audiovizuálního díla

● Quality TV

● Rozmluvy na (o) produkci

● Ekonomie 2 Makroekonomie

● Přímé daně

● Nepřímé daně

● Produkce virtuální tvorby

● Produkce v Hollywoodu

Studijní plán obsahuje také volitelné předměty z nabídky ostatních studijních programů AMU. Mezi doporučené patří např.:

● Dramaturgická analýza scénáře 1

● Dramaturgická analýza scénáře 2

● Úvod do filmové scénografie

● Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1

● Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2

● Festivalové strategie a základy know-how film industry

● Filmová řeč 1

● Filmová řeč 2

● Praktická filmová řeč

● Praktická dramaturgie 1

● Praktická dramaturgie 2

● Psychologie osobnosti

Povinné předměty hlavní 1 ECTS

Povinné předměty 95 ECTS

Povinně volitelné předměty 21 ECTS

Volitelné předměty 3 ECTS

SOUČET ECTS 120 ECTS

Obecné informace o přijímacím řízení

Navazující magisterský program (NMSP) je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů, které producentsky vedou, včetně jejich finančního zajištění. Je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti) působit ve vrcholových řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury.

Přijímací řízení je 2 kolové – první kolo je po odevzdání povinných prací bez uchazečů o studium a druhé kolo je prezenční.

Jednou z podmínek je úspěšné absolvování bakalářské zkoušky.

Popis odevzdání povinných prací a ověření nutných znalostí uchazečů o NMSP v rámci přijímacího řízení:

a) Základní ověření znalostí

Od absolventů jiných bakalářských studijních programů (BSP) než programu Produkce na FAMU je zapotřebí ověřit také

1. základní znalosti z obecného práva (občanské, obchodní a pracovní právo) a dobrá znalost autorského zákona a zákonů spojených s audiovizí.

2. orientaci v dějinách a současnosti audiovize, literatury, hudby a divadla.

b) Producentská úvaha nad scénářem,

Práce se scénářem, který byl předmětem bakalářské práce studentů programu Produkce FAMU a alternativou může být odevzdání a obhajoba jiného projektu dle uvážení uchazeče, a však v rozsahu dle zadání bakalářské práce katedry produkce a po konzultaci s vedoucí katedry produkce).

Uchazeči, kteří neabsolvovali BSP Produkce na FAMU, musí předložit a obhájit vlastní producentskou úvahu nad scénářem nebo jiným vhodným literárním dílem. Úvaha v rozsahu alespoň 4 stran musí obsahovat:

 1. zamyšlení nad zvolenou látkou: hlavní téma, motiv, žánr, cílová skupina apod.
 2. návrh způsobu realizace včetně případných úprav původní látky,
 3. distribuční strategie včetně všech možností užití:

a) přehled jednotlivých aktivit včetně časového harmonogramu,

b) odhad nákladů (rozpočet) na navrženou strategii financování

c) předpokládanou návratnost.

c) Magisterský projekt

Podrobně popsaný producentský projekt, jehož realizaci se chce uchazeč věnovat v následujících 2 letech NMSP.

 1. Název projektu
 2. Producentský záměr projektu, jeho cíle, účel apod. (v rozsahu min. 1 strana)
 3. Popis projektu a jeho obsah – námět (v rozsahu min. 2 stran)
 4. Realizační štáb – uvažovaný kreativní a výkonný štáb, autoři projektu
 5. Podrobný rozpočet projektu
 6. Finanční plán – zdroje krytí nákladů na projekt
 7. Předpokládaná návratnost (jednotlivé prameny možné návratnosti)
 8. Harmonogram realizace a užití / exploatace
 9. Termín dokončení projektu (v závislosti na délce studia)

Doporučené oblasti:

a) audiovizuální dílo – vývoj nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b) kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c) festivaly a události spojené s audiovizí.

d) Definice osobních cílů v průběhu a po skončení magisterského studia

Definici osobních cílů předloží uchazeč v rozsahu alespoň 2 stran.

e) Informace o praktické činnosti a aktivitách uchazeče během uplynulých 3 let

Písemný přehled aktivit a činností za uplynulé 3 roky – školní i mimoškolní projekty.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující magisterský studijní program produkce navazuje na bakalářský studijní program produkce FAMU.

NMSP rozvíjí znalosti, dovednosti a kompetence získané v rámci dalších studijních programů produkce na AMU, a to zejména bakalářského studijního programu Produkce DAMU a bakalářského studijního programu Hudební produkce.

Po absolvování NMSP Produkce je možné přihlásit se na doktorský studijní program Teorie filmové a multimediální tvorby.

V rámci celé FAMU sdílí studenti studijních programů předměty v oblasti historie a teorie, ale k propojení dochází zejména u společných praktických cvičení, které propojují jednotlivé studijní programy v rámci FAMU - zejména hranou a dokumentární režii, animovanou tvorbu, scenáristiku a dramaturgii, kameru, zvukovou tvorbu a střihovou skladbu, ale také FAMU International v rámci společných cvičení, které jsou výrobně pod Studiem FAMU, kdy produkce zastřešuje celkový výrobní proces audiovizuálních a kulturních projektů obecně.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Cílem magisterské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia.

VŠKP spočívá v diplomové písemné práci, ve které musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení.

V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti:

a dále ze dvou volitelných předmětů z nabídky:

Student je tedy v teoretické části SZZ zkoušen z celkem 3 předmětů.

Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace a problémy, které samostatně řeší.

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU. Písemná diplomová práce má vlastního vedoucího i oponenta.

Následuje obhajoba magisterského projektu – v průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů. Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky. Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení. Student ke SZZ odevzdá souhrn odvedené práce za všechny semestry a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska a doloží veškerou dokumentaci k projektu. V případě, že projekt realizován nebyl, tak student doloží detailní podklady / důvody neúspěšné realizace a obhájí pouze kompletní vývoj magisterského projektu.

Státní závěrečná zkouška

1) Obhajoba diplomové písemné práce

2) Obhajoba (vývoje) magisterského projektu

i. Seminář k magisterskému projektu 1-4

3) Teoretická ústní zkouška z celkem 3 předmětů

a) Audiovizuální produkce – povinná

i. Klauzurní zkouška 3

ii. Producentská dílna 1-4

iii. Audiovizuální producentství 1-2

iv. Historie a současnost televizních žánrů

v. Producentství v praxi 1-2

b) 2 volitelné z následujících:

Distribuce, obchod, šíření a užití

i. Alternativní distribuce

ii. Obchodní vztahy ve filmové distribuci

iii. Programování, licencování a obchod AVD

Marketing a filmový marketing

i. Filmový marketing 1-2

ii. Marketing – orientace na spotřebitele

Management a mediální podnikání

i. Manažer v informační společnosti 1-2

ii. Mediální management 1-2

iii. Podnikání v komerčních médiích

iv. Programování, licencování a obchod AVD

Další studijní povinnosti

Studijní program nestanoví žádné další studijní povinnosti. Praktické věci a úkoly jsou součástí studijního plánu v podobě předmětů.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent NMSP produkce je schopen založit si vlastní produkční společnost, zajistit výrobu AVD díla na vlastní odpovědnost a řídit celý proces výroby AVD (iniciovat projekt, vyvinout ho, vyrobit, šířit, obchodovat, zajistit jeho kreativní i ekonomické vedení).

Absolvent má širokou možnost uplatnění v oboru – vedení jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, eventy), vedoucí pozice v rámci organizace filmového festivalu, vrcholné manažerské pozice v audiovizuálním průmyslu, uplatnění v oblasti PR, v kulturních či neziskových institucích, reklamních agenturách apod. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Potenciální zaměstnavatelé (příkladový výčet):

● Soukromé produkční společnosti

● Veřejnoprávní a soukromé televizní společnosti

● OSVČ

● Neziskový sektor

● Festivaly

● Kulturní instituty (České filmové centrum, Czech Film Commission, Česká centra)

● Regionální filmové kanceláře a fondy

● Samospráva (kraje, města)

● Evropské instituce v kultuře

● Ministerstvo kultury

● Státní fond kinematografie

● NFA (Národní filmový archiv)

● APA (Asociace producentů v audiovizi)

Potenciální pracovní pozice (příkladový výčet):

● Vlastní soukromá produkční společnost (jednatel a/nebo společník)

● Producent (podnikatel)

● Výkonný producent

● Vedoucí manažerská pozice v TV/online platformě

● Vedoucí manažerská pozice v kultuře

● Vedoucí manažerská pozice v oblasti distribuce

● Vedoucí manažerská pozice obchodního oddělení

● Vedoucí pracovník pro oblast kultury ve státní správě/samosprávě

● PR manažer v kultuře/audiovizi

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
17. 12. 2021 17. 12. 2026

Studijní plány programu