Ansámblový a sborový zpěv 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Semestr
103ASZP4 zápočet 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu operních ansámblů a recitativů v klasicistních, romantických a soudobých skladbách. Studenti se zdokonalí ve vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku, v práci s dechem a s intenzitou hlasového projevu v rámci celku, ve vnímání symbiózy slova a hudby. Naučí se zvládnout problematiku „sborového dýchání“.

V tomto semestru se studium zaměří na vokálně-instrumentální skladby barokní a klasicistní, na zvládnutí náročnějších vícehlasů z děl autorů 20. století (O. Messiaen, A. Pärt a další).

Součástí studia je také realizace soudobých vokálních děl studentů ve spolupráci s Katedrou skladby a příprava na ročníkový koncert.

Tematické okruhy:

-nastudování jednoho operního tercetu, kvartetu (dle aktuálního rozložení hlasových oborů ve studijní skupině)

Výsledky učení

Student se pohotově orientuje v hudebním zápisu, zvládá zpěv z listu jednoduchých vícehlasů, ovládl interpretaci operního tercetu a kvartetu. Zvládá interpretaci náročnějších vícehlasů, orientuje se v melodicko-harmonické struktuře vokálně-instrumentálních skladeb novodobých a současných skladatelů. Je schopen precizní souhry v rámci ansámblu na základě vizuálních a sluchových podnětů. Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem na vytváření jednotné interpretace díla.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Příklad repertoáru – klavírních výtahů ke studiu těchto děl:

MARTINŮ, Bohuslav. Veselohra na mostě

VERDI, Giuseppe. Nabucco

Dále vokálně-instrumentální skladby barokní a klasicistní, díla autorů 20. století (O. Messiaen, A. Pärt ad).

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím, na základě individuálních potřeb studentů, v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě hodnocení, zda student soustavně pracuje na zdokonalování svých dovedností, orientuje se pohotově v hudebním zápisu, připravuje závěrečný skupinový projekt (ročníkový koncert). Student prokáže zvládnutí náročnějších vícehlasů z děl novodobých autorů, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru. Požadována 70% docházka, vystoupení na ročníkovém koncertu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů