Orientace ve studijních plánech

V následující části brožury jsou zobrazeny studijní plány pro jednotlivé studijní obory.

Studijní plány jsou seskupeny podle kateder, které zajišťují jejich výuku. V rámci jedné katedry jsou vypsány studijní plány pro bakalářské studijní programy a následně pro programy magisterské a magisterské navazující.

V rámci katedry a typu studijního programu jsou studijní plány seřazeny abecedně, nebo podle zvykového pořadí fakulty.

Existuje-li pro jeden obor více studijních plánů (obor je např. vyučován vícejazyčně), je studijní plán doplněn o vysvětlující název, který je zobrazen pod nadpisem "Studijní plán".

V hlavičce každého studijního plánu je uvedeno, pro který typ studia a obor je studijní plán určen a která katedra daný obor zajišťuje.

Studijní plán je zobrazení studijní povinnosti, která musí být splněna pro řádné absolvování studijního oboru, v rámci akreditovaného studijního programu. Studijní plány jsou zobrazeny dvojím způsobem:

Studijní plán pro celé studium, který zobrazuje studijní povinnost pro všechny roky studia. Z tohoto zobrazení je nejlépe vidět možnost volitelnosti výuky, tedy možnosti přesunu výběrových předmětů mezi semestry. Zároveň toto zobrazení nejlépe demonstruje rozložení kreditní zátěže na celé studium.

Studijní plány ročníkové zobrazují studijní povinnost v rámci jednoho ročníku studia. Tento pohled se lépe hodí pro vytvoření konkrétní představy jednoho akademického roku. V ročníkovém studijním plánu však není zobrazeno, kterou studijní povinnost je možné přesunout do jiného ročníku studia.

Pro každý obor je zobrazen nejdříve studijní plán pro celé studium a následně jednotlivé ročníkové studijní plány. Některé studijní plány jsou zobrazeny přes více stran, vždy však začíná nový studijní plán na nové straně.

Za studijními plány následují v abecedním pořadí výpisy skupin předmětů, které jsou ve studijních plánech zobrazovány pouze názvem (viz níže).

Po výpisech skupin předmětů jsou zobrazeny (opět v abecedním pořadí) anotace výběrových předmětů.

Struktura studijního plánu

Každý studijní plán je rozdělen do několika bloků. Každý blok začíná černým pruhem, ve kterém je bílým písmen blok pojmenován. V rámci jednoho bloku jsou vypsány předměty se stejnou rolí.

Role pro DAMU Role pro FAMU Role pro HAMU
Hlavní předměty Oborové předměty Povinné předměty hlavního oboru
Povinné předměty Oborové předměty - praktická cvičení Povinné předměty další
Povinně volitelné předměty Fakultní předměty Povinně volitelné předměty
Volitelné předměty Volitelné předměty Volitelné předměty

 

Předměty jsou ve studijním plánu zobrazeny přímo, nebo prostřednictvím skupiny předmětů, ze které lze zvolit konkrétní předmět.

Zobrazení předmětů ve studijním plánu

Jedná-li se o jednosemestrální předmět (výuka není rozdělena do několika semestrů), u kterého je pevně stanoven semestr výuky, je zobrazení znázorněno v níže zobrazeném obrázku.

V prvních dvou buňkách je zobrazen kód a název předmětu. V buňce ZS ve sloupečku 2. ročník jsou pak zobrazeny vlastnosti předmětu. Tímto způsobem je znázorněno, že je předmět vyučován ve třetím semestru studia.

Vlastnosti předmětu dávají následující informace:

V prvním řádku buňky je zobrazen způsob zakončení předmětu, počet kreditů za předmět, rozsah výuky. Jednotlivé informace jsou odděleny pomlčkou. Pokud informaci nelze jednoznačně vyjádřit, chybí.

V druhém řádku je uveden kód konkrétního předmětu.

Způsob zakončení může být

Z   Zápočet
KZ   Klasifikovaný zápočet
ZK   Zkouška

Rozsah výuky může například být

2/T   Dvě hodiny týdně
5/D   Kurz o délce pět dní
2/S   Dvě hodiny za semestr

Zobrazení vícesemestrálního předmětu

Vícesemestrální předmět je ve studijním plánu zobrazen jednou řádkou.

Tato jedna řádka v sobě skrývá tři konkrétní přeměty:

Kód   Název   Vlastnosti   Semestr výuky
304AP1   Asistentská praxe 1   Z-1-20/S   2
304AP2   Asistentská praxe 2   Z-1-20/S   4
304AP3   Asistentská praxe 3   Z-1-20/S   6

 

Ve sloupečku kód je proto číslice, která určuje pořadí předmětu, nahrazena hvězdičkou. V poli název je společná část názvu všech tří předmětů. Teprve až v buňce, která určuje semestr výuky je zapsán kód konkrétního předmětu.

V posledním sloupci tabulky je pak zobrazeno, kolik kreditů je z těchto předmětů nutno získat za celou dobu studia.

Zobrazení povinného předmětu s možností volby semestru výuky

V některých případech je u povinně předepsaných předmětů možnost volby semestru výuky. V takovém případě je jeden předmět zobrazen ve více semestrech. V jednom z těchto semestrů musí být předmět absolvován.

Takovéto předměty jsou zobrazeny kurzivou, je však potřeba dát pozor, zda se předmět vypisuje každý rok!

Ve výše uvedeném případě lze absolvovat předmět „Televizní šíření v podmínkách EU“ v prvním, nebo třetím semestru.

Zobrazení skupiny předmětů bez stanovení podmínek

Ve studijním plánu mohou být zobrazeny skupiny předmětů, ve kterých se skrývá nabídka předmětů k výběru. Konkrétní výčet předmětů je zobrazen za studijním plánem, nebo za všemi studijními plány fakulty.

Skupiny předmětů jsou ve studijním plánu zobrazovány kurzivou.

Sloučené buňky přes všechny semestry znázorňují, že je možné volit libovolné množství předmětů v libovolném semestru výuky. Pokud není stanovena žádná omezující podmínka, není potřeba absolvovat z této skupiny žádný předmět.

Zobrazení skupiny předmětů s podmínkami

Ve většině případů existuje však povinnost zvolit z nabídnuté skupiny alespoň nějaké předměty. Podmínky mohou být stanoveny v rámci celého studia, nebo v rámci jednoho semestru.

Podmínky stanovené v rámci celého studia

V tomto případě existuje povinnost absolvovat takové množství předmětů z nabídky „Humanitní a společenské vědy, kritické myšlení“, aby se během tří let studia získaly minimálně čtyři kredity.

Podmínky nemusí být stanoveny pouze na minimální počet kreditů, ale třeba i na minimální počet absolvovaných předmětů.

Seznam možných předmětů je vypsán za ročníkovými studijními plány, nebo studijními plány celé fakulty.

Podmínky stanovené po semestrech

Z tohoto zápis je patrné, že je za celou dobu studia potřeba získat minimálně 6 kreditů (sloupeček „kredity“). Dále jsou podmínky stanoveny pro každý semestr. V prvním semestru je podmínkou absolvovat minimálně jeden předmět, zakončit zápočtem, získat alespoň jeden kredit a mít minimální rozsah výuky dvě hodiny týdně.

Pomocné součty kreditů

Na konci každého bloku předmětů je ve spodním černém pruhu informace o počtu kreditů, které jsou studijním plánem pevně stanoveny. Toto číslo je dáno součtem kreditů za předměty, které jsou pevně předepsány do semestrů a součtem minimálních kreditních podmínek ze skupiny předmětů.

Na konci každého studijního plánu je zobrazena informace:

Ročníkové studijní plány

Ročníkové studijní plány jsou sestaveny na základě stejných pravidel, jako studijní plány pro celé studium. Zobrazují však informace pouze k danému akademickému roku.

Výpisy skupin předmětů

Skupiny předmětů, které jsou ve studijním plánu zobrazeny pouze názvem, jsou detailně rozepsány za studijním plánem (je-li skupina vytvořena speciálně pro obor), nebo za studijními plány celé fakulty (je-li skupina společná pro více oborů).

Každý výpis skupiny předmětů má název, který odpovídá názvu zobrazenému ve studijních plánech.

Ve výpisu předmětů dané skupiny jsou zobrazeny vlastnosti předmětů (zakončení - kredity - rozsah). Zároveň je naznačeno, zda se předmět vyučuje v zimním, nebo letním semestru.

Anotace

Za studijními plány a výpisy skupin předmětů následují anotace volitelných předmětů. Kompletní textové informace ke všem předmětům jsou dostupné prostřednictvím zobrazení studijních plánů na http://sp.amu.cz.

Užitečné informace

Některé předměty mohou mít poznámku, která se zobrazuje v zápatí stránky. Poznámka může obsahovat podstatné informace.

Poznámku mohou mít také skupiny předmětů. Rovněž tato poznámka je zobrazena v zápatí stránky.

Za studijním plánem může být krátká textová informace (poznámka).

Studijní plány a informace o studiu jsou v aktuální podobě dostupné na http://sp.amu.cz.

Náměty a připomínky

Pokud se v textech a studijních plánech objeví nějaké, i drobné, chyby, prosí redakce Informační brožury o upozornění nejlépe prostřednictvím Helpdesku AMU.