Czech for Cinematographers 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
702CC1 ZK 2 2 seminar hours (45 min) of instruction per week, 32 to 42 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Name of lecturer(s)

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Basic language course, does not require any previous knowledge of Czech. This course is tailored to International students of various linguistic and cultural backgrounds, studying cinematography at FAMU. The course begins on the level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages. The outcome of the course is active knowledge of A1 level (Reading, Listening, Speaking and Writing).

Základní jazykový kurz, nevyžaduje žádnou vstupní znalost češtiny. Kurz je koncipován tak, aby odpovídal potřebám zahraničních studentů z různých jazykových a kulturních prostředí, kteří studují kameru na FAMU. Kurz začíná na úrovni A1 podle SERRJ. Po absolvování kurzu student aktivně ovládá úroveň A1 (tzn. čtení, poslech, mluvení i psaní).

Mode of study

Seminar: individual, pair and team work;

Seminář: individuální práce, ve dvojicích i v týmu

Prerequisites and co-requisites

No previous knowledge of Czech is required

Žádná vstupní znalost jazyka se nevyžaduje.

Course contents

Czech pronunciation; Greetings; Basic phrases and questions; Question words: pronouns, adverbs; Yes/No questions, Wh-questions; Negation

Verbs: The verb to be and 1st– 4th conjugation of verbs in present tense; Modal verbs; Verbs to know; Repeated actions; Verbs of motion; Past tense; Basic imperatives

Nouns: Gender of nouns; Singular and plural of nouns; Cases: Masculine, feminine and neutral nouns, adjectives and pronouns in the Subject position (Nominative); Masculine inanimate, feminine and neutral nouns, adjectives and pronouns in the Direct object position (Accusative); Locative of places

Adjectives: Adjective in a nominal phrase, Agreement; Difference between Adjective and Adverb in Czech

Pronouns: Personal, Declarative, Reflexive, Possessive modifiers; Personal pronoun in direct (Accusative) and indirect (Dative) object position

Adverbs: Adverbs of position and motion, other adverbs

Prepositions: Position and motion; Basic prepositions

Word order, Position of Clitics in Present and Past tenses

Vocabulary: Film-related terminology; Phrases and idioms used on set; Vocabulary for A1 level according to Common European Framework of Reference for Languages;

Topics: School; Film; Photography; Shooting; Counting: Numbers 1 – 1 000 000; Cardinal and Ordinal Numerals; Calendar, Time, Times of the day, Days of the week, Months, Seasons of the year; Weather; Basic orientation in the school and in the city; Shopping; Restaurant; Bank; Renting an apartment; Travelling; Public transport; Parts of the body; Health; Feelings; Likes and dislikes, Rád and its constructions;

česky

Výslovnost českých hlásek; Pozdravy; Základní fráze a otázky; Tázací adverbia a zájmena; Otázky zjišťovací a doplňovací; Negace

Slovesa: Být a slovesa 1. až 4. konjugace v prézentu; Modální slovesa; Znát, vědět, umět; Opakované činnosti; Slovesa pohybu; Minulý čas; Základní imperativy

Substantiva: Rod podstatných jmen; Jednotné a množné číslo; Pády: Nominální fráze (podstatné jméno, přídavné jméno a zájmeno) maskulin, feminin a neuter v subjektové pozici (nominativ); Maskulina neživotná, feminina a neutra, přídavná jména a zájmena v pozici přímého objektu (akuzativ); Lokál názvů míst

Adjektiva: Adjektivum v nominální frázi, shoda; Rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci

Zájmena: Osobní, ukazovací, reflexivní a přivlastňovací zájmena; Osobní zájmena v pozici přímého (akuzativ) a nepřímého (dativ) objektu

Příslovce: Pozice a pohyb, ostatní adverbia

Předložky: Pozice a pohyb; Základní předložky

Slovosled, postavení klitik v prézentu a v préteritu

Slovní zásoba: Filmová terminologie; Fráze a idiomy používané na place; slovní zásoba A1 podle SERRJ;

Témata: Škola; Film; Fotografie; Natáčení; Počítání; Čísla 1 až 1000; Základní a řadové číslovky; Kalendář, hodiny, části dne, dny v týdnu, měsíce, roční období; Základní orientace ve škole a ve městě; Nakupování; Restaurace; Banka; Najímání bytu; Cestování; Veřejná doprava; Části těla; Zdraví; Pocity; Výrazy obliby; Konstrukce s rád;

Recommended or required reading

I. Starý Kořánová: Film Czech. Praha: NAMU 2016.

Assessment methods and criteria

Grading:

Class participation, homework – 50%

Vocabulary and grammar quizzes – 10%

Final exam: Oral and written part – 40%

Hodnocení:

Účast na semináři, domácí úkoly – 50%

Testy slovní zásoby a gramatiky – 10%

Závěrečná zkouška: Ústní a písemná část – 40%

Schedule for winter semester 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 3122
Studio FAMU room 3122

()
STARÝ KOŘÁNOVÁ I.
09:50–11:25
(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 09:50–11:25 Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ Studio FAMU room 3122
parallel1

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans