Scenáristika a dramaturgie (N0211A310016)

Navazující magisterský studijní program Scenáristika a dramaturgie je dvouletý prezenční, akademicky zaměřený program. Stávajícím garantem je prof. Petr Jarchovský.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra scenáristiky a dramaturgie

Garant studijního programu

Petr JARCHOVSKÝ

Cíle studia ve studijním programu

Navazující magisterský studijní program je dvouoborový: scenáristika a dramaturgie. Oba obory se vzájemně doplňují a nelze je studovat odděleně. K výbavě autora scenáristy patří dramaturgická zkušenost, schopnost analýzy vlastního i cizího scénáře, a tvůrčí aplikace dramaturgických postupů na výstavbu filmového a televizního scénáře.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu se může absolvent/ka dle svých dispozic specializovat v praxi jako scenárista/ka nebo dramaturg/dramaturgyně, nicméně zkušenosti z absolutoria obou vzájemně se prolínajících disciplín se vzájemně podmiňují.

Cílem studijního programu Scenáristika a dramaturgie je především vychovat komplexní

a jedinečné tvůrčí osobnosti, akademicky a profesně vzdělané odborníky, kteří jsou samostatně i v týmu schopni vytvářet předlohy ke všem druhům audiovizuálních děl i nových médií, jakož i působit v organizačních a řídících složkách producentských center na postu řídícího dramaturga, showrunnera nebo člena writers room.

Absolvent/ka navazujícího magisterského stupně programu Scenáristika a dramaturgie by měl/a umět nahlédnout jak své vlastní autorské dispozice, tak rozpoznat a cíleně rozvíjet svoje žánrové a tematické preference. Měl/a by dokázat porozumět specifikám a zákonitostem žánrů a tyto dovednosti pak aplikovat při dramaturgické práci na cizích látkách.

Absolvent/ka magisterského stupně studijního programu získává, oproti stupni bakalářskému, široké povědomí o problematice producentské dramaturgie, teoretické znalosti a praktické zkušenosti se základy filmové a televizní režie, má zkušenost s převáděním vlastních i cizích textů do různých filmových a televizních formátů, získal/a základní zkušenosti s tvorbou a převáděním textů pro další média (rozhlas, komiks). Zároveň se orientuje v současných trendech v oblasti audiovize a je teoreticky i prakticky obeznámen/a s problematikou filmové kritiky. Dokáže v rodném i anglickém jazyce veřejně prezentovat filmové a televizní projekty a získává základní zkušenost v přípravě těchto projektů v návaznosti na hlavní tvůrčí profese, jakými jsou filmová režie a filmová produkce.

Cíle programu jsou vedle standardní výuky realizovány též formou seminářů a přednášek odborníků, expertů a profesionálů z oblasti filmu, televize, literatury a dalšího spektra humanitního vzdělávání. Prostor je věnován možnosti vlastní profesní profilace a to zejména v příležitosti výběru vedoucího tvůrčí dílny, ve které student/ka magisterského stupně pracuje na svém stěžejním úkolu – diplomovém autorském scénáři k celovečernímu hranému filmu anebo k pilotnímu dílu televizního seriálu či minisérie a synopsemi k jejich dalším dílům. Teoretickým protějškem pak je práce na magisterské teoretické diplomové práci, která se dotýká problematiky témat a žánrů, jimiž se absolvent/ka sám/a, jako kreativní autor/ka, zabývá.

Profil absolventa studijního programu

Odborné znalosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie:

Odborné dovednosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie:

a navrhovat dramaturgická řešení k otázkám jeho struktury, jeho tématu, rytmu, k charakterům atd.

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu:

Obecné způsobilosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu:

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je hodnocení dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru,

u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl),

u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie je postaven na pevném pořadí předmětů, jimiž studenti postupně budují znalosti a dovednosti (96 ECTS kreditů); dále obsahuje 12 ECTS kreditů určených pro povinně volitelné předměty zajišťované přímo katedrou, případně jinými katedrami FAMU, a to ve skupinách Rozšiřující kompetence (za předměty této skupiny student musí během studia získat 6 kreditů) a Mezioborová spolupráce a praxe (za předměty této skupiny student musí během studia získat 6 kreditů). Povinně volitelné předměty mohou jednak prohlubovat znalosti a kompetence scenáristicko-dramaturgické nebo rozšiřovat znalosti a dovednosti studenta směrem k jiným uměleckým oborům.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Specializace: Studijní program Scenáristika a dramaturgie nemá specializaci

Obecné informace o přijímacím řízení

Do přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi/ky bakalářského studia na kterékoliv vysoké škole. Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení dvoukolové přijímací zkoušky sestávající z části praktické a z části teoretické.

Praktická zkouška má v přijímacím řízení hlavní váhu. Ověřuje, že uchazeč/ka disponuje standardními scenáristickými znalostmi a dovednostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč/ka tyto znalosti a dovednosti prokazuje původním scénářem k hranému filmovému nebo televiznímu dílu, jakož i jeho reflexí formou dramaturgické analýzy a objasněním postupů vedoucích k naplnění tvůrčího záměru. Předloženou autorskou prací a její reflexí uchazeč/ka prokazuje odpovídající úroveň dramatického talentu, schopnost adekvátně aplikovat scenáristické a dramaturgické postupy a dovednosti, originalitu a hloubku autorského pohledu a svébytnost své poetiky.

Teoretická část přijímací zkoušky ověřuje na základě předložené teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie, že uchazeč/ka disponuje standardními teoretickými znalostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč/ka prokazuje adekvátní schopnost analyticky pracovat s prameny, vhodně zvolenou metodologií je vyhodnotit a konzistentní argumentací dospět k vlastním závěrům.

PRVNÍ KOLO

Uchazeči/ky zašlou na e-mailovou adresu katedry Scenáristiky a dramaturgie FAMU v určeném termínu praktickou a teoretickou práci.

PRAKTICKÁ PRÁCE:

Scénář hraného filmového či televizního díla o minimálním rozsahu 70 stran, doporučený maximální rozsah je 120 stran A4 standardně formátovaného scénáře.

Hodnotitelé posuzují zejména schopnost autora vytvořit strukturovaný, žánrově a tematicky konzistentní scenáristický tvar většího rozsahu se zvládnutým dramatickým půdorysem a rytmickou skladbou, schopnost ztvárnit ve vzájemných vztazích postavy s výraznými charaktery a s odůvodněnými motivacemi k jednání, schopnost adekvátně vykreslit dobové a místní prostředí, schopnost vyprávět prostředky filmového jazyka a evokovat atmosféru audiovizuálního díla.

TEORETICKÁ PRÁCE:

Teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie o minimálním rozsahu 20 normostran.

Hodnotitelé posuzují úroveň znalostí a standardních metodologických postupů aplikovaných v samostatném teoretickém výzkumu vybraného tématu z oblasti audiovizuálního umění.

ZPŮSOB HODNOCENÍ:

Zkušební komise je tvořena kmenovými pedagogy katedry. Skládá se z praktických scenáristů a dramaturgů a teoretiků, odborníků z oblasti filmové a literární teorie a historie. Předsedou komise je vedoucí katedry, případně jeho zástupce, členem komise je garant studijního programu.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem předloženého scénáře a teoretické práce prací podle výše uvedených kritérií o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola.

Členové komise, praktičtí scenáristé a dramaturgové, hodnotí uchazečovu praktickou práci. Na společné schůzi přijímací komise se bodová hodnocení od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů. Výsledek je pak přidělen uchazeči/ce.

Členové komise, filmoví a literární teoretici, hodnotí teoretickou část prvního kola přijímacího řízení. Na společné schůzi zkušební komise se bodová hodnocení teoretických prací od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů a výsledek je pak přidělen uchazeči/ce.

Bodová hodnocení praktické a teoretické části prvního kola přijímacího řízení se sečtou

a vytvoří se pořadí prvního kola.

Do druhého kola přijímacího řízení postupují ti uchazeči/ky, kteří přesáhli stanovený bodový limit.

DRUHÉ KOLO

Uchazeči/ky se v určeném termínu osobně dostaví na Filmovou a televizní fakultu AMU na katedru Scenáristiky a dramaturgie.

V tomto kole přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků na úrovni absolventa bakalářského programu Scenáristika a dramaturgie, zjišťuje motivaci uchazeče/ky a hloubku jeho/jejího zájmu o studium v navazujícím magisterském programu, předpoklady pro další rozvoj uchazečova talentu a znalostí, orientaci v oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Druhé kolo přijímacího řízení probíhá formou osobního pohovoru s uchazečem/kou před přijímací komisí, složenou z pedagogů katedry. Tvoří ji hodnotitelé praktické a hodnotitelé teoretické práce z prvního kola přijímacího řízení. Komise hodnotí uchazečův/čin verbální projev, znalosti a kompetence, schopnost reflexe a sebereflexe, způsob argumentace a hlubší vhled do problematik obsažených v pracích uchazeče/ky.

ZPŮSOB HODNOCENÍ

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti uchazeče/ky ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení. Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu se stanovují každoročně.

Na základě výsledků přijímacího řízení přijímací komise navrhne děkanovi/ce uchazeče/ky, kteří splnili všechna kritéria k přijetí do navazujícího magisterského programu Scenáristika a dramaturgie.

V určeném termínu děkan/ka FAMU rozhodne o přijetí uchazeče/ky do studijního programu a studijní oddělení fakulty uchazeči/ce zašle písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Maximální počet přijímaných uchazečů/ek do studijního programu Scenáristika a dramatugrie se stanovuje každý rok (zpravidla v rozmezí 8-10).

Návaznost na další typy studijních programů

Do navazujícího magisterského studia programu Scenáristika a dramaturgie se hlásí především absolventi/ky bakalářského studijního programu Scenáristika a dramaturgie. Ti jsou již prakticky i teoreticky vybaveni působit jako filmový a televizní scenárista a dramaturg a někteří absolventi bakalářského studia preferují odchod do praxe. Navazující magisterský studijní program je určen především uchazečům, kteří mají zájem o systematické rozšíření a prohloubení praktických a teoretických znalostí a dovedností, jak je koncipováno studijním plánem programu. Navazující magisterský studijní program Scenáristika a dramaturgie je přitom otevřen i absolventům bakalářského studia jiných vysokých škol, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Absolventi/ky navazujícího magisterského programu mohou pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech odpovídajícího zaměření.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Teoretická zkouška má podobu ústní a obrazové prezentace s předem zadaným tématem (rozsah 15 minut) o teoretických východiscích scenáristické a dramaturgické tvorby vztažených k vybrané historicky, žánrově a tematicky specifikované oblast literatury a filmu.

Příslušné předměty profilující základu:

Aktuální tendence audiovizuální tvorby

Literatura – témata a trendy

Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 – 2

Níže uvedené obecné tematické okruhy teoretické ústní zkoušky jsou při zkoušce individuálně specifikovány směrem ke konkrétnímu zadání v souladu s tvůrčím a badatelským zaměřením studenta/ky:

  1. Signifikantní dramaturgické postupy (např. gradace, manipulace, alternace) v literární a filmové tvorbě.
  2. Srovnání typických postupů k dosažení příslušného (např. patetického, sentimentálního, tragického, komického) efektu v literatuře, filmové a televizní tvorbě určitého formátu a žánru.
  3. Obrazy partnerských, rodinných či pracovních vztahů v literatuře a filmu a jejich dramaturgická úskalí.
  4. Literární a filmové kořeny určitého žánru (např. road-movie/eastern, horror/thriller, sci-fi/fantasy) a jeho dramaturgická úskalí.
  5. Specifičnost a konvergence epických a dramatických komponentů ve filmu a v literatuře.
  6. Linearita a cykličnost jako stavební a narativní principy v literatuře a filmu.
  7. Temporalita filmového a literárního vyprávění.
  8. Personální, sociální, věková a genderová identita v současné literatuře a filmu.

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent/ka studijního programu Scenáristika a dramaturgie:

i dramatu.

a producentská centra ve veřejnoprávních i soukromých médiích.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
28. 4. 2022 28. 4. 2032

Studijní plány programu