Sólová korepetice 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SK6 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen nastudovat repertoár bakalářského koncertu odpovídající jeho fyzickým možnostem a technickým a interpretačním schopnostem a požadavkům. Student je schopen nastudovat odpovídající roli nebo její část v rámci operního studia.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Sólová korepetice je předmětem odborné přípravy rozhodujícím pro odborné zaměření studenta ZOR Hudební fakulty AMU.

V kontextu výuky zpěvu se student věnuje práci na repertoáru a seznamuje se se specifiky pěvecké literatury různých stylových období. Během studia si studenti osvojují zásadní rozdíly v interpretaci písňové, operní a oratorní tvorby a uplatňuje je v repertoáru zvoleném na bakalářský koncert. Orientuje se v rozdílné interpretaci secco a accompagnato recitativu. Student studuje repertoár vybraný k provedení na bakalářském koncertu v kontextu svých fyzických možností a technické a interpretační vyspělosti.

Tematické okruhy:

Studenti se při nastudování skladeb různých stylových období a žánrů učí odpovídajícímu výrazu, rytmu a intonaci, pracují na nastudování písňového, operního a oratorního repertoáru spolu s korepetitorem. Výuka tohoto předmětu je vedena kontaktní formou a jejím obsahem jsou:

-práce na hudebním výrazu v kontextu stylového období

-práce na hudebním výrazu v kontextu druhu a charakteru hudebního díla

-práce s textem v kontextu interpretace

-práce s recitativem secco a accompagnato

-práce na ansámblech (duety, tercety atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr studijní literatury je dán úzkou provázaností s výukou zpěvu, případně je možný samostatný výběr studenta v závislosti na jeho technické a interpretační vyspělosti. Výběr literatury je dán i profilací studenta v rámci spektra jeho hlasového oboru.

Hodnoticí metody a kritéria

K udělení zápočtu je nutná docházka alespoň 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů