Dějiny a literatura zpěvu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103DLIZ3 zápočet 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Poskytnout studentům přehled o dějinách pěvecké literatury, vokální interpretace, inscenačních postupech nejvýznamnějších režisérů, historii operní scénografie a dějinách divadla od antiky až po současnost. V zimním semestru 3. ročníku se výuka převážně soustřeďuje na českou operu a kantátová díla.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student zná základní operní a vokální díla české hudebně dramatické literatury v dějinném kontextu, vyjmenuje dramatické postavy podle pěveckých oborů v základních českých operách, dokáže charakterizovat hlavní díla pěvecké literatury 18. a 19. století s popisem skladebného rukopisu. Orientuje se v problematice opery, operety, zarzuely a kantátové tvorby domácí i zahraniční.

Znalosti studenta zahrnují základní operní díla, vývojové zvraty a pěvecké styly z období hudební historie od baroka až po současnost. Student musí analyticky ovládnout všechna hudebně dramatická díla Bedřicha Smetany, např. dokáže popsat genezi Prodané nevěsty – 4 různé verze (1866-1870). Orientuje se v hudebních stylech, dějinných a kulturních souvislostech česko-německé Prahy, chápe hlavní směřování národního obrození a dokáže vyjmenovat předchůdce i následovníky B. Smetany s hlubokou znalostí jejich hudebně dramatického díla.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny,1999, ISBN 978-80-87950-66-1.

HOSTOMSKÁ, Anna a kol. Opera – Průvodce operní tvorbou. Praha: Svoboda, 1999, ISBN 978-80-205-0637-5.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny opery ND I. a II. díl. Praha: Práce, 1949.

WARRACK, John a Ewan WEST. Oxfordský slovník opery. Praha: Iris, Knižní klub 1998, ISBN 80-85893-14-2.

Doporučená literatura:

BATTA, Andras a Sigrid NEEF, ed. Opera: composers, works, performers. H F Ullmann, 2009, ISBN 978-0841603844.

BRANBERGER, Jan. Svět v opeře. Praha: Orbis, 1948.

BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha: SHN, 1966.

CELETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha: Paseka, 2000, ISBN 80-7185-284-8.

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1964.

Československý hudební slovník osob a institucí I a II. Praha: SHN, 1965.

FISCHER, Ludwig, ed. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bärenreiter, 1994.

HOLEČKOVÁ-DOLANSKÁ, Jelena. Vývoj a literatura zpěvu. Praha: AMU a Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

KUDĚLKA, Viktor. Perly paní O: úvod do studia české operety. Praha: Supraphon, 1976.

RACEK, Jan. Česká hudba. Praha: SNKLU, 1958.

ROLLAND, Romain. Hudebníci minulosti. Praha: SHV, 1962.

SADIE, Stanley, ed. The New Grove Dictionary of Opera. London: Macmillan Reference Limited, 1992.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: TOGGA, 2001, ISBN 80-902912-0-1.

ŠAFRÁNEK, Miloš. Divadlo B. Martinů. Praha: Supraphon, 1979.

ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci. Praha: Supraphon, 1983.

TROJAN, Jan. Dějiny opery, II. Romantismus (19. století). Brno: JAMU, 1981.

TYRREL, John. Česká opera. Brno: Opus musicum 1992, ISBN 80-900314-1-2.

Televizní dokumenty: Nebeské hlasy (kastráti), Bel canto – tenoři z dědečkova gramofonu, Žena svéhlavá (Eliška Krásnohorská), Velká noc v opeře (vystoupení Callasové v Paříži), V řeči rázná tělem cudná (Smetanova Libuše), První česká operetta (Prodaná nevěsta)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

Požaduje se 75 % účast na přednáškách, omluva se přijímá na základě lékařského osvědčení nebo doložitelného uměleckého úkolu, který mu zadal pedagog hlavního předmětu (koncert, představení, účast v interpretační soutěži). Při nedostatečné docházce je oprávněn přednášející studenta přezkoušet z probrané látky příslušného semestru nebo zadat samostatnou seminární práci.

Studenti s dostatečnou docházkou jsou prozkoušeni průběžně během přednášek zimního semestru.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů