Pedagogika tance (8202T003)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Absolvent bakalářského studia téhož oboru.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky taneční pedagogiky ve zvolené specializaci ? klasický, moderní nebo lidový tanec, prohloubení praktických zkušeností při práci v různých stupních pedagogického působení na základních školách, středních odborných školách (na konzervatořích) a v profesionálních baletních (tanečních) souborech (divadlech). Vypracování vlastního osobnostního profilu pojícího v sobě špičkového umělce, pedagoga a znalce tanečního a pohybového divadla.

Hlavní výsledky učení

Znalost problematiky z oblasti didaktiky a metodiky jednotlivých tanečních technik pro základní a střední taneční školství;

Znalosti a reflexe významných osobností taneční pedagogiky a jejich odkazu;

Orientace v oblasti tanečních škol a dalších vzdělávací instituce, jejich systém výuky;

Schopnosti pro nové trendy v taneční pedagogice; interakce tance a dalších pohybových technik

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika tance dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména ve vztahu ke zvolené specializaci na určitou taneční techniku/styl. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti didaktiky a metodiky. Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se se současnými přístupy ke studiu tance. Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika tance by měl být připraven k pedagogickému působení na všech stupních tanečního vzdělávání stejně jako pro činnost pedagoga a repetitora v baletních souborech divadel a v profesionálních tanečních ansámblech. Očekává se od něj osobitý přínos pro další rozvoj tanečního školství.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Součástí magisterské zkoušky je realizovaný absolventský pedagogický výstup a jeho obhajoba. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky).

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Mahulena KŘENKOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru