Czech for Cinematographers 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
702EC3 ZK 1 2 seminar hours (45 min) of instruction per week, 7 to 12 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Name of lecturer(s)

Ilona STARÝ KOŘÁNOVÁ

Learning outcomes of the course unit

This course is tailored to International students of various linguistic and cultural backgrounds, studying cinematography at FAMU. The course develops the knowledge of Czech pronunciation and speaking, reading, listening and writing in Czech, that was gained during the first academic year of studying Czech. The course begins on the level A2 of the Common European Framework of Reference for Languages. The outcome of the course is active knowledge of A2 level (Reading, Listening, Speaking and Writing) and passive knowledge of B1 level.

Kurz má splňovat potřeby zahraničních studentů z různých jazykových a kulturních prostředí, kteří studují kameru na FAMU. Kurz rozvíjí znalost české výslovnosti a znalost mluvení, čtení, poslechu a psaní v češtině, získanou během prvního akademického roku studia češtiny. Kurz začíná úroveň A2 podle SERRJ. Po absolvování kurzu student ovládá úroveň A2 aktivně (tzn. čtení, poslech, mluvení i psaní) a B1 pasivně.

Mode of study

Seminar: individual, pair and team work;

Seminář: individuální práce, ve dvojicích i v týmu

Prerequisites and co-requisites

Successful completion of the level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages.

Úspěšné ukončení úrovně A1 podle SERRJ.

Course contents

Czech pronunciation; Developing of Czech prosody: intonation, tone, stress, and rhythm.

Verbs: Future tense of být and imperfectives; Future tense of jít and jet; Perfectives and expressing of tense; Prefixes při-, od- with the verbs jít, jet; Further verbal prefixes; Determinate – Indeterminate verbs; Verbal aspect: Perfective – Imperfective pairs; Signal words for the usage of verbal aspect; Reflexive verbs and the function of “se” word; Conditional mood (Kdyby, Aby); Imperative mood; Passive participles

Nouns, Adjectives, Pronouns: The concept of cases: Developing of the knowledge of Accusative, Genitive, Locative and Instrumental singular, Dative singular; Genitive and Accusative plural.

Prepositions, Adverbs: Further developing of the knowledge of Prepositions and cases; Adverbs of time in connection with Verbal aspect

Word order; Position of clitics in Conditional mood; Argument structure

Vocabulary: Development of film-related terminology and phrases and idioms used set; Vocabulary for A2 level according to Common European Framework of Reference for Languages;

Topics: People, their appearance and characterization; Creative activities; Famous Czech filmmakers, Famous people in Czech culture; Czech theatre and music; Prague culture institutions; Our plans, dreams, visions; Lifestyle; Environment; Motion and travelling; Czech mythology; Customs, superstition; Czech folk tales; Czech poetry

česky

Výslovnost českých hlásek; Rozvoj české prozódie: intonace, tón, přízvuk a rytmus řeči.

Slovesa: Budoucí čas slovesa být, imperfektiva; Futurum sloves jít a jet; Perfektiva a vyjadřování času; Prefixy při-, od- se slovesy jít, jet; Další slovesné prefix; Determinovaná a indeterminovaná slovesa; Slovesný vid: Vidové dvojice; Signální slova pro užití slovesného vidu; Reflexivní slovesa a funkce „se“; Kondicionál (Kdyby, Aby); Imperativ; Pasivní participia

Podstatná jména, přídavná jména, zájmena: Koncept pádů: rozvoj znalostí akuzativu, genitivu, lokálu a instrumentálu singuláru, dativ singuláru; genitiv a akuzativ plurálu.

Předložky, příslovce: Další rozvoj znalostí předložek ve spojení s pády; Příslovce času ve spojení se slovesným aspektem

Slovosled; Postavení klitik v kondicionálu; Slovesná valence

Slovní zásoba: Další rozvoj filmové terminologie, frází a idiomů používaných při natáčení; Slovní zásoba A2 podle SERRJ

Témata: Lidé: Vzhled a charakteristika; Tvůrčí aktivity; Osobnosti na FAMU, osobnosti českého filmu a české kultury; Divadlo a hudba; Pražské kulturní instituce; Naše plány, sny a vize; Životní styl; Životní prostředí; Pohyb a cestování; Česká mytologie; Zvyky a pověry; Lidové příběhy; Česká poezie

Recommended or required reading

I. Starý Kořánová: Film Czech. Praha: NAMU 2016.

I. Kořánová: Česká čítanka. Praha: Akropolis 2012.

I. Kořánová, N. Bermel: Interactive Czech. Interactive course created in Moodle for A2-B1 levels. Available at: https://moodle.amu.cz/enrol/index.php?id=426

I. Kořánová, N. Bermel: Interaktivní čeština. Pracovní sešit. Praha: Karolinum 2012.

Assessment methods and criteria

Grading:

Class participation, homework – 50%

Vocabulary and grammar quizzes – 10%

Final test – 40%

Hodnocení:

Účast na semináři, domácí úkoly – 50%

Testy slovní zásoby a gramatiky – 10%

Závěrečná zkouška (ústní, písemná) – 40%

Schedule for winter semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans