Scénografie (B0215A310039)

Cílem bakalářského studia oboru scénografie je směřování studenta/ky primárně k výtvarné interpretaci, ke ztvárnění dramatických vlastností prostoru a tvarování dramatické postavy na základě předlohy, kterou může být tematické zadání, dramatický či literární text, operní či baletní předloha. Výuka se převážně orientuje na scénografii v divadelním prostoru. (Základní interpretace předlohy, ztvárnění dramatické postavy, komunikace s tvůrčím týmem, základy technické realizace…)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra scénografie

Garant studijního programu

Vlasta KOUBSKÁ

Cíle studia ve studijním programu

Cílem bakalářského studia oboru scénografie je směřování studenta/ky primárně k výtvarné interpretaci, ke ztvárnění dramatických vlastností prostoru a tvarování dramatické postavy na základě předlohy, kterou může být tematické zadání, dramatický či literární text, operní či baletní předloha. Výuka se převážně orientuje na scénografii v divadelním prostoru. (Základní interpretace předlohy, ztvárnění dramatické postavy, komunikace s tvůrčím týmem, základy technické realizace…)

K hlavním předmětům patří scénografie, kostým, kresba/malba, scénická technologie, dějiny scénografie, dějiny výtvarného umění, dějiny divadla.

Předměty se opírají o další povinné kurzy tak, aby program tvořil provázaný a udržitelný celek a zároveň vycházel ze zaměření konkrétních pedagogů.

Výuka oboru Scénografie a Kostýmní tvorba je úzce provázána se souběžnou výukou teoretických a praktických předmětů Katedry činoherního divadla, a to především v předmětech Scénická realizace 1–4, Scénická propedeutika 1–2, Divadelní prostor 1–2, Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1–4.

Spolupráce s KČD je důležitá pro utváření vzájemných uměleckých a profesních vztahů mezi studenty, pozdějšími spolutvůrci.

Výuka oboru scénografie na DAMU je kombinací různých aspektů výtvarné prostorové tvorby na nejvyšší možné umělecké úrovni na základě tematického zadání.

Studium na katedře scénografie je založeno na prolínání uměleckých forem, převážně performativního, tedy divadelního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií a spolupráci s dalšími katedrami/fakultami. Katedra delší dobu spolupracuje s Institutem intermédií ČVUT, studenti se mohou účastnit stáží v součinnosti s AVU, VŠMU a dalšími.

Cílem bakalářského studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby převážně v divadelním prostoru, s důrazem na realizaci – na technické řešení, uměleckou úroveň a praktické využití.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent bakalářského programu v oboru scénografie je odborně i eticky vzdělaný scénograf se znalostmi především z oblasti divadla, výtvarného umění, filmu, hudby a literatury.

Absolvent bakalářského studia vykazuje parametry mnohostranného praktického, technicky zdatného umělce, který splňuje kvalitativní parametry scénografa. Absolvent vykazuje citlivost vůči zadanému tématu na komplexní historické, společenské, stylové a interpretační rovině a užívá tyto informace v rámci výtvarné a technické realizace projektu.

Bakalář zvládá technické a technologické předpoklady scénografické tvorby, dále základy projektování a základy osvětlování scénického prostoru. Je schopen být autorem jednoduššího světelného designu a realizátorem scénografického projektu. Absolvent bakalářského studia má osvojeny tvůrčí a technické základy kostýmní tvorby a problematiku realizace kostýmního projektu pro základní formy divadla, filmu a televize.

Absolvent je partnerem režiséra, dramaturga či choreografa a členem tvůrčího týmu při tvorbě dramatického, prostorového díla.

Na konci bakalářského studia je student schopen navrhnout a zrealizovat samostatný divadelní projekt po stránce technické a výtvarné.

Absolvent/ka bakalářského studia vykazuje následné odborné znalosti:

• Přehled dějin divadla a umění od antiky do konce 20. stol.,

• přehled dějin scénografie od renesance do konce 20. stol.,

• základní znalost jevištních technologií (materiály, spoje, statika, bezpečnost),

• základní znalost světelných technologií,

• přehled dramaturgických a režijních postupů,

• teoretické základy v rámci výtvarných technik,

• teoretické základy rozboru dramatického prostoru a postavy (kostým),

• teoretické znalosti prostorové a konceptuální tvorby.

Absolvent/ka bakalářského studia vykazuje následné odborné dovednosti:

• aplikace uměleckých dovedností souvisejících s prostorovou tvorbou,

• základní schopnost interpretovat text či hudebnědramatickou předlohu,

• schopnost vyjádřit se kresbou, malbou, maketou, prostorovou instalací, základní jevištní scénografií,

kostýmní tvorbou, světlem a volbou a základních příslušných materiálů

• práce v tvůrčím týmu,

• pochopení základních souvislostí mezi scénografií a kostýmní tvorbou,

• rozbor dramatického prostoru/postavy/situace a jejich vzájemný vztah.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Studijní program obsahuje povinné hlavní předměty (tzn. předměty bez možnost opravného termínu), povinné předměty většinou nenabízejí možnost opakovaného zapsání. Studijní program má z velké části fixně stanovený povinný studijní plán, a to s ohledem na nutnou profesní výbavu studujících. Z celkových 180 ECTS je 167 určeno pro povinné předměty, 8 ECTS musí studenti splnit z nabídky povinně volitelných předmětů, 5 ECTS z nabídky volitelných předmětů DAMU, AMU, či po dohodě a na základě souhlasu vedoucího katedry a garanta studijního programu realizovaných na jiných pracovištích (UMPRUM, AVU, ČVUT atd.).

Obecné informace o přijímacím řízení

Ukončené středoškolské vzdělání, soubor vlastních prací, orientace v dějinách kultury, schopnost kresebného vyjádření prostoru. Úspěšné složení tříkolové talentové zkoušky.

NÁROKY NA UCHAZEČE:

Výtvarné a řemeslné předpoklady. Živý zájem o obor a výtvarné umění.

Schopnost výtvarně-interpretačního, samostatného vnímání a uvažování. Dispozice pro chápání vzájemných vztahů, vlastností a atributů prostoru. Dále pak základní orientace v oboru deskriptivní geometrie a přehled v dějinách výtvarného umění a architektury.

POVINNÉ PŘÍLOHY, DOMÁCÍ PRÁCE A JEJICH PŘEDLOŽENÍ:

Nad rámec povinných příloh k přihlášce, společných pro celou fakultu (strukturovaný životopis a ověřená kopie nebo originál maturitního vysvědčení), předloží dále uchazeč o studium v tomto programu domácí práce. Ty budou posuzované v I. kole a uchazeči je přinesou s sebou v den konání I. kola přijímací zkoušky.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

Počet kol: tři kola vyřazovací.

Časové rozpětí jednotlivých kol: jeden den.

Zvláštní požadavky: Uchazeč si s sebou do druhého a třetího kola přinese kreslířské a malířské potřeby (uhly, tužky, barvy, kreslicí papír, kreslicí podložku).

RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A KRITÉRIA VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

I. KOLO:

Písemný test ze všeobecného kulturního přehledu

• v testu se hodnotí základní všeobecný kulturní přehled a základní orientace v historii

• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola 7 bodů

Po absolvování testu následné předložení řešení zadaného domácího úkolu a domácích prací (nikoliv v elektronické podobě), které dokumentují výtvarně-řemeslné předpoklady. Výběr domácích prací provedou uchazeči tak, aby soubor co nejlépe vyjadřoval schopnosti uchazeče, zájem a směřování ke zvolenému oboru. • u domácích prací se hodnotí zejména výtvarná úroveň, imaginace, nadání a citlivost uchazeče a schopnost prostorového vidění.

• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do II. kola 7 bodů

Celkem je v I. kole maximální počet bodů 30, minimální počet bodů nutný pro postup do II. kola je 17 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. KOLO:

  1. úkol – Interpretovaná prostorová situace a interpretovaná dramatická postava

• prověřuje schopnost interpretovat a vyjádřit výtvarně prostor a postavu, jejich vzájemný vztah, na základě jednoduché literární a dramatické předlohy

• maximální počet za interpr. prostorovou situaci 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů

• maximální počet za interpr. prostorovou postavu 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů

2. Úkol

Kresba podle modelu

• figurální kresba – kresba figury podle živého modelu

• maximální počet 15 bodů, minimální počet bodů pro postup do III. kola 7 bodů

Ve II. kole lze získat maximálně 45 bodů, minimální počet bodů nutný pro postup do III. kola je 21 bodů.

Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do III. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

III. KOLO:

Tematický kresebný úkol, interpretace prostoru

• maximální počet bodů 15, minimální počet bodů pro přijetí 7 bodů

Rozhovor

• maximální počet bodů 10, minimální počet bodů pro přijetí je 5 bodů

V III. kole lze získat maximálně 25 bodů, minimální počet bodů nutných pro přijetí je 12 bodů.

Přijati budou uchazeči, kteří ve III. kole dosáhnou minimálního počtu 12 bodů.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST:

Nevyžaduje se pro přijetí do tohoto studijního programu.

Návaznost na další typy studijních programů

DAMU magisterský program Scénografie – specializace Divadelní scénografie, Kostým a maska a Filmová scénografie, Magisterský program KALD, VŠUP, FAMU, AVU, UMPRUM, pedagogické fakulty

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

a/ Písemná část bakalářské projektu v minimálním rozsahu 20 normostran obsahující rozbor zpracování zadané předlohy, kterou v rámci akademického projektu interpretuje, charakteristiku problematiky zadání a výběr inspiračních zdrojů, inscenační tradice a rozbor zásadní problematiky související s vlastní scénografickou koncepcí. V textu student prokazuje schopnost formulovat myšlenky v širokých historických a kulturních souvislostech. Příprava bakalářské práce je součástí předmětů Dějiny scénografie 5–6.

b/ Umělecký výkon – komplexní scénografické a kostýmní řešení (výtvarné a technické zpracování akademického projektu formou kreseb/malby, makety, instalace, 3D, technických výkresů videa v předem dohodnuté formě). V určitých případech se může jednat o absolventskou inscenaci v Disku.

Předměty spojené s uměleckým výkonem: Scénografie 1–6., Kostýmní tvorba 1–6., Scénická technologie 1–6.

c/ Ústní obhajoba bakalářské práce, která obsahuje teoretickou reflexi bakalářského projektu.

d/ Ústní zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětů:

Dějiny scénografie 1––6,

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. a II. Divadlo v české kultuře 1. a 2.

Scénická technologie 1–6.

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost. Pokud je písemná bakalářská práce doplňkem absolventského výkonu, je její minimální rozsah 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer bez seznamu literatury a případných příloh).

Další studijní povinnosti

Spolupráce studentů na výstavě PQ, každoroční klauzurní výstava KS v divadle DISK, případná spolupráce s galerií GAMU a další projekty.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
25. 1. 2024 25. 1. 2034

Studijní plány programu