Scenáristika a dramaturgie (N0211A310404)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský prezenční akademicky zaměřený 2 roky česky Katedra scenáristiky a dramaturgie

Garant studijního programu

Petr JARCHOVSKÝ

Cíle studia ve studijním programu

Navazující magisterský studijní program je dvouoborový: scenáristika a dramaturgie. Oba obory se vzájemně doplňují a nelze je studovat odděleně. K výbavě autora scenáristy patří dramaturgická zkušenost, schopnost analýzy vlastního i cizího scénáře

a tvůrčí aplikace dramaturgických postupů na výstavbu filmového a televizního scénáře.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu se může absolvent dle svých dispozic specializovat v praxi jako scenárista nebo dramaturg, nicméně zkušenosti z absolutoria obou vzájemně se prolínajících disciplín se vzájemně podmiňují.

Cílem studijního programu Scenáristika a dramaturgie je především vychovat komplexní

a jedinečné tvůrčí osobnosti, akademicky a profesně vzdělané odborníky, kteří jsou samostatně i v týmu schopni vytvářet předlohy ke všem druhům audiovizuálních děl i nových médií, jakož i působit v organizačních a řídících složkách producentských center na postu řídícího dramaturga, showrunnera nebo člena writer´s room.

Absolvent magisterského stupně programu Scenáristika a dramaturgie by měl umět nahlédnout jak své vlastní autorské dispozice, rozpoznat a cíleně rozvíjet svoje žánrové a tematické preference. Měl by dokázat porozumět specifikám a zákonitostem žánrů a tyto dovednosti pak aplikovat při dramaturgické práci na cizích látkách.

Absolvent magisterského stupně studijního programu získává, oproti stupni bakalářskému, široké povědomí o problematice producentské dramaturgie, teoretické znalosti a praktické zkušenosti se základy filmové a televizní režie, má zkušenost s převáděním vlastních i cizích textů do různých filmových a televizních formátů, získal základní zkušenosti s tvorbou a převáděním textů pro další média (rozhlas, komiks) . Orientuje se v současných trendech v oblasti audiovize a je teoreticky i prakticky obeznámen s problematikou filmové kritiky. Dokáže v rodném i anglickém jazyce veřejně prezentovat filmové a televizní projekty a získává základní zkušenost v přípravě těchto projektů v návaznosti na hlavní tvůrčí profese, jakými je filmová režie a filmová produkce.

Cíle programu jsou vedle standardní výuky realizovány též formou seminářů a přednášek odborníků, expertů a profesionálů z oblasti filmu, televize, literatury a dalšího spektra humanitního vzdělávání. Prostor je věnován možnosti vlastní profesní profilace a to zejména v příležitosti výběru vedoucího tvůrčí dílny, ve které student magisterského stupně pracuje na svém stěžejním úkolu – diplomovém autorském scénáři k celovečernímu hranému filmu anebo k pilotnímu dílu televizního seriálu či minisérie a synopsemi k jejich dalším dílům. Teoretickým protějškem pak je práce na magisterské teoretické diplomové práci, která se dotýká problematiky témat a žánrů, jimiž se absolvent sám, jako kreativní autor, zabývá.

Profil absolventa studijního programu

Odborné znalosti:

Absolvent magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie se orientuje v moderních scenáristických a dramaturgických postupech a trendech, v tradičních a nově vznikajících filmových a televizních formátech a žánrech.

Dokáže vystavět a napsat látku v příslušném formátu, od scénáře k patnáctiminutovému filmu po formát celovečerního filmu.

Je obeznámen se současnými tématy a trendy ve filmu, televizní tvorbě a literatuře.

Získává zkušenost v práci ve writersroomu jako člen tvůrčího týmu, dokáže vytvářet rešerše ke zvoleným tématům, vytvářet story-line, přizpůsobovat se zvolenému žánrovému schématu, vyprávět ve zvoleném vyprávěcím žánrovém klíči.

Ovládá základy odborné terminologie v anglickém jazyce a je v něm schopen prezentovat vlastní či kolektivně vytvořenou látku profesionálně odpovídající formou (pitching)

Získává rámcové povědomí o profesní praxi, existujících pracovištích, filmových a televizních produkcích a institucích zabývajících se podporou a vývojem filmových a televizních látek.

Získává hlubší povědomí o aktuálních trendech v oblasti Quality TV a vývojových trendech v oblasti televizní dramaturgie.

Rozvíjí zkušenosti v mezioborové praxi v rámci školy i mimo ni.

Odborné dovednosti:

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie dokáže vytvořit literární scénáře ke krátkometrážním, středometrážním i celovečerním audiovizuálním dílům.

Dokáže vytvořit průvodní texty k prezentaci filmovému projektu: anotace, moodboard, treatment, synopse, filmová povídka, námět filmového a televizního díla.

Dokáže pracovat v tvůrčím tandemu, v týmu typu writersroom pod vedením showrunnera a zároveň si osvojit povahu a odpovědnosti práce v týmu.

Dokáže samostatně i ve spolupráci s dramaturgem vytvořit původní literární scénář k filmovému nebo televiznímu dílu.

Získává zkušenosti a rozvíjí dovednosti i v bezprostředně navazujících tvůrčích profesích, jakými je filmová produkce a režie – a to formou přímé účasti na vývoji, přípravě, prezentaci, případně i samotné realizaci audiovizuálního díla.

Dokáže provést dramaturgickou analýzu literárního scénáře i hotového filmového díla,

a navrhovat dramaturgická řešení k otázkám jeho struktury, jeho tématu, rytmu, charakterům atd.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu je obeznámen s principy všech profesí, podílejících se na vzniku filmového díla. Je schopen kriticky analyzovat filmovou řeč, jednotlivé složky tvořící celek filmového díla a jejich dramaturgické funkce. Dokáže tvůrčím způsobem přinášet dramaturgická řešení jak ve fázi vývoje scénáře, tak v průběhu střihové fáze tvorby filmového díla, a reagovat na podněty producenta a režiséra ve smyslu dotváření filmového scénáře.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie je schopen svůj tvůrčí záměr kvalifikovaně prezentovat odbornému publiku jak v jazyce českém, tak anglickém.

Obecné způsobilosti

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu má konkrétní, praktické i teoretické, metodologické dovednosti nutné pro psaní odborného teoretického textu či kvalifikačních prací. Vedle samotného zřetelně profilovaného osobitého scenáristického výkonu je rovněž schopen vytvářet analytické či profesionálně reprezentativní texty k vlastním i cizím látkám, jako jsou náměty, anotace a nejrůznější prezentace. Dokáže vytvářet rešerše a podklady k vlastní i společné tvůrčí práci. Je teoreticky i prakticky obeznámen s problematikou filmové a televizní kritiky, na jejímž poli může rovněž profesionálně působit.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je hodnocení dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru,

u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 4 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl),

u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují

i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Studijní plán magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie je postaven na pevném pořadí předmětů, jimiž studenti postupně budují znalosti a dovednosti ( 99 ECTS kreditů); dále obsahuje 12 ECTS kreditů určených pro povinně volitelné předměty zajišťované přímo katedrou, případně jinými katedrami FAMU, např. Dějiny audiovizí, Dějiny hudby, Moc obrazu, obraz moci, Filmová řeč, Imaginární světy, Realizace estetických kategorií ve filmu atd. Tyto předměty mohou jednak prohlubovat znalosti a kompetence scenáristicko-dramaturgické nebo rozšiřovat znalosti a dovednosti studenta směrem k jiným uměleckým oborům.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku

a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Studijní plán obsahuje skupiny povinně volitelných předmětů: Reflexe umělecké tvorby (za předměty této skupiny student musí během studia získat 4 kredity), Mezioborová spolupráce a profesní praxe (za předměty této skupiny student musí během studia získat 6 kreditů) a Rozšiřující kompetence (za předměty této skupiny student musí během studia získat 2 kredity ).

Studijní plán neobsahuje žádné volitelné předměty

Specializace: Studijní program Scenáristika a dramaturgie nemá specializaci

Obecné informace o přijímacím řízení

Do přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia na kterékoliv vysoké škole. Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení dvoukolové přijímací zkoušky sestávající z části praktické a z části teoretické.

Praktická zkouška má v přijímacím řízení hlavní váhu. Ověřuje, že uchazeč disponuje standardními scenáristickými znalostmi a dovednostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč tyto znalosti a dovednosti prokazuje původním scénářem k hranému filmovému nebo televiznímu dílu, jakož i jeho reflexí formou dramaturgické analýzy a objasněním postupů vedoucích k naplnění tvůrčího záměru. Předloženou autorskou prací a její reflexí uchazeč prokazuje odpovídající úroveň dramatického talentu, schopnost adekvátně aplikovat scenáristické a dramaturgické postupy a dovednosti, originalitu a hloubku autorského pohledu a svébytnost své poetiky.

Teoretická část přijímací zkoušky ověřuje na základě předložené teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie, že uchazeč disponuje standardními teoretickými znalostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč prokazuje adekvátní schopnost analyticky pracovat s prameny, vhodně zvolenou metodologií je vyhodnotit a konzistentní argumentací dospět k vlastním závěrům.

1. KOLO

1 – Uchazeči zašlou na e-mailovou adresu katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU určeném termínu praktickou a teoretickou práci.

PRAKTICKÁ ČÁST:

Scénář hraného filmového či televizního díla o minimálním rozsahu 70 stran, doporučený maximální rozsah je 120 stran A4 standardně formátovaného scénáře.

Hodnotitelé posuzují zejména schopnost autora vytvořit strukturovaný, žánrově a tematicky konzistentní scenáristický tvar většího rozsahu se zvládnutým dramatickým půdorysem a rytmickou skladbou, schopnost ztvárnit ve vzájemných vztazích postavy s výraznými charaktery a s odůvodněnými motivacemi k jednání, schopnost adekvátně vykreslit dobové a místní prostředí, schopnost vyprávět prostředky filmového jazyka a evokovat atmosféru audiovizuálního díla.

TEORETICKÁ ČÁST

Teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie o minimálním rozsahu 40 normostran.

Hodnotitelé posuzují úroveň znalostí a standardních metodologických postupů aplikovaných v samostatném teoretickém výzkumu vybraného tématu z oblasti audiovizuálního umění.

ZPŮSOB HODNOCENÍ:

Zkušební komise je tvořena celkem devíti kmenovými pedagogy katedry. Skládá se z šesti praktických scenáristů a dramaturgů a tří teoretiků, odborníků z oblasti filmové a literární teorie a historie. Předsedou komise je vedoucí katedry, případně jeho zástupce, členem komise je garant studijního programu.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem předloženého scénáře a teoretické práce prací podle výše uvedených kritérií o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola.

Členové komise, praktičtí scenáristé a dramaturgové, hodnotí uchazečovu praktickou práci.

Za praktickou část domácích prací může uchazeč od každého hodnotitele získat ohodnocení v rozmezí mezi 0 – 40 body.

Na společné schůzi přijímací komise se bodová hodnocení od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů. Výsledek je pak přidělen uchazeči.

Členové komise, filmoví a literární teoretici, hodnotí teoretickou část prvního kola přijímacího řízení.

Za teoretickou část domácích prací může uchazeč od každého hodnotitele získat ohodnocení v rozmezí mezi 0 – 20 body.

Na společné schůzi zkušební komise se bodová hodnocení od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů a výsledek je pak přidělen uchazeči.

Bodová hodnocení praktické a teoretické části prvního kola přijímacího řízení se sečtou

a vytvoří se pořadí prvního kola.

V prvním kole může uchazeč získat celkové bodové ohodnocení v rozmezí mezi 0 – 60 body. Do druhého kola přijímacího řízení postupují ti uchazeči, kteří přesáhli limit 46 bodů.

2. KOLO

Uchazeči se v určeném termínu osobně dostaví na Filmovou a televizní fakultu AMU na katedru scenáristiky a dramaturgie. V tomto kole přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků na úrovni absolventa bakalářského programu Scenáristika a dramaturgie, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o studium v navazujícím magisterském programu, předpoklady pro další rozvoj uchazečova talentu a znalostí, orientaci v oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Druhé kolo přijímacího řízení probíhá formou osobního pohovoru s uchazečem před přijímací komisí složenou z pedagogů katedry. Tvoří ji šest hodnotitelů praktické a tři hodnotitelé teoretické práce z prvního kola přijímacího řízení. Komise hodnotí uchazečův verbální projev, znalosti a kompetence, schopnost reflexe a sebereflexe, způsob argumentace a hlubší vhled do problematik obsažených v pracích uchazeče.

ZPŮSOB HODNOCENÍ

V druhém kole může uchazeč získat celkové bodové ohodnocení v rozmezí mezi 0 – 75 body

Limit k přijetí do navazujícího magisterského programu Scenáristika a dramaturgie je získání minimálního počtu 61 bodů.

Na základě výsledků přijímacího řízení přijímací komise navrhne děkanovi/ce počet uchazečů, kteří splnili všechna kritéria k přijetí do navazujícího magisterského programu Scenáristika a dramaturgie.

V určeném termínu děkan/ka FAMU rozhodne o přijetí uchazeče do studijního programu a studijní oddělení fakulty uchazeči zašle písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Návaznost na další typy studijních programů

Do navazujícího magisterského studia programu Scenáristika a dramaturgie se hlásí především absolventi bakalářského studijního programu Scenáristika a dramaturgie. Ti jsou již prakticky i teoreticky vybaveni působit jako filmový a televizní scenárista a dramaturg a někteří absolventi bakalářského studia preferují odchod do praxe. Navazující magisterský studijní program je určen především uchazečům, kteří mají zájem o systematické rozšíření a prohloubení praktických a teoretických znalosti a dovednosti, jak je koncipováno studijním plánem programu. Navazující magisterský studijní program Scenáristika a dramaturgie je přitom otevřen i absolventům bakalářského studia jiných vysokých škol, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se zpravidla skládá ze dvou částí:

1) Absolventský umělecký výkon – magisterský scénář hraného celovečerního filmu nebo pilotního dílu TV minisérie + set up následujících dílů

2) Teoretická diplomová práce

Státní závěrečná zkouška sestává z těchto součástí:

1) Obhajoba absolventského uměleckého výkonu – magisterského scénáře celovečerního hraného filmu nebo pilotního dílu TV minisérie

příslušné předměty profilujícího základu:

Scenáristická dílna 1 - 4

Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 - 2

Scénář krátkometrážního filmu pro realizační cvičení

Verze diplomového scénáře

Writer´s Room 1 – 4

  1. Obhajoba teoretické diplomové práce z oblasti filmové a televizní historie, filmové vědy, teorie dramaturgie, filmové naratologie, mediální teorie, odborné publicistiky a příbuzných disciplín.

příslušné předměty profilujícího základu:

Seminář k teoretické diplomové práci 1 - 2

Koncept diplomové práce

Verze diplomové práce

Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 - 2

Literatura – témata a trendy

Forma a styl filmového vyprávění

3) Teoretická ústní zkouška:

Teoretická ústní zkouška má podobu přednášky s předem zadaným tématem (rozsah 15 minut) o aspektech praktické dramaturgie aplikovaných na určitou historicky, žánrově a tematicky specifikovanou oblast literatury a filmu.

příslušné předměty profilující základu:

Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 – 2

Literatura – témata a trendy

Forma a styl filmového vyprávění

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky

1. Manipulace jako dramaturgický postup v literární a filmové tvorbě.

2. Srovnání typických postupů k dosažení komického efektu v humoristické literatuře, filmových komediích a komediálních televizních seriálech.

3. Srovnání typických postupů k dosažení tragického efektu v humoristické literatuře, filmových komediích a komediálních televizních seriálech.

4. Obraz rodinných vztahů v literatuře a filmu a jeho dramaturgická úskalí.

5. Literární a filmové kořeny žánru road-movie/easternu a jeho dramaturgická úskalí.

6. Literární a filmové kořeny žánru horroru/thrilleru a jeho dramaturgická úskalí.

7. Literární a filmové kořeny žánru sci-fi/fantasy a jeho dramaturgická úskalí.

8. Konvergence epických a dramatických komponent ve filmu a v literatuře

9. Linearita a cykličnost jako stavební a narativní principy v literatuře a filmu

10. Temporalita filmového a literárního vyprávění.

11. Personální, sociální a genderová identita v současné literatuře a filmu.

12. Dramaturgická specifika literatury a filmu pro děti a mládež

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent studijního programu scenáristika a dramaturgie se může na trhu práce uplatnit jako:

Autor původních předloh k audiovizuálním dílům v oblasti filmu, televize a internetových platforem.

Autor adaptací literárního díla do podoby filmového a televizního scénáře, případně

i dramatu.

Pracovat v tvůrčích týmech, jakými jsou televizní tvůrčí skupiny, dramaturgická

a producentská centra ve veřejnoprávních i soukromých médiích.

Působit jako člen writersroomu anebo jako jeho showrunner (kreativní vedoucí).

Je kompetentní působit i jako vzdělaný a kompetentní odborník v dalších příbuzných oblastech kultury jako je divadlo, on-line platformy, nakladatelská činnost a reklama, programová dramaturgie filmových a televizních festivalů.

Může se uplatnit jako autor původních literárních a dramatických děl nebo jako žurnalista v oblasti audiovizuální kultury.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí

Výčet oborů/specializací