Vokální intonace 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103VI4 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojuje základní pohotovost při čtení notového partu z listu, udržení notové linky v polyfonii, zvyšuje si vlastní technickou úroveň intonace.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Účelem výuky je rozvíjení schopnosti čtení notového partu z listu a pohotovost, zvyšování individuální technické úrovně jednotlivých studentů.

Tematické okruhy:

Obsahem cvičení je čtení pěveckého materiálu sólového, i vícehlasého, všech stylových historických období včetně starých církevních stupnic, se zaměřením na pohotovost a čtení z listu.

Důraz klademe na udržení své linky v polyfonii.

Vzhledem k vysokoškolskému studiu se nezabýváme teorií čtení intervalů, ale rovnou se soustředíme na čtení konkrétních partů.

Ve třetím a čtvrtém semestru se zabýváme čtením vícehlasých skladeb složitější faktury s harmonickými modulacemi.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní literatura a pomůcky:

Party ze soukromého bohatého archivu pedagoga od doby gotiky přes renesanci, baroko, klasicismus, romantismus až po 20. století.

Používáme adekvátní artificiální repertoár s výlety do vícehlasých transkripcí soudobé tvorby včetně vyššího populáru.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení formou zápočtu je uděleno na základě aktivní docházky, zvládnutí zadaných úkolů a intonačním pokroku studenta.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů