Didaktika/Vyučovatelská praxe dirigování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102DPD2 zkouška 1 7 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět vede studenty k bezchybné aplikaci svých znalostí a dovedností nabytých studiem souboru předmětů pedagogické přípravy a souboru předmětů odborné umělecké přípravy. Připravuje studenty na aktivní pedagogickou činnost na školách s hudebním zaměřením. Vysvětluje význam činnosti dirigenta, jeho rozvoj, jeho práci, odborně poučené hodnocení dirigentského výkonu a další návaznosti spojené s profesionálním povoláním, učí správným návykům při jejich výuce, schopnosti asertivního vyjádření a argumentace. Předmět cíleně pěstuje studentovu schopnost koncentrace i psychické odolnosti a vhodnými úkoly stimuluje kapacitu paměti.

V pedagogické praxi vychází z principů didaktiky všeobecné. Jsou voleny správné moderní a efektivní didaktické postupy při dodržování principů hierarchie vyučovaných odborných disciplín. Praxe probíhá na ZUŠ Stodůlky, na Konzervatoři v Praze nebo na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Studenti mohou výkon praxe rozložit do dvou semestrů. Celkový rozsah pedagogické praxe je 8 vyučovacích hodin.

Tematické okruhy:

1.Dirigentská technika v moderním dirigování.

2.Okruhy náročnosti průřezem jednotlivých úrovní v odborném vzdělávacím systému.

3.Požadované nezbytné předpoklady pro studium oboru Dirigování.

4.Formy jejich zjišťování.

5.Věková hranice a úroveň vyspělosti uchazečů o studium oboru.

6.Metodika organizace přijímacích zkoušek na obor Dirigování na jednotlivých stupních vzdělávacího systému.

7.Disciplíny vyučované v oboru Dirigování na jednotlivých stupních vzděl. systému.

8.Logika jejich náročnosti v časové ose a při různé úrovni vyspělosti studentů.

9.Povinný repertoár na jednotlivých úrovních vzdělávacího systému.

10.Profil absolventa studia oboru Dirigování s přihlédnutím k typu školy (střední škola, vysoká škola).

11.Metodicky stanovené cíle studia tohoto oboru, kompetence absolventa vykonávat na vysoké profesionální úrovni svoji odbornost v praxi.

Výsledky učení

Student je vybaven odbornými kompetencemi, které jsou zárukou toho, že jako pedagog bude působit na své žáky na vysoké odborné úrovni efektivním způsobem a komplexně je připraví na jejich další umělecký aktivní život, ať již v podobě výkonných umělců dirigentů, či dirigentů pedagogů. Student bezchybně ovládá principy didaktiky zaměřené na výuku oboru dirigování. Uvědomuje si význam nezastupitelné úlohy pedagoga jak v odborné přípravě žáků, tak při formování jejich charakteru, a do svého pedagogického působení zařazuje témata vázaná na hodnoty jedince i společnosti, vysvětluje jejich význam a pěstuje ve studentech úctu k těmto hodnotám a zodpovědnost vedoucí k jejich prosazování a ochraně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Přednášky vyučujícího pedagoga dle osnov předmětu HAMU Praha.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra A. Dvořáka, 1940.

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem: kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S.K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku (SHV).

POSPÍŠIL, Vilém. Slavní světoví dirigenti. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 183 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení atestace je ústní zkouška z probíraných tematických okruhů a docházka minimálně 70 %.

Absolvování pedagogické praxe student prokáže předložením potvrzení z příslušné školy, které bude podepsané vyučujícím, u kterého byla praxe vykonána, a vedením příslušné školy. Formuláře dokládající praxi studenti obdrží emailem od vyučujícího.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů