Sólová korepetice 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK6 Z 1 1CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Katarína BACHMANNOVÁ, Marcel JAVORČEK, Ladislava KASPŘÍKOVÁ, Ivan KUSNJER, Marie PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Iryna ROMENSKÁ, Jaroslav ŠAROUN, Jana VYCHODILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen nastudovat repertoár bakalářského koncertu odpovídající jeho fyzickým možnostem a technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům. Student je schopen nastudovat odpovídající roli nebo její část v rámci operního studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Sólová korepetice je předmětem odborné přípravy rozhodujícím pro odborné zaměření studenta ZOR Hudební fakulty AMU.

V kontextu výuky zpěvu se student věnuje práci na repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si studenti osvojují zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby a uplatňuje je v repertoáru zvoleném na bakalářský koncert. Orientuje se v rozdílné interpretaci secco a accompagnato recitativu. Student studuje repertoár vybraný k provedení na bakalářském koncertu v kontextu svých fyzických možností a technické a interpretační vyspělosti.

Tematické okruhy:

Studenti se při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracují na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem. Výuka tohoto předmětu je vedena kontaktní formou a jejím obsahem jsou:

-práce na hudebním výrazu v kontextu stylového období

-práce na hudebním výrazu v kontextu druhu a charakteru hudebního díla

-práce s textem v kontextu interpretace

-práce s recitativem secco a accompagnato

-práce na ansámblech (duety, tercety atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr studijní literatury je dán úzkou provázaností s výukou zpěvu, případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti. Výběr literatury je dán i profilací studenta v rámci spektra jeho hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu je nutná docházka alespoň 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů