Autorská tvorba a psychosomatika (D0N0023B)

Specializace studijního programu Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Zobrazit úplný popis

Cíle studia

Profil absolventa

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Stručný popis systému studia:

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky cizího jazyka (ve studijním plánu v kategorii povinně volitelných předmětů – možnost zvolit jazyk) v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Studijní plán obsahuje také volitelné předměty.

Popis kreditového systému:

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS – European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské unii.

V rámci dvouletého studia získá student za absolvování jednotlivých předmětů celkem 120 kreditů (+/– 30 kreditů za semestr, 60 kreditů za rok).

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – výborně = 1, B – výborně mínus = 1,5, C – velmi dobře = 2, D – velmi dobře minus = 2,5, E – dobře = 3, F – nevyhověl = 4. U ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Rozsah vyučovací hodiny a další relevantní údaje k tvorbě studijních plánů:

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, dílna.

Těžištěm studijního plánu herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku jsou psychosomatické disciplíny, založené na precizně navozované a reflektované empirii. Dále pak okruh základních teoretických, popř. historiografických, předmětů, které tuto empirii pomáhají zasazovat do obecnějších souvislostí, arteficielních, psychologických, filosofických, pedagogických a mentálních vůbec. Jde o hlubinné, kontinuitní a dlouhodobé praktické i teoretické poznávání a zkoumání. Nové trendy jako komparativní impulsy zajišťujeme zejména formou workshopů, obvykle s hostujícími pedagogy.

V současné situaci magisterský stupeň studia nerozlišuje mezi studenty, kteří absolvovali bakalářský stupeň studia na KATaP, a studenty, kteří přicházejí do navazujícího magisterského studia z jiných kateder DAMU, respektive AMU, či z jiných vysokých škol. Tato situace je podle nás i podle nálezu jinak vysoce pozitivního hodnocení evaluační komise neudržitelná, protože absolventi bakalářského stupně KATaP začínají studovat z jiné startovní pozice nežli absolventi odjinud, a přesto měli identický studijní plán. Tuto nepřesnost chceme změnit zavedením dvou specializací, z nichž první bude pro bakaláře z KATaP, druhá pro absolventy z jiných kateder AMU či z jiných vysokých škol. Jde o tyto specializace: 1) autorské herectví, 2) autorská tvorba a psychosomatika. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že studenti první specializace budou mít zjednodušeně řečeno větší volnost při tvorbě studijního plánu, aby mohli vědomě především prohlubovat a rozšiřovat to, co studovali na naší katedře předtím, specializovat se, kdežto příchozí z jiných studijních pracovišť si povinně doplní psychosomatický základ a kontextuální teoretické náhledy. To se pochopitelně projeví v odlišné náplni skupin předmětů povinných a povinně volitelných (viz tabulky). Profil absolventa tak zůstane nezměněn.

Povinné hlavní předměty (autorská prezentace, autorské čtení a dialogické jednání) jsou společné oběma specializacím a jaderně pojmenovávají obor.

Povinné předměty (individuální hlasová výchova, interpretační seminář, seminář k diplomové práci, výchova k řeči, výchova k vědomému pohybu a tělo v pohybu) jsou rovněž pro obě specializace totožné.

K zásadní rozlišnosti dochází v povinných předmětech specializace, kde absolventi od nás (specializace autorské herectví) mají za úkol vypořádat se s jednou autorskou prezentací navíc, kdežto ostatní (specializace autorská tvorba a pedagogika) musí absolvovat základní „balík“ doplňujících psychosomatických disciplín a kontextuální teorie. V důsledku toho je programování povinně volitelných předmětů záležitostí hlavně první specializace (bakalářů z KATaP).

Kreditová dotace šesti předmětů (Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1+2, Herecká tvorba v autorském tvaru 1+2, Výchova k řeči 3+4) je ve specializaci Autorské herectví oproti týmž předmětům ve specializaci Autorská tvorba a psychosomatika mírně navýšena: studenti specializace Autorské herectví se studia těchto předmětů účastní na kvalitativně vyšší, náročnější úrovni, protože přímo navazují na své předchozí studium na KATaP, které tímto evidentně prohlubují a rozšiřují.

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Uchazeči se obvykle rekrutují z řad absolventů bakalářského studia na KATaP, popř. jiných kateder DAMU, resp. AMU, ale také bakalářského či magisterského studia umělecky či humanitně zaměřených jiných vysokých škol (JAMU, FF, PedF, TF, FSV, FSS apod.). Někdy se objeví talentovaný jedinec i z odlehlejších oborů. Pro bakaláře z KATaP je určena specializace Autorské herectví, pro ostatní uchazeče specializace Autorská tvorba a psychosomatika.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Studenti 2. ročníku (součinně bakalářského i magisterského programu) mají pod supervizí katedry v plné gesci organizaci každoročního festivalu Autorská tvorba nablízko, otevřenou přehlídku toho nejzajímavějšího, co se v rámci studia na KATaP podařilo vytvořit a realizovat, v české i anglické verzi.

Festival funguje jako možnost širší publikace autorských pokusů, tvarů, inscenací vzniklých na katedře, součástí jsou i workshopy, jimiž katedra umožňuje zájemcům o studium a odborné i širší veřejnosti praktické poznání psychosomatických disciplín.

Charakteristika odborné praxe

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu:

Absolventské, popřípadě i jiné autorské prezentace, jež vznikly v rámci studia na KATaP, jsou výběrově uváděny i po absolutoriu ve veřejných prostorách mimo DAMU včetně zahraničí. Festivaly, s nimiž pravidelně spolupracujeme (optikou roku 2020): Kočí v Chotči (Choteč u Jičína), Horem Dolem (Provodov u Zlína), Cihlafest (Slapy), platforma Open Sunday v gesci CreW collective, Po Pás (série autorských improvizovaných setkání s vybranými hosty ve Studiu Alta) ad.

V letech 2016–2020 jde například o představení Slovobraz (Karolína Plachá a Daniela Grohová); Bohemia (Anna Luňáková a kol.); Oj Kyjeve, Kyjeve (Maryanna Kozak); cyklus Boršč (Eva Čechová a Hana Malaníková); Trilogie vzdoru (Oskar Bábek); Případy Léona Ciftona (Václav Zimmermann a Bára Purmová); Sólo pro pejska (Daniela Grohová); písničkové recitály studentů prof. Přemysla Ruta ad.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Studium je zaměřeno šířeji než jen k herectví v tradičním smyslu slova, jeho cílem je sebevědomá, tvořivá osobnost, jejíž uplatnění může být – a také bývá – velmi rozmanité. Absolventi působí jako autoři vlastních projektů divadelních, literárních, výtvarných, video-performativních, pohybových, hudebních ad., uplatňují se rovněž v typických tvůrčích pozicích tzv. tradičního i alternativního divadla (herectví, dramaturgie, režie), v mediální sféře pracují jako autoři, dramaturgové, moderátoři a redaktoři, objevují se také v pedagogických, pomáhajících či terapeutických profesích apod. Obvyklá je i souběžná či předběžná kombinace s dalším typem vzdělání, popř. další studium, a následná tvořivá praxe v jiných oborech.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
27. 5. 2021 27. 5. 2031