Vokální intonace 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103VI1 Z 1 2CT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojuje základní pohotovost při čtení notového partu z listu, udržení notové linky v polyfonii, zvyšuje si vlastní technickou úroveň intonace.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Účelem výuky je rozvíjení schopnosti čtení notového partu z listu a pohotovost, zvyšování individuální technické úrovně jednotlivých studentů.

Tematické okruhy:

Obsahem cvičení je čtení pěveckého materiálu sólového, i vícehlasého, všech stylových historických období včetně starých církevních stupnic, se zaměřením na pohotovost a čtení z listu.

Důraz klademe na udržení své linky v polyfonii.

Vzhledem k vysokoškolskému studiu se nezabýváme teorií čtení intervalů, ale rovnou se soustředíme na čtení konkrétních partů.

V prvním semestru se zaměřujeme na jednoduché písně, nejlépe lidové, i ve vícehlasé úpravě.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura a pomůcky:

Party ze soukromého bohatého archivu pedagoga od doby gotiky přes renesanci, baroko, klasicismus, romantismus až po 20. století.

V tomto semestru je zaměření především na lidové písně, umělé písně, a to i ve vícehlasé úpravě.

např.:

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poesie v písních.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku.

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky.

NEZVAL, Vítězslav. Slovenské spevy.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení formou zápočtu je uděleno na základě aktivní docházky, zvládnutí zadaných úkolů a intonačním pokroku studenta.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů